Wat betreft KERSTFEEST

Op de verscheidene webpagina’s van de Christadelphians kan je meer lezen over het Kerstfenomeen. Het is belangrijk dat wij er bij stil staan wat wij en hoe wij iets vieren.

Citaat

KERSTFEEST

KERSTBOODSCHAP

Alle christenen van de wereld vieren elk op hun eigen wijze kerstfeest. Kerstfeest kwam slechts in voege in  plus minus 350 na Christus. Christenen konden niet verder meedoen aan de zonnewendecultus.Zo is nog voor vele mensen het kerstfeest slechts eten en drinken en gezelligheid rond een heidense kerstboom met vruchtbaarheidssymbolen als versiering. Kerstgeschenken voor velen het belangrijkste.

De kerstboom is niet zo onschuldig. Het heeft niets te maken met christenen, nog met de geboorte van Jezus, integendeel is het een heropleven van oude afgoderij. Wij vinden in het O.T. de sporen van de kerstboom voor de ongelovigen.

Isa 57:5 Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht in de dalen, in de rotsspleten;

Jer. 2:20 Want van ouds hebt gij uw juk verbroken, uw banden verscheurd, en gezegd: Ik wil niet dienstbaar zijn. Want op elke hoge heuvel en onder elke groene boom legt gij u in ontucht neder. In deze verzen gaat de profeet voort met zijne beschuldigingen tegen

het afgedwaalde volk.

De plaatsen waar de afgoden aangebeden werden, vers 20 <#Jer 2.20>. [Op allen hogen heuvel en onder allen groenen boom,] op de hoge plaatsen en in de bossen, waarvoor de heidenen ene dwaze voorliefde en verering koesterden.

Deze morgen wil ik mij houden aan de tekst met betrekking tot de eerste komst van Jezus op deze aarde. Namelijk het blijde gebeuren van de geboorte. Iedere geboorte is op zichzelf een blijdschap voor de mensen die er heel dicht bij betrokken zijn.

Maar de blijdschap van bijna tweeduizend jaar geleden is er vandaag nog steeds, en bijzonder voor hen die dicht bij Jezus betrokken zijn en die Hem destijds met moeite hebben gezocht precies als de drie magiërs. ( hier bekend als de drie koningen).

Wie Jezus kent verkondigt in feite blijdschap !

Lu 2:10  En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

Mattheus 1 : 18-25

Vers 18

Jozef en Maria waren in verloving ( ondertrouwd ). Wij stellen de zwangerschap vast van de H.Geest. Iets wat door de ongelovige Bijbellezer verworpen word en van de religieuze met een  spottende glimlach gelezen wordt.

Het vergt al onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen om zo’n situatie te aanvaarden. Jozef had daar uitgesproken moeite mee. Maar daar is een reden voor geweest, namelijk Jezus mocht niet geboren worden onder de zonde, de erfzonde genoemd, anders kon Hij deze verloren wereld niet komen verlossen!

Vers 19 “ De doofpot?”

“In stilte” wilde Jozef van haar scheiden. Dit is niets anders, dan dat Jozef het gerecht er niet in wilde betrekken, aangezien daarop steniging of doodstraf op stond.

Deze toestand was ernstig, en beiden waren onschuldig.

Waarom een dergelijke toestand? Achter een onbeantwoorde “Waarom” staat God!

Bent u ook al eens komen te staan voor een waarom zonder antwoord?

Ø Jozef had het vertrouwen in Maria verloren, iets wat menselijk is.

Ø Jozef had zijn vertrouwen in mensen verloren, dat komen wij ook tegen, maar God bleef aan het werk in zijn leven!

Ø Jozef was een vroom en gelovig mens, en zal wel hebben gebeden, maar bleef luisteren naar de stem van God, voor ons nu de bijbel.

Zo kunnen wij soms in situaties terecht komen, waarbij ons verstand te kort komt, en wij vragen: “Waarom?”

Het is gezond voor de ziel die zich vragen stelt als “waarom”, het kan hem dichter bij God brengen.

Vers 20/25                                  God zelf grijpt in.

Door een engel in zijn droom te laten komen. Toch zien wij hier dat deze droom voldoende was om Jozef te overtuigen. Wel een “droom” van Godswege.

Wat een troost voor Jozef! Een waarachtige droom van de Here kan echte troost bezorgen.

Let wel op voor leugenachtige dromen!

Jer 23:32  zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! Luidt het woord des Heren, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij;

Nu begreep Jozef dat Maria niet gezondigd had!

Aan de andere kant begint hij zijn bevoorrechte positie te onderkennen, Hij werd aangesproken als ” zone Davids ” Hij moest de naam Jezus geven! Noch Jozef noch Maria hebben de naam van Jezus gekozen. Jezus werd dus als zoon aangenomen door Jozef, vandaar ook dat men Jezus ” Zoon van David ” noemde!

Zeer uitzonderlijk, want wij geven graag zelf onze kinderen een naam.

Opdat vervult zou worden. Vers 22

Ja de bijbel word tot in detail vervuld, wat God zegt in de bijbel zal gebeuren, of men het gelooft of niet!

Jesaja 7

13  Toen zeide hij: Hoort toch, gij huis van David! Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit?

14  Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven. (God met ons )

Jozef droomde van de bijbel! Hij ontwaakte en deed wat God van hem vroeg.

Hij twijfelde niet verder. Hij was blij te kunnen begrijpen waar het allemaal om ging; Zonder tussenkomst van God kan niemand de bijbel begrijpen! Ook Jozef begreep eerst Gods handelen niet. Daarom hebben mensen “waarom” – vragen.

Hoofdstuk 2                                 De wijzen uit het Oosten.

Deze wijzen waren magiërs. De wijzen uit het oosten (astrologen) die, toen zij door de opkomst van een merkwaardige ster ontdekten dat de Messias zojuist geboren was kwamen naar Jeruzalem.

Ze dachten in Jeruzalem de Messias te vinden. Koning Herodes hoorde ervan en werd ontroerd en ontgoocheld en liet de schriftgeleerden komen om de geboorteplaats te vinden. Hij wilde zich ontdoen van dat kind! , maar zegde dat het was om hulde te brengen .

Let op vers 7-10 “in het geheim” met de astrologen.

Een man als Herodes werkte heimelijk, zij die Jezus niet gezind zijn, werken niet openlijk maar in het occulte. De bedoeling van Herodes was niet om hulde te brengen maar om Hem te vermoorden. Zoals hij zijn vrouw vermoordde en twee van zijn kinderen.

Ook is deze man een voorbeeld van de komende wereldleider, de Antichrist, welke zeker ook samenspeelt met allerlei occulte krachten, ook dit gebeurt in het geheim. De antichrist zal de gelovigen in Christus vervolgen en doden.

Al duidelijk van in het begin ziet men dat Jezus op aarde niet welkom was. Geen huis in Bethlehem, maar een rotsspleet waar in de zomer de schapen werden ondergebracht voor de koude nachten. Een joodse koning geboren in een voederbak, wat een onthaal!

Er was geen plaats voor Hem. Zo is het nog bij vele mensen, geen plaats in het hart voor Jezus, de zoon van God!

“Zijn ster ” v.2

Deze astrologen spraken van Zijn ster. Het ging om een nieuwe ster die ze hadden ontwaard. In ieder geval zien wij dat de schriftgeleerden geen moeite deden om de Koning der Joden te gaan opzoeken, ze stonden aan de zijde van de moordenaar, -koning Herodes.

God gebruikt hier de bijgelovigheid van de Astrologen in zijn plan .

Matth 2 vers 11 en 12

Hier lezen wij dat  de wijzen grote vreugde hadden, toen ze Jezus vonden. Dit is voor ieder mens, die Jezus werkelijk heeft gezocht en gevonden, heeft die speciale blijdschap ervaren.

Ze gingen in het huis, waarschijnlijk is na de geboorte Jozef en Maria toch ergens na een korte tijd in een huis opgenomen, intussen waren er al dagen verlopen.

Ook de wijzen kregen in een droom van de Here een waarschuwing om niet tot Herodes terug te keren, en een andere weg te nemen. En dat hebben ze gedaan.

Ze werden gehoorzaam aan God, hun wegen werden veranderd. Zo is het ook voor ons wanneer wij Jezus in ons leven hebben gevonden, beginnen wij een nieuwe levensweg

Laten wij die blijdschap verkondigen aan de mensen, wat het betekent om Jezus  te zoeken en Hem te vinden, er bestaat geen grotere blijdschap in het leven.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Feesten, Gedachten van anderen and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.