ANC Wil Afrikaans wissen #5 Rechten

ANC-regering wilt alle sporen van Afrikaans uit het landschap wissen

Taalrechten

De burgerrechtenorganisatie Afriforum verzet zich deze uitwissing. Het biedt ook een democratisch pleidooi aan voor de uitbreiding en het behoud van burgerlijke, minderheids, menselijke en constitutionele rechten, welke het recht inhoudt de eigen taal te spreken. Door Afrikaans te erkennen kunnen de mensen eerbied tonen en gemakkelijker tot het vestigen en het behoud van wederzijdse erkenning en eerbied komen.

Geen overheid kan het statuut eisen een rijpe democratie te zijn als dergelijke overheid geen evenwicht wil brengen tussen de rechten en interesse van de meerderheid en die van minderheden; en geen morele rechtvaardiging kan gevonden worden voor een raciaalgemotiveerd beleid dat om het even welke groepering tot tweedeklasburgers in het land van hun geboorte vermindert of hun recht weghaalt de taal van hun voorvaderen te gebruiken.

Afrikaans Language Monument (Afrikaanse Taalmo...

Een beschaafd land zou zich aan de rechten van de Taal moeten houden. Het vrije gebruik van minderheidstalen moet in zowel het privé als openbare domein mogelijk zijn en moedertaalonderwijs zou op de hoogste niveaus moeten blijven worden verstrekt, met inbegrip van het bestaan van enig-middelgrote onderwijsondernemingen. Geen overheid kan, onder het mom van toegang, van het recht op moedertaalonderwijs afwijken.

Een hoogontwikkeld land zou niet bang hoeven te zijn van haar verleden en zou elke verdere ontwikkeling moeten durven verwelkomen terwijl zij oudere tradities blijft aanvaarden. Zij zouden eerder meer pogingen moeten ondernemen om hun cultuur hoog te houden en de culturele, taalkundige en godsdienstige identiteit van nationale minderheden ook te beschermen en zodanig te bevorderen dat zij mee kunnen bijdragen tot de bevordering van hartelijke relaties tussen bevolkingsgroepen en tot bevordering van vrede, democratie, rechtvaardigheid en stabiliteit. Zij zouden ook kansen moeten voorzien en mechanismen voor efficiënte participatie, door nationale minderheden in het openbare leven en hun economische activiteit, te creëren, alle kansen biedend om hun eigen taal te spreken, zowel van tong als lichaamstaal (bewegingstaal zoals dans bijvoorbeeld).

Constitutionele rechten

Burgersdorp-Language Monument-001

Burgersdorp Taal Monument

Zegt het niet in de Inleiding aan de Grondwet van Zuid-Afrika (1996) dat „… Zuid-Afrika behoort tot iedereen wie er in leven, verenigd in diversiteit“? Waarom moet u dan die diversiteit doden?

[Sectie 6] roept op tot de bevordering en de bescherming van meertaligheid; [Sectie 16] voor het recht op vrijheid van meningsuiting, dat ook het recht inhoudt zich vocaal uit te drukken met de klanken die de mensen verkiezen te gebruiken en het recht van elke persoon om de taal van zijn of haar eigen keus te gebruiken en deel te nemen aan zijn of haar eigen keus van cultureel leven [Sectie 30].

De Commissie voor de Bevordering en de Bescherming van de Rechten van de Culturele, Godsdienstige en Taal Gemeenschappen [Sectie 185] zou zich aan zijn institutionele taken moeten houden en het doel dienen waarvoor het was opgericht.

+

Voorgaand artikel: ANC Wil Afrikaans wissen #4 Ongewenstheid en Verantwoordelijkheid

Vervolg: ANC Wil Afrikaans wissen #6 Opdracht

++

Vindt ook:

Diglossie van Nederlands en Afrikaans

Nederlands in Zuid-Afrika + Het Nederlands staat in Zuid-Afrika bekend onder verschillende namen. Hiervan zijn Kaap-Hollands en Hoog-Afrikaans het meest gebruikt.

Toespraak van staatspresident Paul Kruger van de Zuid-Afrikaansche Republiek (1898) (De Villiers, A. (1936). Die Hollandse Taalbeweging in Suid Afrika. Kaapstad : Nasionale Pers)

“Het is voor u een groot voorrecht dat de Regeering en Volksraad uwe taal als taal van den Staat aangenomen hebben. Houdt daaraan vast, aan de taal waarin uwe voorouders, die God uitgeleid heeft, geworsteld en God aangebeden en ze God hoe langer hoe liever gekregen hebben. De taal waarin uw Bijbel tot u komt en waarin uwe voorouders den Bijbel gelezen hebben, en die den Godsdienst uwer voorouders inhoudt. Indien gij dus onverschillig wordt jegens uwe taal, dan wordt gij dat ook jegens uwe voorouders en wordt gij onverschillig jegens uwe Bijbel, dan ook jegens uwe godsdienst, en dan dwaalt gij spoedig geheel weg, en het nageslacht ontrooft gij van uwen Hollandsche Bijbel, en uw geloof, dat God met mirakelen en wonderen aan onze voorouders heeft bevestigd. Staat dan vast, opdat niet te vergeefs op u vertroud wordt, en houdt u vast aan uw taal, Bijbel, en godsdienst. Het is wel goed om vreemde talen te leeren, voornamelijk de taal van uwen buurman, waar gij het meest mee omgaat, doch laat eene vreemde taal u eene bijtaal zijn. Bidt den Heer, dat gij daarop moogt vast staan en niet afdwalen, opdat de Heer in het midden van u blijft, en dan zal het nageslacht u danken voor uw getrouwheid.”

+++

 

Nederlands: Het Nederlandse Taalmonument in Bu...

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Cultuur, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ANC Wil Afrikaans wissen #5 Rechten

  1. Pingback: ANC Wil Afrikaans wissen #6 Opdracht | Marcus' s Space

  2. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #4 Kater voor de kerk | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.