Apartheid of rassenverschil systeem #1 Verzwijging en Afzondering

1.Verzwijging

Archbishop Desmond Tutu

Aartsbischop Desmond Tutu

Mabheka – hij die kijkt; helemaal uit Zuid-Afrika, vindt dat uiteindelijk de wachttijd over is. “De afschuwelijke werkelijkheid die apartheid was wordt nu in openheid gebracht” zegt hij. “De hoorzittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die hier in de medio-jaren ’90 werden gehouden, voorgezeten door onze verrukkelijke Anglicaanse spelbreker Aartsbisschop Desmond Tutu, waren slechts een voorsmaak van de waarheid, het begin.”

Zeker waren de apartheidskrachten onmenselijk en de zwarten maar ook de blanken werden die door hen geslagen. Vaak vergeten de mensen dat ook blanken door het systeem dat scheiding wilde houden werden gekwetst, terwijl anderen zich voorwaarts wilden bewegen.

Europaeid types

Kaukasisch of Europide rastypes - Meyers Blitz-Lexikon 1932

Gewone Zuid-Afrikanen wisten dat er veel, veel meer was dan deze originele commissiehoorzittingen openbaarden. En dat is het probleem in de geschiedenis dat zoals met elk terrorisme, of het zich nu in Duitsland, Turkije, Zuid-Amerika of Zuid-Afrika afspeelde, werden bepaalde mensen op bepaalde tijden geviseerd en werden deze belaagd. Zij en hun familieleden moesten dan veel verschrikking onder ogen zien, terwijl het leek alsof de wereld niet wilde inzien hoe zij moesten leven en welke verschrikkingen zij moesten ondergaan. Op bepaalde ogenblikken, maar zelfs nog vandaag moeten in verscheidene landen de mensen onmenselijke vernedering ondergaan, afstraffingen en aanvallen verdragen en weten zij hun vrienden verdwijnen, om nooit meer in leven aangetroffen te worden.

Mabheka schrijft: „wij hadden dezen die wij liefhadden vermoord zien worden door apartheidsagenten, en wij hadden bitter getreurd, bittere tranen gelaten. Wat wij hadden verdragen was een hel die slechts werd doorgeschemerd bij in de hoorzittingen.“

„Wij hebben druk op de overheid gezet om heel dat gebeuren in de openheid te brengen. Geduldig, de informatie verzamelend, wachtte onze rechterlijke macht zijn tijd af tot alles klaar was. En nu is het tijd! Rechtvaardigheid zal aan hen toegekend worden die stierven, en aan hen die leden en verdriet hadden. Deze aanvankelijke rechtszaak is slechts het begin van de revelatie van wat hier gebeurde. Het zal ziekmakend zijn. Maar dit is een verhaal dat moet worden verteld.“

2. Afzondering

Apartheid of de naam die door de Afrikaner Nationale Partij (Nasionale Party)  werd gegeven, kwam in gebruik in Zuid-Afrika na 1948, bij de beleidspolitiek betreffende de relaties tussen de 3.800.000 blanke en zijn 17.700.000 niet blanke inwoners, hoofdzakelijk zwarte Afrikanen. Het werd ook gebruikt om de doelstelling op lange termijn van de territoriale scheiding van rassen te beschrijven die door de kerk van de Afrikaner en intellectuele cirkels werd bepleit.

Bosjesmannendorp

Nederzetting van een paar families Bosjesmannen (San) in Namibië

De blanken bleven gewoon weg de originele inwoners van Zuid-Afrika, de San en Khoikhoinegeren. Later kwamen daar nog de Bantoegroepen bij die van uit het noorden migreerden. De blanken wilden niet inzien dat zij eigenlijk de indringers waren op het land van de zwarten en dat die eigenlijk voorrang hadden op hun rechten op hun land.

Bepaalde Conservatieve Hervormde en Evangelische kerken bepleitten dat het blanke ras het superieure ras is en verstrekten de theologische rechtvaardiging van het apartheidssysteem. Zij dachten (en sommigen denken dit nog steeds) dat Jezus God is en dat hij een blanke was, niettemin is Jezus (Jesus/Jehsua) die in Bethlehem geboren is, in de Bijbel als zoon van God en niet als god de zoon beschreven, een Nazarener Jood, en als dusdanig niet een “witte” mens of blanke, van het Arische ras.

Dutch Reformed Church, Franschhoek, South Africa

Nederlands Hervormde Kerk, Franschhoek, Zuid-Afrika

Hoewel meer dan twee honderd jaar geleden bepaalde Christelijke kerken hun kudde wilden doen geloven dat zij als blanke gelovigen de enige (direct) door God verkozenen waren en de zwarten als slaven konden gebruiken. Zij begrepen het slavensysteem dat in het Oude en Nieuwe Testament wordt gesproken verkeerd. Alsook zij hielden zich ook niet aan de verordeningen of de wetten die in de Heilige Schriftover de relatie van slaven en hun meesters worden gesteld, noch op de manier waarop men een vrije mens kon worden.

Het basisprincipe van het Zuid-Afrikaans beleid is altijd de volledige overheersing van staat en de maatschappij door de blanke bevolking geweest, en de twee belangrijkste parlementaire partijen waren steeds aan elkaar gewaagd om met elkaar op de beste wijze de macht van de blanke te handhaven.

+

Vervolgt: 3. Eerste helft 20ste eeuw

++

Aanleiding: Nieuwe uitdaging voor 100 jaar oude ANC

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Apartheid of rassenverschil systeem #1 Verzwijging en Afzondering

  1. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.