Romazigeuners toeristenoverlast

Met de neus van Pinoccio zien mensen wel tot in Afrika, maar kunnen of willen zij niet zien wat er hier in de Hoorn des Overvloed van België gebeurd. Men is blind voor bepaalde zaken die hier in België de levensstandaard ondermijnen en wenst enkel die landen te helpen die garant staan voor voldoende winst te genereren uit de bodemrijkdom.

In dit apenlandje houdt men ook van kat en muis en welles nietes spelletjes. De gemeenten van het hoofdstedelijk Gewest Brussel kibbelen niet alleen over huisvuilomhaling. Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voelen zich op de tenen getrapt en komen beiden in een zeer slecht daglicht te staan voor een uitwijzing van Roma zigeuners in de nacht.

The distribution of the Roma (Gipsies) in the ...

De verspreiding van de Roma Zigeuners in de wereld. - Image via Wikipedia

Ongelofelijk hoe weinig medeleven mensen kunnen betonen om zo maar kleine kinderen in de vroege ochtend uren te confronteren met schrijnende toestanden van verontruste en ruziënde ouders en gewelddadig lijkende personen die hen weg jagen naar het onbekende.

Begrijpelijk dat waarnemend burgemeester Cécile Jodogne (MR/FDF) de uitzichtloze situatie in het Noordstation niet meer kon aanzien. Logisch dat zij misschien schokkende maatregelen treft. Maar dit lijkt soms de enige manier te zijn op politici zo wel als de burgers wakker te schudden. Jan Modaal is namelijk niet geïnteresseerd in de ander die het veel slechter zou hebben dan hem. “Eigen schuld dikke bult” hoort men hen gemakkelijk zeggen.

Voor de dagelijkse pendelaar kon het wel iedere dag een confrontatie zijn met mensonwaardige omstandigheden, viezigheid en stank. De ‘geïmproviseerde woning’ en ‘slaapplaats’ bracht werkelijk de gezondheid van die mensen en het publiek in het gedrang.

Toen ik in de achtergrond op de beelden van het televisiejournaal zelfs een beriberi buikje kon aantreffen bleek duidelijk hoe deze mensen ook niet anders dan die moede, lome indruk kunnen geven. Alle levenspit is er ook uit verdwenen omdat zij als outcasts of nog erger als paria overal verbannen worden en onvoldoende op de plank krijgen van hun bedelwerk. In dit geval is het misschien werkelijk dat zij het gebedelde geld niet op doen aan alcohol of andere drugs. Sommigen zullen het wel degelijk voor het voeden van hun kinderen gebruiken. Maar anderzijds zijn er ook die de kinderen misbruiken om zo meer bedelgeld te kunnen verwerven. Doordat er bij de Roma zigeuners twee ver uit elkaar staande groepen zijn van eerlijken en oneerlijken bestaat het gevaar dat zij allemaal over de ene slechte kam worden geschoren. Allen moeten het daardoor ontgelden en zien zich beschimpt als profiteurs van de maatschappij en dieven.

De al geruime tijd op het grote terras achteraan het station verblijvende groepen daklozen en asielzoekers waren een doorn in het oog van vele voorbijgangers en gezagsdragers. De daklozen hadden zich zowel binnen als buiten het gebouw gevestigd en hadden deze zone ingenomen zonder de netheid er van te willen onderhouden. De kartonnen, etensresten en matrassen bleven overal rondslingeren. Terwijl dieren meestal een uitgezocht plekje kiezen om hun behoefte te doen werd hier maar in het wild geplast. Al de viezigheid lokte ook ongedierte dat zich ook naar andere plekken verspreide.

Het kon niet anders dat er maatregelen zich opdrongen.

De Brusselse staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) reageert boos. ‘Er zijn kinderen, zwangere vrouwen en een gehandicapte bij die mensen. Die zet je toch niet zomaar op straat?’

De Lille drong bij de gemeente aan op meer goodwill, maar die zegt niets te kunnen doen. ‘Ons OCMW heeft die mensen geholpen. Het zijn bijna allemaal asielzoekers en daar moet de federale regering een oplossing voor zoeken. We zaten al samen met Fedasil, maar blijkbaar is het een moeilijke zaak’, aldus Jodognes kabinetschef Mark Weber.

In Vlaanderen worden er wel solidariteitsmaaltijden georganiseerd, waarvan de opbrengst integraal zou gaan naar de projecten voor behoeftigen dichtbij en wereldwijd, maar hier van merken wij echt weinig of niets.
Dat komen meetafelen in soberheid en in verbondenheid met de armsten in onze samenleving kan slechts helpen als bij het woord ook de daad gevoegd wordt. En er zijn gelukkig verscheidene initiatieven die de hemden opstropen en zich uitsloven om goedkope, of zelfs gratis maaltijden te bereiden, voor allen die nood hebben. Maar hun opvanghuizen zitten proppensvol. De nood in België is zo hoog geworden dat het een welvaartsstaat onwaardig is.

Ondertussen is in Vlaanderen het nog gangbaar om zich lekker te verlustigen in de meerdere Braderieën die verscheidene dorpen realiseren. Daar kan dan in overvloed gegeten worden en dingen aangekocht worden die men eigenlijk nog niet echt nodig had. Het is om de luxe nog te vergroten terwijl enkele straten verder de aanwezigen zich nog niet kunnen bevredigen met het noodzakelijke om te overleven.

Wat er zich in de achterkeuken afspeelt laat veel mensen koud, maar daar zouden de beleidsvoerders een duidelijke houding moeten aannemen en moeten opkomen voor de zwakkeren maar ook de plaatselijke gemeenschap in bescherming nemen.

Alleen met een beleid op langere termijn, waarbij de bestrijding van criminaliteit gelijk opgaat met de bestrijding van discriminatie, slavernij, uitbuiting en racisme plus van een bewustmakingsproces zal men iets aan de situatie kunnen veranderen. Het komt er op aan om ook in de andere landen een juist beeld te scheppen van de leef en werkomstandigheden hier en om hier de omgekeerde discriminatie uit te sluiten. Door bepaalde beschermingsmaatregelen zodanig te treffen dat zij de poorten open zetten om nog meer instroom te creëren gaat men de zaak niet oplossen maar enkel verergeren.

Geloof in opwaartse sociale mobiliteit via het onderwijssysteem heeft bij vele asielzoekers en in België wonende vreemdelingen een stevige knauw gekregen en tot een vorm van fatalisme geleid, een soort culture of poverty. Maar beide groepen hielpen hier aan mee doordat de ene het aanschouwde als een verworven zekerheid om hier te worden opgevangen en ook verwachtte dat zij hier alles zo maar konden krijgen zo als zij het wilden en and de andere kant de Belgische regering die de jongeren in de scholen dan ook in de watjes legden en leerkrachten verboden te streng op te treden. Door sommigen hun onwil om te werken en vooruit te gaan in het leven werd er ook een onderklasse gevormd.

Verder werden meer allochtonen ook verdrukt naar de armoede grens en dreigt er een botsing tussen de sociale cohesie en het macro economisch beleid.

Volgens de Europese Unie zouden wij in de gemeenschap in 2020 een uitweg uit het risico op armoede moeten hebben gevonden voor ten minste twintig miljoen Europeanen. De Eu heeft dit jaar echter zelf nog aan geen enkele lidstaat advies gegeven over de armoedebestrijding Over de mogelijke oplossingen moet nog veel studiewerk geleverd worden en een debat is hoognodig.

Waar de politiekers mee bezig zijn is hoofdzakelijk het gelanterfanter over onhebbelijkheden van twee taalgemeenschappen die niet tot een verstandshuwelijk willen komen. Voor hen lijkt het nog niet dringend, terwijl het water toch al aan de lippen staat, om iets aan de economische situatie te doen. Anderzijds is dan de Europese Unie te veel geobsedeerd door de economische groei. Voor hen is het alsof men de grot van Alibaba wil uitvinden. Ook wil men niet inzien dat het misschien kan zijn dat wij tot een punt zijn gekomen waar de groei in Europa zijn hoogtepunt heeft bereikt. Het systeem is nu erg instabiel. Wij kunnen er niet naast zien dat de vernietiging van het kapitalisme al ingezet is door de overvloed aan welvaart. Hierdoor zijn enorme schulden ontstaan die bij de overvolle rugzak moeten worden toegevoegd terwijl de lastezels allemaal gecastreerd zijn en er geen nieuwe generatie staat te wachten om mee te helpen dragen.

In Schaerbeek kon men niet wachten tot dat de regeringsleiders met een oplossing uit de bus zouden komen. De lokale politie van de zone Brussel-Noord ging maandagochtend over tot de evacuatie van de asielzoekers en de daklozen die in het Noordstation verbleven. Men had waarschijnlijk voor het onmenselijke uur, rond 05.15 uur, gekozen om niet al te veel problemen van omstanders te hebben en provocatie van de zigeuners te vermijden indien zij zo veel bekijks konden hebben. Rond 7.45 uur hebben de gemeentelijke diensten de ingang van het CCN-gebouw aan de Vooruitgangstraat schoongemaakt.

Maar waarom hadden zij niet op voorhand nagedacht waar die 72 mensen naar toe konden gebracht worden en hoe men de kinderen kon opvangen. Deze laatsten zouden volgens de Rechten van het kind in bescherming moeten genomen worden. Men kan niet met lede ogen toezien hoe zij ontbering moeten lijden en verstoken blijven van enige goede scholing.

Mits de meesten Tsjechen zijn beschouwd de politie hen noodgedwongen als toerist, gezien zij uit een EU-land komen. Maar geeft hen dat zo maar het recht om hier zo lang te verblijven en hun kinderen ondertussen geen onderwijs te geven? Het recht op scholing moet in de gehele Europese Unie gevrijwaard blijven en opgevolgd worden. Ouders die hun kinderen die mogelijkheid niet willen of kunnen geven moeten er toe verplicht worden om deze kinderen te laten school lopen, desnoods door de overheid bepaalde instelling.

Ook moeten voor toeristen de wetten van landloperij toegepast worden. En zij die een misdrijf hebben gepleegd zouden dan ook op staande voet bij hun ambassade moeten afgeleverd worden, waarbij het eigen land zelf voor de oplossing moet zorgen voor de repatriëring en voor de opvang. Het is niet het gastland dat gedwongen kan worden tot een blijvende verzorging.

Zo als gewoonlijk in België heeft men even het probleem verlegd en verwacht men dat na de storm de wind weer zal gaan liggen en alles weer in de vergetelheid zal geraken.

Een analyse van de Armoede in Vlaanderen door Marcus Ampe - Poverty in Flanders, an analysis by Marcus Ampe

Lees hierover meer:

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek, Onderwijs en Opvoeding, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Romazigeuners toeristenoverlast

  1. Pingback: EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop! | From guestwriters

  2. Pingback: Echte vooruitgang laat niemand achter | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.