ANC Wil Afrikaans wissen #3 Geschiedenis Afrikaanse Taal

ANC-regering wilt alle sporen van Afrikaans uit het landschap wissen

ANC-regering wil alle spore van Afrikaans uit die landskap skrap

Buitensporig!

Ongehoord dat  de Afrikaanse ANC overheid elke aanwezigheid van Afrikaans van de Zuidafrikaanse kaart wil afvegen, met honderden naamveranderingen, die voor de lokale ingezetenen ongewenst zijn.

Bestand:Afrikaansdistrib.png

Provinsies van Suid-Afrika met 'n meerderheid Afrikaanse eietaalsprekers. Ander provinsies het ook aansienlike getalle sprekers.

De Afrikaanse taal ‘Afrikaans’ of Zuid Afrikaans, ook genoemd Kaap Nederlands of Kaap-Hollands  is één van die poetische Germaanse talen, van het Westen die in Zuid-Afrika en Namibië worden gesproken.

File:Big-Bay-view.jpg

Kaapstad, Grote Baai of Big Bay vrijetijdsactiviteiten, ten noorden van het Bloubergstrand (Cape Town, South Africa). - Photo genomen door Henry Trotter, 2003.

Geschiedenis van de Afrikaanse Taal

NG Kerk Simonstad

Nederduits Gereformeerde Kerk, Simonstown/Simonstad

Het Voortrekkermonument

Het Voortrekkermonument

De geïmmigreerde blanken spraken onder elkaar een mengelmoesje van hun dialecten, waaruit  het Afrikaans zich tussen 1650 en 1800 tot de spreektaal heeft ontwikkeld, vooral op het platteland. Maar de kerk en het onderwijs beschouwden het Hoog-Hollands (zoals het Afrikaans toen genoemd werd) als een dialect en een soort keukentaal. Het Nederlands bleef dus de formele en officiële taal, en om lid te worden van de NG-Kerk (Nederduits-Gereformeerde Kerk) moest men Nederlands kennen: er waren immers nog geen Afrikaanse Bijbels beschikbaar.
Als Nederfrankische taal ontwikkelde het zich verder van het 17de eeuws (Nederlandse) ‘Netherlandic’ of  Nederlandse dialecten door de nakomelingen van de Nederlandse, Duitse, en Franse kolonisten die in Zuid-Afrika verbleven vóór de Britse bezetting in 1806. Er werden verder vanuit andere talen ook woorden opgenomen in de woordenschat. In 1707, bestond de blanke bevolking van de Kolonie van de Kaap uit 1.779, grotendeels komende van Nederlandse en Germaanse afstammelingen met enkele Franse Huguenot lijnen. In die tijd werden de gesproken Nederlandse en Vlaamse woorden met elkaar vermengd door de mensen die zich vestigden rond de Westelijke Kaap van Zuid-Afrika en verkreeg daarom ook de naam Kaap Nederlands of Cape Dutch. Grotendeels komt de hedendaagse Zuif-Afrikaanse blanke bevolking uit deze 18de eeuwse emigranten. De Afrikaners in de jaren 1970 bestonden ruwweg uit 60 percent blanken of ongeveer 2.200.000 mensen.Als resultaat van de Napoleontische Oorlogen, kwam de Kaap in 1795 onder Engels bestuur. Toen de Kolonie van de Kaap Brits bezit werd in 1806 nam het Engels uiteraard de overhand. Hoewel zij eerst Brits beleid goedkeurden, groeide onder de Boers spoedig ontevredenheid met het liberale beleid van de Britten, vooral wat betreft de grens en het bevrijden van de slaven. Tussen 1835 en 1843, verlieten ongeveer 12.000 Boers en Voortrekkers de kolonie in de Grote Trek, de vrij lege ruimten van hoge veld en zuidelijk Natalia (het latere Natal). Zij vormden drie onafhankelijke staten, nl. Oranje-Vrijstaat, Natalia en Transvaal.

Trekboer migration map

Deze kaart illustreerd het migratie patroon van de Trekboeren in wat vandaag Zuid-Afrika is, tussen 1740 en 1800.

Hoewel de kolonie bloeide, werd over de helft van de blanke Zuid-Afrikaanse Boeren trekboeren of Trekboers. De Trekboere waren semi-nomadische pastoralisten, onderhoudslandbouwers, die tijdens de 17de en doorheen de 18de eeuw, zowel noordelijk als oostelijk van de omringende gebieden die nu Kaapstad heten (zoals Paarl, Stellenbosch en Franschhoek) in het binnenland begonnen te trekken, om betere weilanden of landbouwbedrijfland voor hun vee te vinden en om aan de autocratische regel van het Nederlandse Bedrijf Verenigde Oostindische Compagnie(of VOC), dat de Kaap beheerde, te ontsnappen. Voor hen was de VOC namelijk bedorven met corruptie en niet betrokken met de belangen van vrije burgers of ‘vryburgers’, een sociale klasse waaruit het grootste deel van Trekboers kwamen.[1]

Daniell Trekboer

De Trekboer of "The Trekbur" - ca 1804 Samuel Daniell (1775-1811)

Een aantal Trekboere vestigde zich in de Oostelijke Kaap, waar hun nakomelingen spoedig Grensboere (de Landbouwers van de Grens) genoemd werden, of later eenvoudig Boers (naar het Nederlandse woord voor „landbouwers“) werden genoemd. Met een overvloed aan landbouwproducten op de markt van Kaapstad en slaven die het werk voor de kolonie verrichtten, was er niets om de blanke bevolking te laten toenemen  in de zuidwestelijke Kaap, hen binnen te houden en veel om hen aan te moedigen om te verspreiden en zelfvoorzienende pastorale landbouwers te worden. Boers waren vijandig zowel naar Afrikanen, met wie zij frequente weidegrond oorlogen bestreden, en naar de overheid van de Kaap, die probeerde om hun bewegingen en hun handel te beperken.

Boers ontwikkelden hun eigen subcultuur, die op zelfstandige patriarchale gemeenschapsbanden werden gebaseerd. Zij waren trekkende pastoralisten met weinig interesse in sedentaire landbouw, met weinig bezit beladen. Boers vergeleken hun manier van leven met dat van Hebreeuwse patriarchen van het Oude Testament. Hevige Calvinisten, zagen de Boers zich zelf als kinderen van God in de wildernis, een op goddelijke wijze verkozen Christen , verordend om het land en de achterlijke inwoners te beheersen. Verder, tegen het eind van de 18de eeuw, spraken zij, als de overige blanken van de Kaap Kolonie, Afrikaans, een taal die meer van het Nederlands ging afwijken.

In 1852, kwam de Britse overheid overeen om de onafhankelijkheid van de kolonisten in Transvaal (later de Zuid-Afrikaanse Republiek in 1910) en in 1854 van die in het Vaal-Oranje rivierengebied (later de Oranje Vrije Staat) te erkennen. Beide landen begingen zich aan een beleid van strikte ongelijkheid in kerk en staat tussen de zwart-witte bevolking.

Afrikaanse Patriot

Voorblad van "Die Afrikaanse Patriot", een krant in een vroege vorm van de Afrikaanse taal

14 augustus 1875 hoort als markeerpunt in de geschiedenis annalen herinnert te worden. De Boeren stonden op hun rechten en richten daarvoor met enkele Afrikaanstaligen in Paarl “Die Genootskap vir Regte Afrikaners” of Genootskap van Regte Afrikaners op.  Van 15 januari 1876 publiceerde de maatschappij een tijdschrift in het Die Afrikaanse Patriot (“The African Patriot”) evenals een aantal boeken, inclusief grammatica’s, woordenboeken, godsdienstige en geschiedeniswerken. De Afrikaanse Patriot werd in 1905 door de Paarlse krant van heden opgevolgd. De leerkracht Arnoldus Panneviswordt beschouwd als de initiatiefnemer en Gideon Malherbe was stichtend voorzitter.

Pannevis had opgemerkt dat het merendeel van het Zuid-Afrikanen van Nederlandse afkomst de “pure” vorm van hun oorspronkelijke moedertaal niet meer konden spreken. In de loop van zijn (dan) 200 jaar oude geschiedenis, was de taal van de immigranten van Nederland zodanig grondig veranderd door de invloed van andere Europese immigranten, inheemse stammen zoals de Khoikhoi en voornamelijk de Kaap-Maleiers die zich met name van de andere Zuid-Afrikanen onderscheidden door hun godsdienst, de Islam. In 1874 drukte Pannevis deze overzichten in het tijdschrift de Zuid-Afrikaan uit onder de tittel “Is die Afferkaans wesenlijk een taal?[2]

Ze werden bijgestaan door C.P. Hoogenhout (een Nederlandse immigrant) en door enkele afstammelingen van Franse Hugenoten: D.F. du Toit (gekend als “dokter”), nog een DF du Toit (een journalist, gekend als “Oom Lokomotief”), zijn broer dominee S.J. du Toit, S.G. du Toit en Petrus Malherbe. Iedereen behalve Hoogenhout en Ahrbeck hadden verwantschap met elkaar. Vele van deze waren van Hugenoten afkomstig.

Het Genootskap vir Regte Afrikaners wilde het Afrikaans laten erkennen als schrijftaal en daarmee de basis leggen van een cultuurtaal. Hun bijdrage aan het Afrikaans is enorm, o.a. omdat Pannevis pleitte voor een Bijbel in het Afrikaans voor de kleurlinggemeenschap aan de Kaap. Indien de Kleurlingen niet voor het Afrikaans gekozen hadden, zou het Afrikaans nu een marginale taal zijn.

File:The Relief of Ladysmith by John Henry Frederick Bacon.jpg

Tweede Boere-oorlog - The Relief of Ladysmith, February 28, 1900, during the Second Boer war - John Henry Frederick Bacon (1868 - 1914)

De ontdekking van diamanten en goud tussen 1867 en het eind van die eeuw bereide de weg voor voor de Tweede Boerenoorlog, ook bekend als de Tweede Vrijheidsoorlog, Zuid-Afrikaanse Oorlog of Anglo-Boerenoorlog (Suid-Afrikaanse oorlog, Tweede Vryheidsoorlog, Anglo Boereoorlog of Tweede Boereoorlog) (1899-1902). .[3] Goud maakte de Transvaalstreek de rijkste en mogelijk de machtigste natie in zuidelijk Afrika Een grote stroom van niet-Boeren immigranten (uitlanders of Outlanders) werd hier door de lucratieve mijnbouw aangetrokken.

Gesteund door de Oranje Vrije Staat en enkele van de Kaap Hollandsen werd er voor meer dan twee jaar slag geleverd. Alhoewel zij uitstekend waren in het voeren van guerrilla oorlog moesten de Boers zich uiteindelijk overgeven in 1902 over, waarbij de onafhankelijke Boerenrepublieken tot een einde kwamen.

De Nederlandse Calvinisten, de Vlamingen en Friesche Calvinisten, werden niet alleen door Franse Huguenoten en Duitse en Britse protestanten beïnvloed, maar ook door de kleinere migratie groepen van Skandinaviërs, Portugezen, Grieken, Italianen, Spaanse, Poolse, Schotse, Engelse en Ierse immigranten die tot deze etnische mengeling bijdroegen.

Bestand:Union House Pretoria.jpg

Het Unie Gebouw in Pretoria, Transvaal

Afrikaans werd goedgekeurd voor gebruik in scholen in 1914 en in de Nederlandse Hervormde Kerk in1919. Een onderscheidende Afrikaans literatuur heeft zich tijdens de 20ste eeuw geëvolueerd, en de eerste volledige vertaling van de Bijbel in Afrikaans werd gepubliceerd in 1933.

In 1925 heeft het Afrikaans het Nederlands als officiële taal vervangen: tussen 1925 en 1994 waren er dus twee officiële talen in Zuid-Afrika: Afrikaans en Engels. In 1994 werden nog negen andere talen (vooral zwarte talen) officiële talen van Zuid-Afrika. Het Afrikaans is vandaag ook de meest gesproken taal in Namibië, zij het dat het Engels daar de enige officiële taal is. Men schat dat er wereldwijd zo’n 20 miljoen mensen Afrikaans spreken.

De Afrikaners, echter, behielden hun taal en cultuur en bereikten uiteindelijk politiek wat zij militair niet geslaagd waren om te verkrijgen. Sinds 1948, heeft de apartheids Nationalistische Partij, vastbesloten Afrikaner, de overheid gecontroleerd, en Afrikaners behielden de bijna monopolie leiding op hogere posten in de ambtenarij.

Het Afrikaans heeft ook heel wat Engelse woorden overgenomen, en de mooiste Afrikaanse uitdrukking is wellicht “moenie worrie nie” (van to worry): maak je geen zorgen. Anderzijds hebben de Rooinekken (schampwoord voor Engelstalige Zuid-Afrikanen) ook heel wat Afrikaanse woorden overgenomen: voor barbecue gebruiken ze ook het Afrikaans woord “braai” (afgeleid van het Nederlands braden/braaien), en het Engelse “yes” wordt meestal vervangen door het Afrikaanse of Nederlandse “ja”. Voor de woorden boerewors, droëwors zoeken ze nog een vertaling, en “my mother” is meestal “my ma”. Robot betekent in ‘t Engels en ‘t Afrikaans hetzelfde: een verkeerslicht. [4]

Hoewel Afrikaans woorden van talen zoals Malay, Portugees Bantoetalen, en de talen Khoisan opnam, is ongeveer 90 tot 95 percent van de Afrikaanse woordenschat uiteindelijk van Nederlandse oorsprong. [5] Daarom liggen de verschillen met het Nederlands vaak in de regelmatigere morfologie, een grammatica, klank, verlies van geslacht distinctie, en verschil in spelling van Afrikaans. Voor Nederlandstalige mensen is er helemaal geen probleem om Afrikaans te lezen en te begrijpen, wegens de wederzijdse begrijpelijkheid tussen de twee talen. Andersom is het een klein beetje moeilijker.


[1] Oorspronkelijk, tot in het begin van de 18de eeuw, had de term Afrikaner betrekking op autochtone slaven en ‘vryswartes’. Vervolgens krijgt de term de betekenis van ‘in Afrika geboren blanke’ (‘vryburgers’). Die ‘Vrije Burghers’, waren de eerste landbouwers aan die Kaap.

[2] Amanda Kreitzer. “Agtergrondartikel Die Genootskap van Regte Afrikaners [Background to the Association of True Afrikaaners]” (in Afrikaans). De Roepstem – Die Roepstem. Retrieved 2011-02-03.

[3] De Tweede Boeren Oorlog en de vroegere, veel minder goed bekende Eerste Boeren Oorlog (december 1880 – maart 1881) werden collectief als de Boerenoorlogen gekend.

[5] Afrikaans borrowed from other languages such as Portuguese, Malay, Bantu and Khoisan languages; zie Sebba 1997, p. 160, Niesler, Louw & Roux 2005, p. 459.
90 to 95 percent of Afrikaans vocabulary is ultimately of Dutch origin; zie Mesthrie 1995, p. 214, Mesthrie 2002, p. 205, Kamwangamalu 2004, p. 203, Berdichevsky 2004, p. 131, Brachin & Vincent 1985, p. 132

+

Voorgaand : ANC Wil Afrikaans wissen #1 Land van dromen + ANC Wil Afrikaans wissen #2 Afrikaanse Woorden tegenover Nederlands

Vervolg: ANC Wil Afrikaans wissen #4 Ongewenstheid en Verantwoordelijkheid

Engelse versie / English version:

+++

 • Bo Kaap: The heart of Cape Town (socksandbuses.com)
  The Dutch East India Company’s strategy for enslaving people was diabolically clever: prevent them from becoming Christian.  If a man was a Christian, he was free in the eyes of God, and therefore unable to be enslaved by man.  So the DEIC prevented missionaries from setting up in the neighborhood and actively encouraged enslaved people to convert to Islam.  Today, Islam is firmly rooted in the community: on our walk through a few blocks, we saw about half a dozen mosques and no churches.
 • A delightful picnic at the Afrikaans Language Monument in Paarl (namibsands.wordpress.com)
  Even though the Taal Monument was officially opened as recently as 10 October 1975, it feelsmuch older, with a far longer history that reaches back through the ages. It is a very photogenic place, but because of its sheer size, you really need a wide-angle lens to fit it all into a photo, or to put some distance between yourself and the monument.

  These are the distinctive spires - the tallest one symbolising the rapidly ascending growth curve of the Afrikaans language - Photo Regg ... namibsands

 • Dutch dailies: SA cops & justice are a huge, corrupt, rotten gang .. (nolstuijt.wordpress.com)
  In Zuid-Afrika zijn de ongeveer 60.000 blanke boeren al jaren slachtoffer van wat in het Afrikaans ‘plaasmoorden’ heet: boerderijmoorden. Sinds 1990 zijn er volgens de Afrikaanse antidiscriminatieorganisatie Afriforum 2,617 gewelddadige aanvallen geweest op boerderijen in Zuid-Afrika.
  +
  ANC-regeringen hebben geprobeerd de erfenis van apartheid, waarbij zwarten van hun land werden verdreven en ze geen land mochten bezitten, recht te zetten door landhervormingen door te voeren. De staat koopt veelal grond op van blanke boeren, die dan verhuizen.Verder zijn er ‘land claims’: mensen die kunnen bewijzen dat ze van hun land zijn verdreven, kunnen een procedure starten om het terug te krijgen.De boeren kiezen eieren voor hun geld en vertrekken massaal naar landen als Tanzania, Mozambique, maar ook naar Georgië. Maar Louis Meintjes wil voorlopig niet weg: “Ik ben Afrikaans. Dit is mijn land. Ik heb alleen een Zuid-Afrikaans paspoort. Waar kan ik naartoe?”
 • Support for Afrikaner plight from Dutch Minister Rosenthal, and MPs (nolstuijt.wordpress.com)
  Last night, Dutch foreign affairs Minister Rosenthal ’embraced’ a motion submitted by SGP-party MP Kees van der Staaij to raise their voices in support of the Afrikaners in South Africa. This opens the way for the motion’s acceptance in the Dutch House of Representatives.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Cultuur, Geschiedenis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to ANC Wil Afrikaans wissen #3 Geschiedenis Afrikaanse Taal

 1. Pingback: ANC Wil Afrikaans wissen #4 Ongewenstheid en Verantwoordelijkheid | Marcus' s Space

 2. Pingback: ANC-regime wants to wipe every presence of Afrikaans from the SA map #2 Not wanted and Responsibility | Marcus' s Space

 3. Abel Malan says:

  Hallo Marcus, is jy bewus dat die Boere-Afrikaner gedurende September 2011 ‘n demokratiese verkiesing gehou het onder ons volk se mense wat hulself in ‘n eie vaderland wil regeer? Nege volksraadslede is gekies wat reeds twee briewe aan die ANC Regering gestuur het om hulle daartoe in kennis te stel. Ons sal heel moontlik later vanjaar ons eerste amptelike samesprekings met die Regering hou in terme waarvan ons hulle in kennis sal stel dat ons die reg wat ons besit in terme van die Internasionale Reg, wil opneem om onsself in ons eie vaderland te regeer. Boere-Groete. Abel Malan (Boere-Patriot)

  Like

 4. marcusampe says:

  Abel, Baie dankie vir die opmerking.

  Dit sou mooi wees as die deur die regering Zuma oogluikend toelaatbare onteiening, oorval, mishandelingen, verkragtings deur jeugdbendes, waarby ook die Suid Afrikaanse polisie nie altyd ewe alert plaasvind, tot ‘n einde sou kom.
  Ek kan net hoop dat die wetsontwerp met Oase vir die oprig van ‘n Afrikaner grondgebied met selfbeskikking geen dooie letter word. Ek was bang daar naamlik voor dat dit ‘n middel tot kalm was geweest. Alsook glo ek nie dat die Afrikaanse Nuwe Staat vir Afrikaners die goeie oplossing is nie. Dit sou wenselijker wees indien die verskillende bevolkingsgroepe mekaar respek aanvaar en geen soort “Wiedergutmachung” betaling van mekaar verlang het.

  Ek stel ook meer hoop dat die Afrikaners die Groot Suid-Afrika nie gaan laat verzuipen in ‘n ekonomiese vakuum en met hul afsondering ook by die ander nasies het Afrikaans as taal gaan doen laat verdwyn deur die vervanging van die Engels en die verdere doorzetten van hul eie moeder taal, waardeur daar nog meer taalgroepen uitgespreek na voor gaan kom en vir linguistiese probleme sal gaan sorg. (Watter nou met die Afrikaans en Engels as handelstaal kan vermy word).

  ***

  Het zou mooi zijn indien de door de regering Zuma oogluikend toegestane onteigeningen, overvallen, mishandelingen, verkrachtingen door jeugdbendes, waarbij ook de Zuid Afrikaanse politie niet altijd even alert optreedt, tot een einde zouden komen.
  Ik kan slechts hopen dat het wetsvoorstel met OASE voor het oprichten van een Afrikaner grondgebied met zelfbeschikking geen dode letter wordt. Ik vreesde er namelijk voor dat het een middel tot sussen was geweest.Alsook geloof ik niet dat die Afrikaanse Nieuwe Staat voor Afrikaners de goede oplossing is. Het zou wenselijker zijn indien de verschillende bevolkingsgroepen elkaar respectvol aanvaarden en geen soort “Wiedergutmachung ” betaling van elkaar verlangden.
  Ik stel ook meer hoop dat de Afrikaners het Grote Zuid Afrika niet gaan laten verzuipen in een economisch vacuüm en met hun afzondering ook bij de andere volkeren het Afrikaans als taal gaan doen laten verdwijnen door vervanging van het Engels en de verdere doorzetting van hun eigen moeder taal, waardoor er nog meer taalgroepen uitgesproken naar voor gaan komen en voor linguistische problemen zullen gaan zorgen. (Welke nu met het Afrikaans en het Engels als handelstalen zou kunnen vermeden worden).

  Like

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.