Geef de kleine man rust

De financiële marktenwaren al op hol geslagen maar na de zoveelste struikelpartij van een poger een regering een een begroting te vormen, sloegen zij helemaal op hol.

Door dit veelvuldig vallen kunnen veel Belgen al niet meer wenen en zijn er geen tranen meer om hun zicht te beperken. Hun ogen zijn nu verder geopend zo dat zij kunnen zien hoe die regeringsleiders, politici en financiën beheerders hen er in hebben geluisd. Velen beginnen te beseffen dat zij door hen in de miserie zijn gestort.

Zonder blozen blijven die politici die mensen die achter hen stonden verder in de schulden steken. Voor mij is het altijd onbegrijpelijk geweest hoe die Belgen zich alsmaar lieten doen en hoe het kwam dat er maar niemand durfde opstaan. Volgens mij kwam het om dat de meeste Belgen het nog te goed hadden. Maar wat de politici nu niet schijnen te zien is dat die tijd van overvloed voor meerdere Belgen uitgezongen is. En als die politici niet hard genoeg opletten zal hun liedje ook spoedig uitgezongen zijn, volgens mij. Tenzij ik mij nog harder in de Belgen vergis, en zij nog makker zijn dan die bekende Fiere Vlaamse Leeuwdie al zijn manen al heeft zien vergrijzen en er zich maar gaan bij neerleggen is.

Hoe (tool)

Er moet nog veel geharkt en geschoffeld worden in België om het leefbaar te maken. - Image via Wikipedia

Na vette dividenden en schandalig grote bonussen, blijven de ‘bonzen’ maar doorgaan en vragen ons de rekening te betalen. Voor hen garantieplannen, voor ons bezuinigingsmaatregelen?

Een deel van de Belgen wil zich hier toch tegen gaan verzetten en, wonder boven wonder, is daar ook nog zinnens om er voor op straat te komen. Het zal natuurlijk afwachten zijn, want meestal kan men op zulke manifestaties slechts dezelfde begeesterde zielen zien die wel haar op hun tanden hebben en het lef hebben om te reageren. Maar anderen die aan de kant staan en bij pot en pint wel hun commentaar spuien, durven zich daar meestal niet vertonen.

Op 2 december wil het ABVV de mensen op straat brengen om hun ongenoegen over de huidige crisis te uiten.

De socialisten zijn nooit mijn beste vrienden geweest. Met hen lag ik regelmatig in de clinch. (In het theater waren het dikwijls vakbonden die het werk onmogelijk maakten of onbetaalbaar en onhaalbaar.) {Ook al moet ik toegeven dat ik in de jaren 70 actief lid was te London van ADMA (the Association of Dance and Mime Artists) om voor de dansers en mime kunstenaars in Groot-Brittannië op te komen – mits het anders niet kon om met gezelschappen vooruit te komen.}

De overheidsfinanciën saneren is een noodzaak. Men moet doordacht te werk gaan om de gaten te vullen die door de vrije gevers zijn uitgestrooid. Al te lang heeft dit land haar gulzigheid ten koste van de werkende Belg kunnen voldoen, maar het wordt tijd dat die werkenden hun werk naar waarde geschat vinden en gerespecteerd worden. Het respect van de politici voor hun kiezers is ver zoek geraakt. Maar het respect naar de politici verminderd drastisch want tot nu toe weten zij er maar een zootje van te bakken.

Meerdere mensen beginnen nu ook in te zien dat er zijn die de Staatskas leegzuigen en het niet beter vinden om met allerlei sprookjes de mensen zand in de ogen te strooien.

Op de juiste postjes zittend wisten bepaalde lui met voldoende voorkennis steeds de dans van de neergaande cijfers te ontlopen en konden zich verder bedienen van de juiste momenten op de beurs, die zij in de achterkamers manipuleerden, wetende dat de gewone burger altijd achterop zou gaan hinken.

Vele burgers geraken stilaan gezeten op hun paard. Ook al waren de Gulden Sporen al lang vergeten zouden deze sporen stilaan weer veld kunnen winnen. In ieder geval zal men nu in menig huisje stekende pinnen gesmeed zien worden. De kraaien poten kunnen wel tegen de Crooien uitgezet worden terwijl de andere duiven uit vliegen. Meestal weten duiven hun weg naar de kooi weer terug te vinden, maar de oceanen worden wel wat te groot om te overbruggen.

Eerst en vooral moet er met hoogdringendheid werk gemaakt worden van het vormen van een regering. Vervolgens zal deze met hoogdringendheid van zaken de begroting in evenwicht moeten krijgen. Dit zal zij moeten doen met het aangaan van een echte strijd tegen fiscale fraude en tegen de loon- en bijdragefraude, waarbij zij eerst achter de grote garnalen zullen moeten aan gaan in plaats van veel tijd en energie in kleine kruimeltjes te steken. Als de mensen zien dat de staat er werk van maakt om de grote fraude aan te pakken en vervolgens rechtvaardig iedereen in alle eerlijkheid taxeerd zullen de mensen die taxatie ook makkelijker aanvaarden en bereidwilliger zijn om die belastingen te betalen.

De socialisten willen dat de inkomens uit vermogen en vermogensaanwas even zwaar zouden worden belast als inkomens uit arbeid, maar vergeten dat die vermogens rees uit belaste inkomsten zijn voortgesproten. Indien men de aandelen winsten buiten de huidige belasting nog eens extra zou gaan belasten moet men de nu reeds bestaande onrechtvaardigheid van het niet kunnen aftrekken van aankopen en verliezen. De bevolking mag niet vergeten dat indien er niemand in aandelen en fondsen zal willen investeren in dit land, dat de bedrijven enkel duur geld zullen moeten gaan lenen om verder te kunnen investeren. Zulk een maatregel als de Tobintaks zou dit land nog verder doen afglijden van de betaalbare werkmarkt en zou de werkkansen en productiemogelijkheden nog meer ondermijnen.

Men kan zich de vraag stellen waar er financiële transacties en speculaties kunnen zijn die de economie verstoren, om er dan een heffing op te laten doorvoeren.

Woekerwinsten zouden sowieso niet mogen bestaan en moet men langs alle kanten indijken. Die belasten haalt niets uit, want al snel zal men de achterpoortjes weten om de woekerwinsten op te splitsen en te versassen.

Waar men strenger zal op moeten toezien is dat er geen nodeloze cadeaus aan de bedrijven worden gegeven (zoals die via de notionele intrestaftrek) alsook dat de bedrijven bepaalde belastingen niet ontlopen door extra bonussen uit te keren, zeker als die begenadigden het bedrijf niet echt ten goede zijn gekomen.

Een verhoging van inkomen voor de staat kan ook wel voorzien worden door een rem op de ontwijking van belastingen en bijdragen via vennootschappen en schijnzelfstandigheid. Al de schijn, maar vooral ook de ‘schone schijn’ moet in dit land verdwijnen.

Onze politici maar ook de mensen die hier in België verblijven moeten weten dat Griekenland juist ten onder is gegaan aan al die ongeregelde praktijken die dar opgang maken. Zo wel de staat als de burger zijn daar in het zelfde bedje ziek: de corruptie.

België heeft enkele jaren geleden komaf gemaakt met bepaalde vriendjespolitiek, maar de laatste jaren ziet men het weer overal opduiken. Voor de etterbuil verder groeit of men een cancerogene uitzaaiing heeft moet de staat de koe met de horens pakken.

Om uit de crisis te geraken, moeten er meer banen komen, moeten degelijke lonen worden betaald, en moet er werk zijn voor iedereen, met een juiste verdeling en eerlijke verloning.

Ophouden met de precarisering van jongerenjobs en hen degelijke jobs aanbieden. Zij die niet wensen te werken voor het feit stellen: ofwel werken ofwel geen centen. Maar men kan ze niet (eeuwigdurend) blijven pamperen. Er is voldoende sociaal werk te verrichten dat dezen kunnen doen die in hun vak geen werk kunnen vinden. Indien zij een bijdrage van de maatschapppij wensen om te overleven kunnen zij gerust iets in de plaats doen. Voor wat hoort wat, maar niet ten persoonlijke titel, maar voor de gehele gemeenschap.

Burgers en staat zullen moeten gaan inzien dat zij er voor elkaar zijn en voor elkaar bereid moeten zijn om iedereen vooruit te trekken om zo een volwaardige maatschappij op te bouwen.

Systemen die na lang vechten verworven zijn om iedereen te beveiligen, zoals ziekteverzekering en indexering, mag men niet gaan ondergraven. Koopkracht behouden is er juist om verarming tegen te gaan. Indien de arbeider of werknemer te veel zou kosten zou men eerder eens moeten na gaan of die ‘te veel kost’ niet ligt bij de inhaligheid van de staat voor taksgelden die verkeerd gebruikt worden.

Het is de taak van de overheid haar burgers te beschermen. Hiervoor moet zij er ook op toe zien dat hen geen geweld wordt aangedaan, zowel fysisch als psychisch. Vandaag staan veel te veel mensen onder veel te hoge werkdruk terwijl de werklozen verarmen en ouderen aan de kant worden geschoven, afgedankt als zieke werkpaarden.

Van bruggepensioneerden oudere werklozen maken, van ambtenaren werkzoekenden maken en nadien een jacht op de werklozen organiseren, zijn geen oplossingen!
Om uit de crisis te geraken, moeten er meer banen komen, moeten degelijke lonen worden betaald, en moet er werk zijn voor iedereen. Dat werk kan men laten ontstaan door er voor te zorgen dat er voldoende geconsumeerd kan worden. Daarom is het juist belangrijk dat men iedereen die wil werken zo veel laat werken als zij willen, ook gepensioneerden als zij zich nog verder tot nut willen aanbieden in de maatschappij.

Vanuit de overheid zou een stimulans moeten komen om de oudere werknemers aan het werk te houden in plaats van ze aan de deur te zetten.  Indien zij niet het volle werk meer aankunnen moeten zij in de mogelijkheid gesteld worden hun uren te verminderen of een verlichting van hun werk te krijgen.

Zij die om de een of andere reden minder kunnen zoals ouderen en gehandicapten moeten gestimuleerd worden om gemotiveerd aan het werk te blijven zodat ze meekunnen.

Indien er verschuivingen zijn in bepaalde consumptiesoorten moet men in plaats van gewoon te ontslaan of op brugpensioen te zetten die werknemers eerder opleiden of omvormen en herplaatsen in nieuwere werkkansen.  Men kan hen in staat stellen hun loopbaan te organiseren via tijdkrediet.

Dit zijn slechts een handvol mogelijkheden om onze economie terug draaiende te houden. Zo veel politieke moed vergen zij niet. Maar zij eisen wel een rechtvaardig besluit.

Vakbond ABVV | 'Laat de kleine man gerust, zoek het kapitaal bij de grote'

De socialistische vakbond ABVV vindt dat de factuur van de crisis niet mag worden doorgeschoven naar de zwakste schouders, noch naar de toekomstige generaties!

Daarvoor roepen zij iedereen op om op 2 december deze boodschap samen met hen te verkondigen tijdens de nationale betoging.

Nationale manifestatie
Simon Bolivarlaan, 1000 Brussel, België

  • Verzamelen vanaf 9u30 dichtbij het Noordstation: het podium wordt geïnstalleerd op het kruispunt van de Simon Bolivarlaan en de Willebroekkaai. De kop van de manifestatie wordt gevormd op de Willebroekkaai en de Simon Bolivarlaan.
  • Toespraken van de socialistische syndicale leiders vanaf 10u op het podium Simon Bolivarlaan.
  • Vertrek om 10u30.
  • De manifestatie loopt vervolgens over de Willebroekkaai tot aan de kleine ring, tot aan de Emile Jacqmainlaan. Verder over deze Jacqmainlaan tot aan het Zuidstation waar de manifestatie zal worden ontbonden. Eerste plan met het parcours van de betoging.
  • Aankomst aan het Zuidstation rond 12u45 – 13u.

+

++   +++   ++

Vakbond ABVV | Rechtvaardige alternatieven tegen blinde bezuinigingen

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Crisis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Geef de kleine man rust

  1. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.