Apartheid of rassenverschil systeem #2 Op naar 2de helft 20ste eeuw

3. Eerste helft 20ste eeuw

Toen de Unie van Zuid-Afrika in 1910 tot stand kwam kregen de blanken alle functies en belangrijkste posities.

Het Afrikaanse Nationale Congres (ANC), dat in 1912 werd gevormd, werd de tegenstander van apartheid, en werd later door andere bewegingen gevolgd.

In 1913 werd de Land Akte of de Natives Land Act van 1913, ook bekend as die Naturellegrond-wet, voorgelegd om zwarten te verhinderen, behalve diegenen die in de Provincie van de Kaap leefden, land buiten reservaten te kopen.

Broederbond

De Afrikaner Broederbond leiderschap in 1918. Van links naar rechts: D. H. C. du Plessis , J. Combrink, H. le R. Jooste. Seated: L. J. Erasmus, H. J. Klopper, Ds W. Nicol, J. E. Reeler.

De grootste bedreiging voor de zwarten kwam in 1918 uit de Geheime Broederbond (het Afrikaner broederschap) dat werd gevestigd om de Afrikaner zaak te behartigen en vooruit te laten gaan. Hierop antwoordde de ANC met campagnes van burgerlijke ongehoorzaamheid, die door Nelson Mandelawerden geleid.English: A USSR stamp, 70th Birth Anniversary ...

De Pioniers of Frontiersmen geboren met een houding van exclusiviteit en vrees, blanke vakbondsleden bepaalden om ongeorganiseerde en goedkope niet blanke arbeid uit te sluiten, en de industriëlen, die eveneens bepaalden om die arbeid ongeorganiseerd en goedkoop te houden, droegen allen bij tot de totstandbrenging van een kader van scheiding. Zo wel vóór als na 1948 werd dit kader wezenlijk versterkt. Een enorme waaier van industriële en dienstberoepen werd uitsluitend gereserveerd voor blanke arbeiders, en statutaire bevoegdheden werden gecreëerd om dit beleid uit te breiden in tijd van recessie.

The color line still exists—in this case cph.3b29638

Amerikaanse Redactionele karikatuur die het gebruik van alfabetismetests voor Zwarten bekritiseert zoals een geschiktheid om te stemmen. Karikatuur toont Oom Sam die op een muur schrijft, "Eddikashun qualifukashun". De Gekleurde man moet worden opgevoed eer hij met blanken kan stemmen, ondertekend door Dhr. Stevig Zuiden". Illustratie in: Harper's Weekly, v. 23 (1879 18 jan.), p. 52

Hoewel oorspronkelijk het land de zwarte Afrikaanse bevolking toebehoorde beschouwden de blanken het hun eigen land. De eigendom van land door zwarte Afrikanen was beperkt tot aangewezen inheemse reservaten die slechts uit 13 percent van de landoppervlakte bestonden.
Het recht werd te stemmen ontzegd aan niet blanke mensen, en alle zwarte Afrikanen moesten toestemming verkrijgen alvorens zij op stedelijke gebieden konden binnengaan en blijven.

In 1948 won de Herenigde Nationale Partij (Herenigde Nasionale Party of HNP) de blanke minderheidsverkiezingen en begroette hun overwinning als een „Mirakel“ en als duidelijk bewijs dat God over Zijn Volk lette. Het rassen onderscheid werd geïnstitutionaliseerd met de bepaling van apartheidswetten op 28 mei 1948. Aan de rest van de wereld beeldde de nieuwe overheid een Westelijke stijldemocratie af. Maar zij geloofden in een politiek systeem waarin ‘broederbonders’ bij voorkeur de overheid leidden. Zij verdedigden hun denken met hun geloof en begeleidde hun woorden en geloof met daden. De interesse van de Afrikaner zou voorrang verkrijgen over al het andere.

4. Tweede helft 20ste eeuw

Seksuele relaties en het huwelijk tussen blanken en niet-blanken werd in 1949-1950 onwettig gemaakt en de immoraliteitakte of Ontugwet werd het eerste belangrijkste stuk van de apartheidswetgeving. (Betekenis van gemengd huwelijk – blanke Zuid-Afrikanen konden door de wet geen zwarten of om het even welke andere etnische groepen in Zuid-Afrika huwen).

Population registration certificate South Africa 1988

Een certificaat uitgebracht in 1988 door de Zuid-Afrikaanse regering in terovereenstemming met de Wet op Bevolkingsregistrasie (Wet 30 van 1950) die de inschrijving en raciale rangschikking van een pasgeboren op het Bevolkingsregister aangeeft

In 1950, vereiste de Registratie Akte van de Bevolking of Wet op Bevolkingsregistrasie dat alle Zuid-Afrikanen raciaal in één van drie categorieën werden geclassificeerd: blank, zwart (Afrikaans), of gekleurd (van gemengde afkomst). De gekleurde categorie omvatte belangrijke subgroepen van Indiërs en Aziaten. De classificatie in deze categorieën werd gebaseerd op verschijning, sociale goedkeuring, en afkomst.

Ebony Ivory Gelukkig kom ik uit een warm gezin

Gemengd huwelijk

Deze wet ontketende een heksenjacht waarbij de politie gemengde paren, die verondersteld waren van het hebben van een verhouding, opspoorde. Huizen werden binnengevallen en deuren opengebroken in het proces. De gemengde paren die in bed werden aangetroffen werden gearresteerd en gevangen gezet. Het ondergoed werd voor het gerecht gebruikt als gerechtelijk bewijsmateriaal. De meeste paren die schuldig werden bevonden werden naar de gevangenis gezonden. De zwarten kregen vaak strengere straffen.
[{Één van de eerste mensen die wegens de immoraliteit Akte werd veroordeeld was een Nederlandse hervormde dominee van de Kaap; die werd aangetroffen toen hij geslachtsgemeenschap had met een binnenlandse arbeidster in zijn garage. Hem werd een opgeschorte straf gegeven en de parochianen bulldozerden de garage met de grond gelijk.} Mixed Marriages and The Immorality Act]

Rasopmetingen

De nazistische-regels werden overgenomen en de mensen werden gecontroleerd of zij in zulke of dergelijke categorie volgens de boeken hoorden. Het ras werd door fysieke verschijning bepaald en alle burgers werden voorzien van een identiteitsdocument waarop hun ras duidelijk was aangegeven. [{Stoere Afrikaner ouders verlieten hun kinderen met krullend haar en of kinderen met donkere huid. Zij werden beschouwd als paria door de biologische Afrikaner ouders. Zodra de wet ten uitvoer werd gelegd werden alle burgers voorzien van identiteitsdocumenten waarin het ras van de persoon duidelijk was} Population Registration Act]

De verdedigers van apartheid verklaarden dat de regeringswetgeving van de landslegislatieve noodzakelijk was, omdat zij Afrikanen die op stedelijke gebieden en op eigendom en landbouwbedrijven van blanken leefden, beschouwden als vreemdelingen tijdelijk verblijvend in de blanke maatschappij. Slechts in de inheemse reservaten, die officieel als Bantoegeboortelanden werden bekend, konden zwarte Afrikanen hopen om politieke en economische vrijheid te verkrijgen. Na hun de 19de eeuwverovering, werd een gewijzigd systeem van traditioneel gezag behouden in de reservaten, samen met communale landeigendomsrechten en de erkenning van Afrikaanse familiewet.

In 1951 werd de Minister van Inheemse Zaken de bevoegdheid gegeven om zwarten uit openbaar of privé- land te verwijderen en om nieuwe huisvestingskampen te vestigen om deze verplaatste mensen te huisvesten.

Homelands

Tuislande Bantoestan of Thuislanden van voor-1994 Zuid-Afrikaanse bedeling, waarvan sommige door die Zuid-Afrikaanse regering als onafhanklijk beschouwd werden

In 1951, vestigde de Bantoe Autoriteiten Akte of Bantu Authorities Act een basis voor een etnische overheid in Afrikaanse reservaten, die als “geboortelanden” of “homelands” werden bekend. Deze geboortelanden Bantoestan, ook wel thuisland genoemd, waren onafhankelijke staten aan wie elke Afrikaandoor de overheid volgens het verslag van oorsprong (dat vaak onnauwkeurig was) werd toegewezen. Alle politieke rechten, met inbegrip van stemming, gehouden door een Afrikaan werden beperkt tot het aangewezen geboorteland.

In Transkei, de vorm, als niet de substantie, van politieke macht moest worden gevonden. Een eerste minister en een kabinet zaten in een wetgevende assemblee die uit 65 benoemde leden en 45 verkozen leden werd samengesteld, maar haar gezag was beperkt en de Zuid-Afrikaanse president behield het veto recht.

In 1953, werden de Openbare Akte van de Veiligheid en de Akte van het Strafrecht Amendement (Criminal Law Amendment Act) gestemd, dat de overheid machtigde om stringente staten van noodsituaties te verklaren en sancties te treffen voor het protesteren tegen of het steunen van de herroeping van een wet. De sancties omvatten boetes, opsluiting en zweepslagen.

+

Voorgaand artikel:   of in het Engels: Apartheid or Apartness #1 Suppression and Apartness

Dit artikel in het Engels = English version:

Vervolgt: 5. Verzet + 6. Escalatie

++

Lees ook:

The Broederbond and Apartheid

May 20, 1959 Senate Speech Promoting Bantu Self Government – HF Verwoerd
Waarin Verwoerd als volgt wil debatteren: Indien men tot het resultaat komt dat door de capaciteiten van de Bantoe het gebeurt er in Zuid-Afrika een Blanke staat, een grote en sterke Blanke natie ontstaat, samen met verschillende Bantoe nationale eenheden en gebieden hoe zou dat dan verschillend zijn tegenover die staten in Europa? Zijn er niet in andere delen van de wereld zoals Europa, Zuid-Amerika en Azië, verschillende naties en staten welke naast elkaar liggen binnen hetzelfde land of deel van een continent? Wat zou er met Frankrijk, metDuitsland gebeurd zijn en met Groot-Brittannië indien zij alle hun grenzen hadden verloren en hun bevolkingen waren vermengd geworden?
+
Daarom om over verdeling en onderverdeling te praten zoals het nu als een walgelijk model wordt afgeschilderd is volkomen onzinnig, omdat in termijnen van beide beleidsvoeringen er Zwarte gebieden zullen zijn en in termijnen van het beleid van apartheid de Blanke tenminste zijn eigen gebied zal controleren, wat dan ook de moeilijkheden en hoe hard het moge zijn. Hij heeft tenminste de gelegenheid om zich te redden, welke hij onder een multi-raciaal gecontroleerde staat niet zal hebben.
+
De toevloed Zwarte werkers hebben zo’n omvang aangenomen dat een multi-raciale Regering moet volgen en op die wijze zullen zij de veroveraar van Blank Zuid-Afrika worden, precies zoals de Jamaicanen in Engeland dit zouden zijn indien zij toegestaan werden hetzelfde ding te doen als de Leider van de Oppositie zegt dat hier plaats nam sinds de Eerste Wereldoorlog.
Voor Verwoed is dat het vreemdste argument dat hij ooit heeft gehoord als een verzoek voor het gunnen van politieke rechten aan de Bantoe, “zoals de verklaring dat wij ons niet zouden moeten beschermen en zouden wij de regering van het land nietin onze eigen handen moeten  houden. In de tijd van Botha, Smuts en Hertzog was het correct, maar niet in onze tijd, schijnt het, omdat wij reeds door het grote nummer van immigranten veroverd zijn.”

NC Origins and Background | South African History Online (ojaytee.wordpress.com)

+++

Aanverwante artikelen:

 • 100 years of the ANC, Africa’s oldest liberation movement (leftfootforward.org)
  Velen werden betrokken in de strijd tegen apartheid. De ANC verzorgde ongetwijfeld de organisatie, mobilisatie en leiderschap in deze strijd.Het honderdjarig jubileum van het ANC is gedeeltelijk een viering van de bevrijding van Afrika, van koloniale regels, imperialisme en blanke racistsche suprematie. Het is ook een viering van internationale solidariteit in de campagne om apartheid te beëindigen.
 • The international demonisation of Afrikaners during Apartheid (afrikanervryheid.org)
  Volgens deze website wensten de Afrikaners enkel vrede, die veelvoudige keren werd aangeboden aan de zwarten.
  Nadat zij met nog meer meer terrorisme werden geconfronteerd, maakten Afrikaners zich los van 20 gebieden die als zwarte thuislanden werden aangesteld. Elke van deze gebieden werd volledige onafhankelijkheid aangeboden; vier van hen namen het aan Transkei, Venda, Bophuthatswana en Ciskei. Maar in plaats van zich te concentreren  op het bouwen van hun naties, gingen zij verder met een toevlucht te nemen tot  terreur.
 • ANC Celebrates 100 Years…And The Tyranny Of ‘Acknowledgement Politics’ In South Africa (A Nation Still Uncomfortable In Its African Skin) (nakedchiefs.com)
  a frightening side to South Africa. The xenophobic and horrific attacks against other Africans in 2008 revealed  its dark side. Even more troubling, has been the failure of the ANC leaders to fully acknowledge that a crime was committed against other Africans, many from countries that paid a dear price in supporting South African liberation.
  Een bang makende zijde van Zuid-Afrika. De xenofobische en weerzinwekkende aanvallen tegen andere Afrikanen openbaarde haar donkere kant in 2008 . Zelfs meer storend, is de mislukking van de ANC leiders geweest om helemaal te erkennen dat een misdaad werd gedaan tegen andere Afrikanen, velen van landen die een mooie prijs betaalden in het steunen de Zuid-Afrikaanse bevrijding.
  +
  Volgens één oogpunt zou de enige weg voor zwarte Zuid-Afrikanen om uit de zin van raciale minderwaardigheid die in hun hoofden, over bijna 50 jaren van apartheid is gepompt, te  kunnen ontsnappen als zij “onvoorwaardelijk door blanke machten werden verwend”.
 • NZ apartheid activist joins ANC 100 year celebrations (nzherald.co.nz)
  “Wij dachten, zelfs tot in de ’80er jaren dat wij nooit nog zouden leven om de dag te zien dat wij [Nelson] Mandela uit gevangenis zouden krijgen, “”Het zou hard zijn nog een bevrijdingsbeweging te vinden die voor 100 jaren zou bestaan en ik denk dat dat enorm beduidende en reusachtig waard is te vieren. “
 • ANC Origins and Background | South African History Online (ojaytee.wordpress.com)
  The ANC was formed in 1912 as a result of many grievances. This included black dissatisfaction with the South Africa Act of 1910 that established the Union of South Africa, their treatment after the South African War and numerous laws that controlled and restricted black movement and labour.
 • African National Congress: timeline (guardian.co.uk)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Religie, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Apartheid of rassenverschil systeem #2 Op naar 2de helft 20ste eeuw

 1. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #3 Oppositie en escalatie | Marcus' s Space

 2. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en Spiralen van Geweld tegenover Spiralen van Vrede | Marcus' s Space

 3. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #6 Anno 2012 | Marcus' s Space

 4. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.