Millenniumdoestellen na te komen

De Millenniumdoelstellingen werden in 2000 vastgelegd in de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties te New York. Ze zijn sindsdien door 190 Lidstaten onderschreven. Door ze te ondertekenen, hebben de Staten zich ertoe verbonden om tegen 2015 de acht Millenniumdoelstellingen te bereiken.

  1. De grootste armoede en honger uitbannen.
  2. Basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen.
  3. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen.
  4. Kindersterfte terugdringen.
  5. De gezondheid van moeders verbeteren.
  6. Strijd leveren tegen hiv/aids, malaria en andere ziekten.
  7. Actief werken aan een duurzaam milieu.
  8. Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.

Wij zien waar er aan gewerkt moet worden en wie aan wat iets kan doen.  De eerste zeven millenniumdoelen gaan over het verbeteren van de situatie in ontwikkelingslanden. Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen of veranderen om de andere millenniumdoelen te kunnen realiseren.

Elke verantwoorde burger zou zelf reeds zijn steentje moeten bijdragen om in zijn eigen omgeving en daar waar hij kan helpen mee te helpen om die doelstellingen verenigd te bereiken. Elke mens in de westerse maatschappij is ook een stem in het democratisch bestel. wij zouden daarom naast zelf actief er aan mee te werken onze politici moeten aansporen hun gedane beloften na te komen.

De 190 landen van de Verenigde Naties die het eens waren over die serie van 8 doelstellingen moeten ervoor zorgen dat miljoenen mensen niet langer gebukt gaan onder armoede, honger en ziekte. Maar zij moeten er ook voor gaan zorgen dat er algemeen in de wereld een eerlijkere verdeeldheid komt en iedereen werkelijk loon naar werken krijgt. Zij moeten er ook op toe zien dat de verschrikkelijke verschillen die er nu heersen tussen de inkomsten van topleiders, hooggeplaatsen en lagere beroepen niet meer zo desastreus uit elkaar liggen, en dat zeker geen mensen bonussen krijgen als zij gefaald hebben in hun job, zoals de Fortismanagers wel premies kregen maar vele in het ootje genomen aandeelhouders op hun kin konden kloppen.

De westerse kapitalistische maatschappij moet haar verantwoordelijkheid nemen tegenover minder gegoede mensen en armere landen. Men kan de verwezenlijkingen niet op de lange baan schuiven.
Nu al is duidelijk dat men achterligt op het schema voor vele engagementen. De politici die hun belofte aangegaan zijn, moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen en hun moreel engagement nakomen. Wij kunnen nu onze rug niet keren naar de armen omdat het nakomen daarvan te lastig of te moeilijk is.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Milieu, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.