Handig gebruik van Roosevelt’s techniek door Obama

English: John Singer Sargent, Theodore Rooseve...

Staatsportret van Theodore Roosevelt, 1903, John Singer Sargent

Wanneer noodzakelijk kon de 26e president van de Verenigde Staten Theodore (Teddy) Roosevelt (1858 – 1919) het gepeupel wakker schudden.

Als Republikeins politicus werd op 42 jarige leeftijd, de jongste president, op 14 september 1901 president van de Verenigde Staten na de moordaanslag op president William McKinley.

Roosevelt probeerde de republikeinse Partij in een progressievere richting te duwen. (Met de nationale politieke leiders Robert M. La Follette, Sr., Charles Evans Hughes en Herbert Hoover aan de Republikeinse zijde, plus William Jennings Bryan, Woodrow Wilson en Al Smith aan de Democratische kant.

File:Donk1837.JPG

In 1837 reeds op de ezel van de bankensystemen

Enkele jaren eerder waren de banken bij de Democraten ook al in de kijker gekomen.
De ‘Huisdierbanken’ of ‘Pet banks‘ waren een pejoratieve term voor staatsbanken die door het V.S. Departement van de Schatkamer,  U.S. Department of Treasury,  werden in 1833 geselecteerd om overtollige regeringsfondsen te ontvangen. Zij werden ook “Wildcat Banks“of “Onsolide Banken” genoemd. Zij werden voorgesteld door Daniel Webster en Henry Clay  en onder de grote V.S. bank gemaakt wanneer President Andrew Jackson onder veto de recharter voor de Tweede Bank van de Verenigde Staten blokkeerde. (Tegen 1833 waren er 23 “pet banks” of staatsbanken met US Treasury funds.)

Roosevelt bleek wel niet zo te geloven in democratie maar geloofde wel in het opruien van de bevolking en wist er handig gebruik van te maken. Alzo vaarde hij wel eens uit tegen “de misdadigers van geweldige rijkdom”

Nu weer kunnen wij merken dat het vertrouwen in die meer geld hebbenden kan gehekeld worden en dat er wordt tegen uitgevaren door vele burgers.

Obama is van vele van Roosevelts trekjes verstoken maar nu heeft Obama zijn ogen gericht op “TR” Teddy Roosevelt als zijn rolmodel in het aan de kaak stellen diegenen die de zogenaamde  garantie van “the American Way” of de Amerikaanse Wijze van van samenleving  vernietigen. Volgens Alexander Cockburn vreemd genoeg de filosofie van TR definierend zoals een die iedere burger een rechtvaardige of faire opvering kon garanderen om zo in de veilige haven van “de middenklasse” te kunnen stijgen.

Betreft de Keizerlijke Toekomst deed Obama vorige maand zijn eigen reprise op de Geweldige Witte Vloot, the Great White Fleet, bij het openen van een nieuwe US marine basis in Australië, zijn vuist schuddend naar China.

Vorige dinsdag in Osawatomie, Kansas waar TR  in 1910 een politieke terugkeer probeerde, gaf Obama af op de bedrijfsmacht in het voordeel van zijn publiek van 30.000 prairiepopulisten, Obama vertelde een menigte van 1.200: “De inzet is of dit een land zal zijn waar werkende mensen genoeg kunnen verdienen om een familie op te brengen, een bescheiden spaarsom op te bouwen, een huis te bezitten en hun pensionering veilig te stellen “.

Dit is niet enkel een probleem voor de Verenigde Staten, maar ook België kampt onder dit euvel. Het is een zaak waar hoognodig werk van moet gemaakt worden en waar er een beteugeling moet komen op de hogere lonen en zij die het geld, van anderen, in handen hebben en hun macht trachten te misbruiken.

Wat Obama daar aanhaalde geldt ook voor onze contreien. Hij ging verder: “Er zijn sommige die schijnen aan een soort van collectief geheugenverlies te lijden. Tenslotte is dat wat er na de ergste economische crisis sinds “Great Depression” of Grote Depressie  gebeurd, zij willen naar hetzelfde gebruik terugkeren dat ons in deze warboel bracht”.

Obama en zijn gevolg duidelijk weddend dat er niet al te veel onbetamelijke gegniffel ten  aanzien van een president zou zijn en volgens  Alexander Cockburn dus vreugdevol het voornaamste kenmerk van zijn houding tijdens de ergste economische crisis in 70 jaren ontkennende, welke bestond in een economisch team te kiezen – Tim Geithner als Treasury Secretary of Minister van financiën,  Lawrence Summersals zijn hoofd economisch adviseur — vastberaden precies “om terug te keren naar hetzelfde gebruik dat ons in deze Warboel kreeg ,” om ernstige economische hervorming en gebruiken van die instellingen te verijdelen welke ons dreven naar de geweldige ‘crash’ van 2008.

Unemployed men gather round the entrance to a ...

Nu is er natuurlijk de hete adem van de Occupy Wall Street movement die de Amerikanen herinneren dat in de praktijk er de tegenstelling tot de retoriek is waarbij Obama een dappere beschermer van de ene procent is geweest maar OWSers hem hevig in New Hampshire drie weken geleden onderbraken. Maar natuurlijk zullen republikeinen Obama niet als de pion van de bankiers aanvallen. Zij begunstigen het absurde handschrift dat hem als een kastcommunist aanstelde, die nacht en dag en naar streefde om de bloeddorstigste scenario’s van Karl Marx tot realisatie te brengen. Zo van hun oogpunt was de Osawatomie toespraak verheugend rechtvaardiging van alle hun meest schrille lading.

Logischerwijze zou een communist niet kunnen optreden voor de 1% kapitalisten. En als men ernstig nagaat wil Obama toch het beeld scheppen dat hij de mensen ook meer inspraak wil geven en een rechtvaardige verdeling voorstaat.

De Progressieve beweging verdedigde door Teddy Roosevelt verzwakte reusachtige ondernemingen en verbeterde enorm werkene voorwaarden. En het heel recht van Obama. Levende standaarden stijgen wanneer technologie verbetert, maar voor maatschappij echt om te slagen, kan plaatsing van nieuwe technologie door het begrijpen van monopolies niet afgeremd worden. Welk is waarom het te slecht dat de toespraak van Obama is en zijn beleidsagenda negeert essentieel deze kwestie.

De toespraak van Obama handelde hoofdzakelijk op de tijd-geëerde Obama thema’s van belastingen, financieel voorschriften of regulaties en opvoeding. Deze zijn alle waardige ideeën, maar zij zijn ook juist die welke Teddy Roosevelt niet aan de tafel gebracht heeft op een tijdstip toen inkomensbelasting ongrondwettig was en scholen volledig in de handen van plaatselijke overheden waren. In plaats daarvan, juist zoals Obama zei, was het idee van Roosevelt dat wij regels nodig hadden om te verzekeren dat concurrentie  rechtvaardig, open en eerlijk kon verlopen. Aldus Obama  “bedierf hij monopolies, die die bedrijven dwingen om voor consumenten met betere diensten en betere prijzen te wedijveren”.

+

Lees meer over wat de  Amerikaanse journalist en sociaal criticus Henry Louis Mencken, Gwendolyn Mink, Rebecca Gould, Alexander Cockburn  en Ikners.compolitical social environment analysis over de huidige toestand vinden: > Obama Rebirthed as TR.

++

Vind Obama’s speech: If anyone is interested in reading the speech, instead of what others say about the speech, it’s here.

+++

 • The GOP’s Constipated Congress (themoderatevoice.com)
  In Osawatomie, Kansas, the President cited TR who came there in 1910 and “was called a radical…a socialist—-even a communist. But today, we are a richer nation and a stronger democracy because of what he fought for in his last campaign: an eight-hour work day and a minimum wage for women—-insurance for the unemployed and for the elderly, and those with disabilities; political reform and a progressive income tax…
  +
  Barack Obama is no Teddy Roosevelt or even a Harry Truman who slugged it out against a “do-nothing, good-for-nothing” Congress and won reelection in 1948. But, regardless of whether he faces Romney or Gingrich, the 2012 issue is the same, and the question is: Will he fire himself up enough to meet the challenge of rallying voters.
 • Bust the Broadband Trusts, Obama! (slate.com)
  The Progressive movement championed by Teddy Roosevelt weakened giant corporations and vastly improved working conditions. And Obama’s quite right. Living standards rise when technology improves, but for society to genuinely prosper, deployment of new technology can’t be throttled by grasping monopolies. Which is why it’s too bad that Obama’s speech and his policy agenda essentially ignore this issue. Obama’s speech dwelled primarily on the time-honored Obama themes of taxes, financial regulation, and education. These are worthy ideas all. But they are also exactly what Teddy Roosevelt didn’t bring to the table at a time when income taxes were unconstitutional and schools were entirely in the hands of local authorities. Instead, exactly as Obama said, Roosevelt’s idea was that we needed rules “to ensure competition is fair and open and honest” so “he busted up monopolies, forcing those companies to compete for consumers with better services and better prices.”
 • Obama and Gingrich Embrace the Insane Theodore Roosevelt (notesandobservations.me)
  As H.L. Mencken explained, “the America that Roosevelt dreamed of was always a sort of swollen Prussia, truculent without and regimented within.” He was also a blood thirsty and deranged megalomaniac. According to Thomas Woods, Mark Twain, who met Roosevelt twice, declared him “clearly insane.” And, after reading through some of the more colorful events in Roosevelt’s life, it would be hard to disagree with the writer’s assessment.
 • Another Election With No Choice? (economicnoise.com)
  As La Forte chronicles, ”Roosevelt had no interest in retaining the ideals of Jeffersonian ‘state’s right’ demagogues, as he called them. He was interested in a Hamiltonian concept of power which he described as the ‘New Nationalism.’”
 • Obama’s Teddy Roosevelt strategy (geneveith.com)
  President Obama gave a speech in Osawatomie, Kansas, in which he wrapped himself in the mantle of Roosevelt.  Teddy Roosevelt, that is.  And, according to liberal columnist E. J. Dionne, laid out the strategy that will bring him re-election.
 • Obama to Push Theodore Roosevelt Style Fair Share Class Warfare Super Speech Tuesday (votingamerican.wordpress.com)
  Roosevelt‘s ’New Nationalism’ speech on August 31, 1910 called for new government reforms to level the playing field for average Americans against a class of industrial barons.
  +
  “Class warfare” became a buzzword in September after Obama proposed the “Buffett rule” tax rate on the wealthy. As Republican opposition rang in, Obama responded by declaring, “This is not class warfare. It’s math.” He shifted positions just two days later, saying of the class warfare jab, “I wear that charge as a badge of honor.”
 • Invoking Theodore Roosevelt (politicalwire.com)
 • The Elephant Hunters – Roosevelt, Obama and Osawatomie (clubtroppo.com.au)
  As Theodore Roosevelt finished his address to the people of Osawatomie his speechwriter leaped up and cried: “Citizens of Kansas, you have just listened to one of the greatest pronouncements made by any man. Its effect will be felt in the nation and the world for years to come.”
 • Obama And Teddy Roosevelt: Both Progressives, Both Clueless About The Economy (forbes.com)
  President Obama is a smart man who believes great wealth is a social problem, and ordinary people would be better off if wealth were substantially taxed away.
 • Krauthammer rips Obama: ‘He is more like Hugo Chávez than he is Teddy Roosevelt’ (dailycaller.com)
  In his Friday Washington Post column, Charles Krauthammer criticized the president for waging class warfare on the so-called “1 percent” and likened the brand of populism he offered in a speechlast week to Venezuelan dictator Hugo Chávez, and not Teddy Roosevelt, which the backdrop of the Kansas speech suggested was who he was attempting to mimic.
 • Obama: Man on a Mission (lettingfreedomring.com)
  Concentration, co-operation and control,” he explained in his acceptance speech at the 1912 Progressive convention, “are the key words for a scientific solution of the mighty industrial problem which now confronts this nation.”It’s no surprise Obama would find the progressive Teddy so reasonable. Nor is it shocking that Obama would fail to explain to today’s generation the true intentions of that “Republican son of a wealthy family.”
 • Obama’s New Square Deal (themoderatevoice.com)
  A White House that just a few months ago was obsessed with the political center is now not at all wary, as a senior adviser put it, of extolling “a vision that has worked for this country.” But this adviser also noted that Obama implicitly contrasted the flexibility of the Rooseveltian progressivism with the rigidity of the current brand of conservatism. The official pointed to Obama’s strong commitment to education reform, including his critique in Osawatomie of “just throwing money at education.”
 • Two of a Kind (caelumetterra.wordpress.com)
  Obama also threatened to veto any attempt by congressional Republicans to weaken the new consumer-protection panel.
 • “We Shall Go Up Or Down Together” (duanegraham.wordpress.com)
  Now, just as there was in Teddy Roosevelt’s time, there is a certain crowd in Washington who, for the last few decades, have said, let’s respond to this economic challenge with the same old tune. “The market will take care of everything,” they tell us. If we just cut more regulations and cut more taxes — especially for the wealthy — our economy will grow stronger. Sure, they say, there will be winners and losers. But if the winners do really well, then jobs and prosperity will eventually trickle down to everybody else. And, they argue, even if prosperity doesn’t trickle down, well, that’s the price of liberty.
  +
  we know as Mr. Obama said, that the theory behind trickle-down economics “doesn’t work,” and “has never worked.” We have tried it and it has failed our people, at least most of our people:
 • Obama whacks Republican economics – USA Today (content.usatoday.com)
  “Their philosophy is simple,” Obama said in a high school gym in Osawatomie, Kan. “We are better off when everybody is left to fend for themselves and play by their own rules. I am here to say they are wrong.”
  +
  “We simply cannot return to this brand of “you’re on your own” economics if we’re serious about rebuilding the middle class in this country.” (Applause.) “We know that it doesn’t result in a strong economy. It results in an economy that invests too little in its people and in its future. We know it doesn’t result in a prosperity that trickles down. It results in a prosperity that’s enjoyed by fewer and fewer of our citizens.”
 • In the News | Obama Speech in Kansas and analysis (skillsinfo.wordpress.com)
 • Obama and his fight against a winner-take-all society (theglobeandmail.com)
  In recent decades, the participants in the national political discourse have been queasy about addressing issues of class and distribution directly. One of the intellectual victories of the Reagan Revolution was to make it feel practically un-American to talk about how the pie was divided. The culturally acceptable, win-win question to ask was how to make that pie grow.
 • Fasten your seatbelts? Alas, they’ve sold the seatbelts | Michael White (guardian.co.uk)
  Median salaries in the US have been flat for 20 years or more and the attempt to sustain the notion of rising living standards through cheap borrowing has ended in debt, tears and foreclosed homes. It’s now happening in Europe too at varying speeds, even in traditionally more egalitarian countries like Sweden, Denmark and even Germany.
  +
  Looking at instability across the planet this winter, from dodgy elections in Russia and terrifying uncertainty in the eurozoneto weird candidates seeking to defeat Obama next year, we can see the merits of stability.The future for all of us is cloudy and potentially fearful. Social and economic inequality strengthens that toxic mix.
 • the Progress Report (ynative77.wordpress.com)
  “The absence of effective State, and, especially, national, restraint upon unfair money-getting has tended to create a small class of enormously wealthy and economically powerful men, whose chief object is to hold and increase their power. The prime need to is to change the conditions which enable these men to accumulate power which it is not for the general welfare that they should hold or exercise. We grudge no man a fortune which represents his own power and sagacity, when exercised with entire regard to the welfare of his fellows.”
 • Interesting Facts About Franklin D. Roosevelt (socyberty.com)
 • ‘New Nationalism’ Obama Speech Nods at Occupy Movement, Echoes Teddy Roosevelt (inquisitr.com)
 • Barack Obama makes economic sense in Osawatamie, Kansas (talkingunion.wordpress.com)
 • Obama’s Teddy Roosevelt Moment (slog.thestranger.com)
 • Remarks by the President on the Economy in Osawatomie, Kansas (citizenthink.net)
 • Barack Obama Unmasked: Calls for National Socialism (markamerica.com)
  Before you discard what I’m telling you as the mere rantings of another conspiracy kook, I’d like you to consider with me what are the facts of President Obama’s speech in Osawatomie, KS, on Tuesday.
 • You: Obama’s New Square Deal (washingtonpost.com)
  This choice has obvious political benefits to an incumbent presiding over a still-ailing economy, and it confirms Obama’s shift from a defensive approach earlier this year to an aggressive philosophical attack on a Republican Party that has veered sharply rightward. It’s also the boldest move the president has made since he decided to go all-out…
 • Obama on ‘Trickle Down’ Economics: ‘It Doesn’t Work, It Has Never Worked’ (thinkprogress.org)
 • Obama: Capitalism Has “Never Worked” (minx.cc)
  So he is in fact saying, as the headline puts it, that capitalism has never worked.Meanwhile his Suicide Solution Socialism has apparently set the economic world on fire, I guess
 • Teddy Roosevelt a Bad Omen for Obama? (usnews.com)
  The trouble is that Roosevelt, promoting those ideas, went on to lose his bid to return to the White House in 1912.
 • Teddy Unbearable (cafehayek.com)
  I don’t share this delight, for H.L. Mencken was spot-on correct when he wrote of T.R. that “the America that Roosevelt dreamed of was always a sort of swollen Prussia, truculent without and regimented within.”

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.