Langer Werken of Vroeger Sterven

In sommige landen worden de Belgische ministers wel eens afgebeeld met een zotskap of mopneus. Ze mogen wel gek doen en dom lijken, maar zijn in ieder geval slim genoeg om hun pensioen na 20 jaren dienst veilig te stellen en hun korte loopbaan in het parlement als een volwaardig voltijdse job te laten gelden.

Ook weten zij het zo mooi voor te stellen dat het wel makkelijk zal gaan dat iedereen langer dan zijn zestigste zal kunnen werken tot makkelijk 67 of 70 als het moet. Maar zij die voreger het wat kalmer aan willen doen zullen onheroepelijk afgestraft worden want voor hen zal de pensioenleeftijd ook steeds op 45 jaren dienst worden gerekend en dat aan het percentage geleverde uren voor de laatste vijf jaar (zoals nu). Wel vergeten zij de mensen te waarschuwen dat diegenen die dus na hun zestigste deeltijds zullen gaan werken hun pensioen met het percentage van de weggevallen uren ook zo zullen zien verminderen. Daar zit de grootste winst voor het land in op de lange duur, want zij zullen dan veel lagere pensioenen moeten uitbetalen omdat niet zo veel mensen tot een hoge leeftijd voltijds zullen kunnen gaan werken. Zie je brandweermannen van 65 al de toekomstige zwaarlijvige slachtoffers uit een brand slepen?

Herman Van Rompuy (second from right) is steering a ship of fools

De op respectabele leeftijd gekomen Herman Van Rompuy mag opnieuw als voorzitter van de EU proberen de plooien glad te strijken en de mensen niet te veel rimpels doen krijgen. Ook hij mag mee kijken naar 2012 als een Europees Jaar voor Ouder wordenden en Solidariteit tussen de generaties.

Na de officiële opening op 18 – 19 Januari 2012 in Kopenhagen (Denemarken), kreeg Brussel de beurt op 7 maart voor het Belgische luik van het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties of 2012: European Year for Active Ageing … and Solidarity between Generations. Naar aanleiding daarvan ging ook een website online: www.beactive2012.be. Die website geeft onder meer informatie over het werkprogramma en de diverse initiatieven die in dat kader worden georganiseerd.

Na een welkomstwoord door de voorzitter van de stuurgroep van het EJ, Gilbert De Swert, en een korte introductie door Christophe Deborsu, waren er vier TED-presentaties over volgende projecten: de Genkse seniorenraad, het Ervaringsfonds, Vermist@HEKLA en de samenwerking tussen La Cambre en Val des Roses.Deze vier presentatoren gaven een gezicht aan het Europees Jaar door uit te leggen wat actief ouder worden en/of solidariteit tussen de generaties in het dagelijkse leven voor hen betekent.

Vervolgens werd er een ronde tafel georganiseerd tussen federale ministers en ministers van gemeenschappen en gewesten. Christophe Deborsu stelde hen als moderator vragen over hun prioriteiten in het kader van hun competenties, activiteiten en verbintenissen. Het doel van deze ronde tafel was de uitdagingen benadrukken die België te wachten staat wat actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties betreft.

Rond de zelfde tijd ontmoete de President van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, de President van de European Council of Europese Raad, Herman Van Rompuy en de Deense Eerste Minister Mw. Helle Thorning-Schmidt – – voor het Presidentschap van de Raad – aan de Tripartite Sociale Top met Europese werkgeververtegenwoordigers.

De Top concentreerde zich in het bijzonder op de hoofdrol van de sociale partners onder EU bestuur en hun belangrijke bijdrage naar het herstel van banen en groei.

Enda Kenny, Herman Van Rompuy and Angela Merkel

Enda Kenny, Herman Van Rompuy en Angela Merkel

Enda Kenny, de Eerste Minister van Ierland, Sotiroula Charalambous, de Cyprische Minister van Arbeid en László Andor, EU Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Insluiting droegen ook aan de discussie bij.

Homepage Europese Unie. EU-vlag De Europese sociale partners (ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP en de European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises of Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises afgekort UEAPME) gingen akkoord over de nood aan een dringende concentratie op groei, banen voorziening en sterke investeringen om tot een herstel te kunnen komen. Zij stelden hun gezamenlijk werkprogramma voor 2012-2014 voor, dat onder andere een gezamenlijk werk op jeugdwerkgelegenheid en een diepgaande werkgelegenheidsanalyse van de kwestie omvat met een leven lang leerproces en het economische en sociale bestuur van de EU. Zij riepen ook op tot hun actieve betrokkenheid in de uitvoering van nationale hervormingsplannen en tot EU bestuur als een geheel.

De European Foundation Centre (EFC) heeft zich aangesloten bij een groeiende coalitie van aandeelhouders met het ondertekenen van een manifest om een leeftijd-vriendelijk Europese Unie te bevorderen om een decaloog of de tien geboden van een leeftijd-vriendelijke maatschappij voor te stellen en inclusief een aantal aanbevelingen naar de EU en aandeelhouders aan nationale en plaatselijke niveaus, om een leeftijd-vriendelijk Europese Unie te bereiken tegen 2020 .

Het doel van de Europese Unie is dat 2012 het bewustzijn zou moeten verhogen, discussie stimuleren en een echte uitwerking zou moeten hebben op levensstijlen. Deze punten worden geëtaleerd in een ontwerprapport op een Commissie voorstel voor een Europees Jaar voor Actief Verouderen (2012) aangenomen door de Werkgelegenheid Commissie .

Het Europese Jaar zou zoeken naar het voeden een houdbare actieve verouderende cultuur. Terwijl het sterk de basisidee van zo’n jaar steunt, wil de commissie ook dat het het begrip van intergenerationele solidariteit omhelst, door het veranderen van de titel naar Europees Jaar voor Actief Verouderen en Solidariteit tussen Generaties.

Er moet namelijk eerst een solidariteit aangekweekt worden zodat er een onderling besef voor elkaars noden kan bekomen worden.

Nationale, regionale en plaatselijke overheden evenals sociale partners, zaken en de burgermaatschappij zouden het “actief verouderen” moeten bevorderen en zouden meer moeten doen om het potentieel van de snel groeiende oudere bevolking boven de 50iger jaren op te peppen, zeggen de Leden van het Europees Parlement of MEPs. Conferenties en gebeurtenissen, informatie campagnes en het uitwisselen van informatie en het beste gebruik zouden onder de gebruikte werktuigen behoren.

MEPs geloven dat meer zou moeten gedaan worden om bejaarde mensen de gelegenheid te geven te beseffen dat hun potentieel voor welzijn en deelname aan de maatschappij op prijs wordt gesteld, terwijl men hen van geschikte bescherming, veiligheid en zorg wil voorzien wanneer zij het nodig hebben. “Actief verouderen” betekent betere opvoeding en levenslang leren, leeftijd-vriendelijke arbeidsvoorwaarden en het steunen van de rol van oudere mensen in het gezins- zowel maatschappelijk leven als een geheel.

50plusDe mensen boven de 50tig hebben nood aan het gevoelen dat zij nog iets kunnen betekenen in deze maatschappij en horen ook nog de kansen te krijgen zich nuttig te maken voor die maatschappij. Het is ongehoord dat zij vandaag uitgerangeerd worden als oud materieel.

Europeanen hebben vandaag het geluk dat zij een langer en gezonder leven kunnen leiden dan ooit eerder, maar hierdoor krijgt de maatschappij een aantal uitdagingen voor ogen gepresenteerd. Demografische ramingen door Eurostat duiden op een afname van ongeveer 6,8% (20,8 miljoen) in het aantal mensen met een werk leeftijd tegen 2030. Twee mensen van werkende leeftijd (15-64) zullen dus nodig zijn om een gepensioneerde persoon (over 65) te steunen vergeleken met een verhouding van vier op één vandaag.

Dit kan de druk op openbare budgetten en pensioensystemen evenals op sociale en zorgbepaling voor oudere mensen doen toenemen. Bovendien is ouderdom dikwijls geassocieerd met ziekte en afhankelijkheid, en oudere mensen kunnen zich uitgesloten voelen van werkgelegenheid evenals van familie en maatschappij.

Vele landen moeten de slechte financiële staat van hun politiek systeem aandurven. Een enorm groot probleem waar Europa tegen aan moet kijken is dat vele staten en grote banken een slecht beleid voeren. Hun management laat dikwijls te wensen over en houdt helemaal geen rekening met de sociale gelijkheid waar wij in dit Verenigd Europa toch zouden moeten naar streven. Iedere dag wordt er meer en meer van de werkers geëist, die soms reeds op de rand van hun mogelijkheden leven. Mensen zijn bang het daglicht te zien en worden zenuwachtig over het verloop van de verdere dagen, voornamelijk het ouder worden en in het bejaardenhuis belanden schrikt hen af. De constante stok achter de deur, dat er wel een ander zou zijn die het werk over neemt, en de primaire snelheid tegenover het verkozen kwaliteitswerk door de werker, brengen hen die het goed willen doen tot frustratie, welk tot een enorme toename leidt van ingenomen depressieva om toch maar het hoofd boven water te kunnen houden. Het globale financiële systeem blijft gevaarlijk verbonden en gevoelig aan het heersende licht.

Tabel

Retirement Debt + State Debt = total Debt ~~ Taxes + Available Income

euroland-pensioen-schulden

(1) ECB http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ecbeurostatworkshoponpensions201002en.pdf
page 84 (Belgium & Ireland: Estimates ABN AMRO 2003)
(2) OECD http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/2483816.xls Tab Gross Financial Liabilities
(3) OECD http://www.oecd.org/dataoecd/5/51/2483816.xls Tab Tax Receipts
(4) Pensioenschuld / Beschikbaar inkomen
(5)
Staatsschuld / Beschikbaar inkomen
(6) Totale Schuld / Beschikbaar inkomen
+

Te veel mensen worden vandaag te oud gevonden en afgedankt. Bedrijven vinden ook maar al te graag het pre-pensioenstelsel een handig hulpmiddeltje om overbodige werknemers de laan uit te sturen. Europa kreunt zo al onder de vergrijzende bevolking waarbij men minder begoeden onder krijgt die onvoldoende kunnen consumeren. Onder de werkenden zijn er ook diegenen die al de negatieve media berichten hun doen verhinderen om nieuwe uitdagingen aan te gaan of om meer dingen te kopen. Dit heeft tot algemeen gevolg dat er een enorme afname van consumptie is waardoor er weer minder moet geproduceerd worden met als gevolg dat er nog minder arbeiders nodig zijn om die goederen te maken.

Veel consumenten verbruiken niet genoeg en lenen niet. Er lijkt een einde te komen aan de groei waarbij de latere generatie beter af is dan de voorgaande. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen wij vandaag merken dat de jongeren het slechter krijgen dan hun ouders. Alhoewel kan men er een wederkerend patroon in vinden. Telkens weer zag men dat de trotsheid de hoogmoedigen neerhaalde. De arrogante machten die enkel de groei van hun staat voor hun ogen hadden, werden van hun voetstuk omlaaggehaald. Vele regeringen werden in het verleden van hun hoge voetstuk afgetrokken. Azteken, Byzantijnen, Grieken, Romeinen, Mongolen waren hoogstaande culturen of grootse rijken die met de noorderzon verdwenen. Staat die drang om steeds maar groter te worden Europa nu ook voor de deur met het mogelijk zwaard van Damocles? zal zij nu ook aan de beurt komen om onder haar grootheidswaanzin ten onder te gaan?

Diegenen geboren in en juist na de tweede wereldoorlog hebben van de van de Gouden Jaren zestig zou kunnen genieten maar vinden zich vandaag uitgesloten door de maatschappij. Een veel gebruikt excuus indien zij nog voor ander werk gaan zoeken is dat men beweert dat zij overgekwalificeerd zijn oftewel te oud. Alhoewel ook een lagere functie te willen aannemen en zich bereid te stellen om eender wat werk aan te nemen vinden zij het zeer moeilijk om door de werkmarkt aanvaard te worden en terug een betaalde job te vinden. Zij kunnen onvoldoende gelegenheden vinden om voldoening te krijgen.

In meerdere landen zien wij juist hetzelfde gebeuren. Overal treft men een toename van gepensioneerden en niet werkende mensen aan, waarbij de beroepsbevolking onvoldoende groot is om geld te kunnen opbrengen om ook voor de sociale voorzieningen van de niet werkers te kunnen voorzien. In vele landen forceren ministers reeds omstreden veranderingen door het parlement om de leeftijd waaraan vrouwen, aan 60, en mannen, aan 65, op pensioen kunnen gaan, te verhogen tot 65 of 67 tot zelfs 68 tegen 2020. Wanneer de pensioenleeftijd tot 67 zou kunnen oplopen vergeten velen dat niet iedereen bekwaam zal zijn voltijds tot die leeftijd te werken. Dat natuurlijk het spaarbedrag zal brengen voor de uitbetalingsbureaus op de wijze waarop de pensionering zal vergoed worden. Wanneer mensen namelijk op latere leeftijd niet meer full time zouden willen of kunnen werken en overstappen op deeltijds werk zal dat een nefast gevolg hebben op hun latere uitkering, en daar zit nu de winst voor de staat. Alhoewel zij jaren voor een fulltime job zullen hebben bijgedragen naar een volledig pensioen zullen zij bij overgang naar een parttime baan slechts recht gaan krijgen op een pensioen in verhouding van de laatste vijf jaar en hun deeltijdse betrekking.
Indien zij zo van af hun vijfenvijftig 3/4, 1/2, of 1/4 zouden gaan werken zal dit geplaatst worden tegen de verplichte 45 jaren te vervullen dienst.
Als bijvoorbeeld iemand na 30 jaren volledige diensttijd over gaat naar een half time job en de zeven jaren teneinde doet tot haar of zijn 67ste zal dit resulteren in de ontvangst van slechts (100x37x0.5):(45)=41% van de volledige pensioneringstoelage. U kunt u voorstellen dat de regering veel geld gaat uitsparen, maar veel mensen gaan een ouderdomsinkomen hebben dat veel te laag zal zijn om ordentelijk te leven. Vandaag in België is het reeds onmogelijk met de gemiddelde 925€ pensioen, zijnd een van de laagste in Europa, te overleven. (Met 1200€ voor een bejaardentehuis als de gemiddelde kost zit men daar reeds boven het budgetinkomen)

Voor sommigen, als de Engelse minister van pensioenen Steve Webb, zijn de tijdschalen voor 67 in 2020 of 2036 en 68 tegen 2040 of 2046 zelfs nog te langzaam. Voor hem moet de gemeenschap veel vlugger tot 68 verplicht worden te werken. Voor Groot-Brittannië zal de verhoging van de staatspensioensleeftijd tot 67 in 2026, de meest waarschijnlijke optie zijn volgens Whitehall bronnen. Het zou 8,1 miljoen mensen in hun 40s treffen die anders verwacht zouden hebben met pensioen te gaan aan hun 66ste .

Twee bejaarde mannen zitten op hun zakdoek op de vloer, -hoed tussen de benen op de grond-, bij een demonstratie door 20 - SFA001004461

Bejaarden die zich gerust nog jong voelen en op de grond durven zitten.

In Nederland waren zij in ieder geval haantje de voorste en keken zij in 1913 reeds vooruit toen een wettelijke vorm van sociale zekerheid werd voorzien voor diegenen die de 70ste verjaardag bereikten. Het was de zogenaamde “Invaliditeitswet” of Gehandicapte Wet. Op die leeftijd werd men beschouwd zoals een invalide te zijn omdat dat buitengewoon was om nog in leven te zijn en de meesten die die leeftijd bereikten niet zo goed meer op de been waren of het niet meer zo goed in hun bovenkamer hadden.

Belgiës slimme noorderburen creëerden in 1952 al de zogenaamde “Pensioen- in Spaarfondsenwet”. De Nederlandse wet voorzag dat mannen konden kiezen om een jaarlijkse premie te betalen om na hun 65ste verjaardag een aardig pensioen te voorzien. In 1957 was er dan een grotere doorbraak in de wetgeving. De AOW (een basispensioneringstoelage) werd ingevoerd onder het kabinet van Willem Drees. Willem Drees was reeds bekend van het invoeren in 1947 van de Noodwet Ouderdomsvoorziening die een provisie voor de latere leeftijd regelde.

Op 1 januari 2007 werd met de invoering van nieuwe Pensioenwet een onderscheid gemaakt in drie soorten pensioenregelingen waarin België dan weer was voor gegaan: namelijk een uitkeringsovereenkomst waarbij de verzekerde precies weet hoe hoog zijn uitkering op termijn zal zijn, een kapitaalovereenkomst met een vast bedrag op het einde van de rit, en een premieovereenkomst, waarbij een van de belastingen aftrekbare som kan voor zien in de aanschaf van een beroepspensioenfonds, maar het eindbedrag afhankelijk zal zijn van de marktprijzen.

Dat men door te beleggen een stimulans kon geven aan de markt was voor de financiën bewuste Belgen eerder duidelijk dan de noorderburen. In de jaren 80 voorzagen zij een aftrekbaarheid van aandeel aanschaffing in de wet Cooreman-De Clercq. Door die wet van 1982 konden alle Belgische burgers aandelen kopen in bedrijven en die fiscaal aftrekken. Hierbij kregen de bedrijven vers en goedkoper gel binnen waardoor er een stimulans in de Belgische economie kwam. Door die innovatieve wet kwam de Brusselse beurs uit de vergeethoek en kon zij in de jaren 80 en 90 eindelijk weer haar rol spelen als koppelteken tussen spaarder en ondernemer. Na jaren drooglegging trokken bedrijven als Côte d’Or, Ackermans & Van Haaren en Tiense Suiker naar de beurs terwijl andere bedrijven gretig gebruik maakten van de kans via de beurs fiscaal voordelig geld op te halen voor hun expansie.

In navolging van dit systeem bouwde men de tweede pijler van het pensioen systeem op en opende men het pensioensparen waarbij een veilige pensioenformule met kapitaalszekerheid werd voor zien en een andere met premiezekerheid maar door een belegging in fondsen minder zekerheid van eindkapitaal omdat dat afhankelijk zou zijn van de marktwaarde.

De regering gaf de bevolking de kans op vrijwillige basis een pensioen op te bouwen naast het wettelijke, maar vandaag moeten wij vaststellen dat veel te weinig jongeren hier van gebruik maken, alhoewel het de beste spaarformule zou zijn om wat meer armslag te krijgen na de werkloopbaan.

Van dit beleggers- en beursvriendelijk klimaat schiet niets meer over. Meer nog: het enige restant van de wet Cooreman – De Clercq is nu ook bedreigd. Die erfenis is immers de ‘VV-strip’, beursgenoteerde effecten die beleggers recht geven op een verminderde roerende voorheffing van 15 in plaats van 25 procent op hun dividend.

Het is onbegrijpelijk dat de regering bij de zware koersval van de beurzen begin 2009 niet overging tot een nieuwe “wet Cooreman-De Clercq” om het land terug op positieven te krijgen. Integendeel verkoos zij zelf geld zonder tegenprestatie te eisen aan bedrijven te geven in de gedachte dat die dan wel de werknemers aan het werk zouden houden. Die verdoken staatssubsidie aan die bedrijven bracht alleen meer rijkdom tot de eigenaars van die bedrijven en extra premies voor de hoofden van die bedrijven maar al spoedig werden massa’s arbeiders en bedienden de laan uitgestuurd en gingen vele van die gesubsidieerde bedrijven België zelfs ontvluchten om in goedkopere loonlanden hun intrek te gaan nemen. Het werd een verloren investering voor elke burger die getrouw zijn belasting had betaald aan een slordig met geld omspringende regering.

Pahonia rubberstamp

Een zakenreis warrant met Categorie: Pahonia rubber stempel.

Terwijl in de jaren 80 de mensen aanmoedigde om in de Belgische bedrijven te investeren door aandelen te kopen groeien vandaag weer plannen om diegenen die dat deden te gaan afstraffen omdat zij er dan toch zijn in geslaagd wat spaarcenten hieruit op te bouwen. Een belasting op meerwaarde van aandelen en effecten, ook al kan men de verliezen niet aftrekken is waar men nu de ogen op zet in plaats van het eerder te stimuleren om er terug in te gaan investeren. Ook turbos, speeders, futures, opties, warranten, … zijn allemaal effecten waar men ook zoekt de belasting op te ontvangen. Het is trouwens niet verstandig noch rechtvaardig om het risicokapitaal met een 25% die men wil brengen op 50% roerende voorheffing op dividenden te belasten terwijl op gewone spaarproducten het maar 20% is (Beiden eigenlijk te veel daar het al op verworven geld is waar reeds veel belasting op betaald is en bij aankoop en verkoop van de aandelen nog eens belastingen moeten betaald worden.) Anno 2011 leken politici in elke belegger een wilde speculant te zien, die afgaand op de nota-Di Rupo alleen nog goed is als melkkoe voor de begroting.

Mensen die geen geld hadden om een huis te kopen, maar wel veilig gespaard hebben en hierbij ook beleggingen gebruikt hebben om hun kapitaal op te bouwen zien zich nu op hun latere leeftijd ferm in het zak gezet door vader staat en door de banken hun bedrieglijke houding. De taks die de regering op de zogenaamde meerwaarde wil heffen vergeet de noodzakelijke inflatie gelijkstelling, en ontneemt de kracht voor een verder pensioensopbouw weg.

Het signaal dat men hierdoor naar de jongeren geeft ontneemt hen elke zin om te sparen en zeker om in te stappen op het meer risicolopende beleggen. doordat zij nu niet meer in die mate sparen als de boomkinderen zullen wij over enkele jaren met een verouderde bevolking zitten die nog minder reserve heeft om te overleven dan de huidige oudere generatie. Dit zal dan uiteindelijk de sociale zorgvoorziening nog meer belasten en nog meer mensen de armoede in jagen.

België zit met het grote probleem dat toentertijd de pensioenplannen voorgesteld werden de regeringen zich niet klaargemaakt hebben voor later en geen makkelijk zittende reserve hebben opgebouwd. Bij de oprichting van het pensioenstelsel vielen vele beroepen, zoals onder andere theatermakers buiten de boot en moesten deze zelf voorzien in hun appeltje voor de dorst door te sparen (met levensverzekeringen of termijnboekjes of aandelen die op lange termijn het beste rendement zouden bieden)

Opeenvolgende regeringen gingen over de decennia zo traag door de bocht en zagen niet of hielden geen rekening met de bevolking die alsmaar ouder werd. Zij achtten het niet nodig om een reserve op te bouwen en betaalde de gepensioneerden van het geld dat rechtstreeks van de belastingbetalers binnenkwam. Maar door een verminderende werkende bevolking die ook ouder werd, kwamen wij tot een toestand waarbij er meer niet-werkers zijn dan werkers.

Iedereen weet dat we langer leven. Maar als er minder gaat gespaard worden, wie gaat er dan zorgen voor de dekking van de vele jaren na dat de mensen  gestopt zijn met werken? Het beste zou zijn als we zo lang mogelijk werken. Geen twijfel. Maar de kwaliteit van het werk moet gezond blijven, en mensen moeten kunnen werk vinden en dat kunnen doen op basis van hun leeftijd en medische conditie.

Mijn ouders zijn overleden in 2004 toen ze 89 waren, en ik zou het leuk vinden om in de mogelijkheid te zijn om het  zelfs nog langer uit te houden. Maar wat zullen dan de voorwaarden zijn?

Iedereen is nu in staat om langer te leven dan hun vorige generatie, maar voor het eerst in de geschiedenis kunnen we zeggen dat de leefbaarheid niet op een beter  niveau zal komen dan dat van de ouders. Onze kinderen zullen het minder goed hebben dan dat wij het gehad hebben. Zij zullen het niet meer alleen kunnen klaarspelen om een redelijk appeltje voor de dorst te voorzien. Of er zou een grondige wijziging moeten plaats grijpen.

Terwijl ik in de mogelijkheid ben geweest om steeds datgene te doen dat ik graag deed worden de jongeren in hun beroepskeuze meer beperkt dan wij. Er zijn ook minder kansen om zich van de bodem op te werken naar de top. Wij zijn naar een maatschappij uitgegroeid waar papiertjes belangrijker zijn geworden dan de vergaarde kennis en kunde.

Terwijl ik tevreden kon zijn met een degelijke job, ook al hield dat dagen aan een stuk werken (ook op zaterdag en zondag, tijdens de dag en nacht) heerste er zo geen druk zoals bij de jongeren van vandaag.  Ik heb de  de luxe gehad altijd de baan te krijgen die ik graag deed (in de entertainment business), terwijl mijn vrouw voor het huishouden kon zorgen. Heden moet de jongere generatie wel met twee gaan werken om makkelijk te leven. De huurprijzen zijn zo hoog, dan het inkomen van de ene baan niet voldoende over laat om voor voedsel en ontspanning te voorzien, naast de opvoeding van de kinderen. Wanneer de boomgeneratie werkte konden ze iets opzij zetten voor latere jaren. Maar de werkende generatie van vandaag heeft daar meer problemen mee. Er is niet zo veel ruimte meer voor een vrijgeleide tot pensioentegoed.

In de dierentuin te Den Haag hebben op een feestvergadering een aantal bejaarden de Noodwet Drees uitgeluid. Met applaus - SFA005000279

In de dierentuin te Den Haag hebben op een feestvergadering een aantal senioren de Noodwet Drees uitgeluid. Met applaus werd Dr. W. Drees bij zijn binnenkomst begroet. Links de voorzitter van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, de Heer W. van Beek. 21 December 1956 - Spaarnestadfoto

De poging van vele landen om de overgang naar verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd te bespoedigen volgt het recente besluit van Nederland om de AOW-leeftijd in de Algemene Ouderdomswette verhogen naar 67 in 2025. Volgens het ministerie van Arbeid en Pensioenen zou de overgang bij herhaling in het Verenigd Koninkrijk, een besparing voor de overheid opbrengen van een totaal £ 59.3bn, geld dat zou kunnen gebruikt worden om te helpen de vrouwen die het zwaarst getroffen zijn door de recente en snelle verhoging van de leeftijd in aanmerking te laten komen voor een pensioen. Voor België zijn geen accurate cijfers beschikbaar. In dit land was de regering de laatste tijd meer bezig met het verzorgen van ministersposten en de vorming van een regering, zonder al te veel stemmen te moeten verliezen.

Vandaag heeft de gemiddelde werknemer meer behoefte aan een pensioen inkomen dan ooit, vanwege de toegenomen levensverwachting en stijgende kosten van de gezondheidszorg. Maar de belangrijkste onderdelen van het pensioeninkomen systeem – Sociale Zekerheid en de door de werkgever aangeboden pensioenspaarsystemen – staan op de helling.

Ik denk wel dat veel mensen het niet erg zouden vinden om langer te werken in het geval dat ze wel kunnen werken in een gezonde omgeving onder goede omstandigheden en niet langer het werk van twee of zelfs drie te moeten doen, zoals vandaag gebeurt. De druk, op het werk vandaag, is veel te hoog, waardoor er ook een enorme toename is van mensen die over hun toeren gaan of het niet meer zien zitten. Vandaag zien wij heel veel mensen die depressief worden door de omstandigheden op het werk.

Indien men iets zou doen aan de werkkwaliteit en leefbaarheid op het werk zal het voor veel mensen geen probleem zijn om genoegen te nemen er langer te blijven. Maar als mensen het niet erg zouden vinden langer te werken, dan moeten zij ook in staat zijn om werk te vinden.

Als gevolg van de bescheiden krimp van de economie in het vierde kwartaal van 2011, zijn alle grote EU-lidstaten, waaronder Duitsland, nu geconfronteerd met verslechterende vooruitzichten op de arbeidsmarkt, terwijl de groei van de productiviteit negatief wordt beïnvloed in de hele EU. Echter, bleef de groei van de vaste contracten positief, terwijl de tijdelijke werkgelegenheid terugliep.

Netherlands, leaflet for the promotion of unemployment relief, 1907

Tijden veranderen niet veel of komen weer terug. ~~ Pamflet uit 1907 met in een doornenrand een oproep voor steun aan de werkverschaffing voor werklozen. Optocht van werklozen.

Sinds het voorjaar van 2011 hebben zo’n 1,6 miljoen Europeanen zich bij de gelederen van de werklozen gevoegd, met een werkloosheidsgraad die een nieuw hoogtepunt bereikte met 10.1% in januari 2012. De werkloosheid rebound trof opnieuw de mannen het hardst, terwijl de werkloosheid onder jongeren een historisch hoog peil bereikte met 22,4% in de EU voor januari 2012. De verslechtering wordt tevens weerspiegeld door de toename van het aandeel van de jongeren die geen werk of onderwijs of opleiding volgden (NEETs).

Aan de andere kant, tonen de analyse van de gezamenlijke beweging van de werkloosheid en tekort aan arbeidskrachten indicatoren (Beveridge curve) een tendens naar een hoger niveau van vacatures voor een bepaalde werkloosheid in de EU.

De sociale situatie blijft zorgwekkend, hoewel de recente consumentenonderzoeken in de afgelopen maanden een bescheiden afname laten zien over de gehele EU in het aandeel van de huishoudens die zich in financiële nood bevinden, terwijl grote contrasten blijven bestaan naar gelang van het niveau van het gezinsinkomen.

Uiteindelijk werden kinderen meer getroffen door de crisis dan de rest van de bevolking, vooral omdat ze leven in huishoudens geleid door de werkende leeftijd volwassenen die rechtstreeks werden getroffen door de stijgende werkloosheid.

Armoede barometer

Uitgaven voor sociale bescherming is nu goed voor bijna 30% van het BBP in de EU. Het herverdelende effect van deze uitgaven is belangrijk. Bij het ontbreken van sociale overdrachten zou het armoederisico aanzienlijk hoger geraken dan de huidige werkelijke armoede risicogroep van 16%.

In februari 2012, bleven werkgelegenheid verwachtingen in de tertiaire sector en in de bouw in de meeste lidstaten, gedrukt terwijl ze in grote lijnen optimistisch bleef in de industrie. De laatste Commissie  tussentijdse prognoses herzag de EU-BBP-groei voor 2012 naar beneden, met een verwachte zwakke BBP opleving in de tweede helft van het jaar onwaarschijnlijk om kansen op werk tamelijk snel weer wat op te krikken.

Dalende geboortecijfers mogen dan wel helpen met de bevolkingscontrole, maar maken ook het betalen van die pensioenen en gezondheidszorg voordelen nog moeilijker. Bovendien hebben ze de neiging te gebeuren in landen die steeds rijker worden en waar ouders er de voorkeur aan geven om  veel te willen investeren in slechts één of twee kinderen = minder kinderen, maar met een hogere consumptie opgeëist door elk van hen. Deze stijging van de consumptie zou meer productiviteit en meer inkomen kunnen betekenen, maar veel fabrieken gebruiken machines om de productie te verhogen, trekken naar goedkopere landen, en vermijden belasting te betalen, zodat ze niet veel geld in de staatskas brengen.

Men zou er alles moeten aan doen om de industrie in het land te houden en meer mensen daarbij voor dat werk in te schakelen. Niet-werknemers moeten hierbij worden omgezet tot werknemers. Er is genoeg sociaal werk aan de winkel, zodat iedere persoon die graag wat financiering van de overheid (werkloosheid en sociale uitkeringen) zou willen krijgen , hiervoor ook iets voor zou moeten terug doen. De staat moet zich er ook bewust van zijn dat een langer werkzaam leven met langere werktijden tot gevolg zal hebben dat er minder mensen in dienst zullen moeten genomen worden plus dat die op het werk meer kwetsbaar voor een slechte gezondheid zullen worden, en daarom moet zij heel voorzichtig zijn dat zij niet te veel mensen in de gevarenzone van de sociale uitkering zal brengen.

Een stressvolle werksituatie zou natuurlijk ook tot gevolg kunnen hebben dat er toch minder mensen het einde van de streep zullen halen. Het langer werken met langere uren kan het lichaam en de geest verder zo belasten dat de persoon eerder de pijp uit ziet gaan. In die zin is het misschien daar waar de regeringen naar uit kijken, dat men terug tot de vroegere situatie kwam dat de persoon dood ging voor hij van een pensioenuitkering kon gaan genieten. Eerst is er de te verwachten besparing doordat toch niet zo veel mensen fulltime zullen kunnen werken en hierdoor ook een vermindering van het totale pensioenbedrag zullen zien verminderen. Vervolgens zal er dan de natuurlijke afval voor zorgen dat er minder mensen in het bejaarden tehuis komen of tot de verhoogde pensioenleeftijd zullen geraken.

We hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van gezondheid en levensduur. Nu moeten we uitzoeken hoe de aanzienlijk langere pensioneringen deze tot stand gekomen aanwinsten zullen kunnen gaan  financieren .

Door te blijven werken tot midden hun jaren ’60 of daarboven, moeten de meeste mensen in staat zijn om een redelijk comfortabel pensioen veilig te stellen. De uitvoering van deze verandering op grote schaal zal niet eenvoudig zijn, maar het vereist denken en plannen aan de kant van individuen, werkgevers en de overheid.

Working Longer: The Solution to the Retirement Income Challenge

In ‘Langer Werken’ of  Working Longer, brengen Munnell en Sass een sterk argument voor het verplaatsen van de gemiddelde leeftijd bij pensionering van 62 tot 65 of 66 – waarbij daarmee de bescherming van de toekomst van de meeste gepensioneerden zou kunnen gegarandeerd worden.
> Langer werken: De oplossing voor de pensioeninkomenuitdaging of “Working Longer: The Solution to the Retirement Income Challenge” door Alicia H. Munnell en  Steven A. Sass

+

Engelse versie / English version: To Work Longer or Die Younger

Vind ook meer over het Jaar van het actief ouder worden:

Waarom een Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties?

2012 – Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Maakt u zich zorgen over ouder worden? Over uw plaats in de samenleving wanneer u 60, 70 of 80 wordt?

Het leven na je zestigste is de moeite waard, en we beseffen steeds meer hoe belangrijk ouderen zijn in de samenleving. Dat bedoelen we met actief ouder worden: niet minder, maar meer van het leven genieten op het werk, thuis of in een gemeenschap.

Dat doet je goed als individu, maar eigenlijk heeft de hele samenleving er baat bij.

> Video’s: Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

++

Actions Soc Belge Tramway Saratov

1907 Oude Belgische aandelen in een Russische trammaatschappij in Saratov. Na de Russische revolutie zijn deze waardeloos geworden.

Lees ook:

 1. Fiscale maatregelen ten gunste van ondernemingen en kapitaal(krachtigen) door de jaren heen
  1991: meerwaarden die zijn verwezenlijkt bij de verkoop van aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om als DBI (definitief belaste inkomsten m.a.w. aftrek omdat deze inkomsten al werden belast op het vlak van de uitkerende vennootschap)) te worden afgetrokken, zijn met ingang van aanslagjaar 1992 volledig van vennootschapsbelasting vrijgesteld.
  Deze hervorming bracht een averechtse herverdeling mee: wie veel uitgaf of kon uitgeven, profiteerde van deze hervorming. Wie krap leefde, kreeg het nog iets moeilijker.
 2. Historische schets van de Vergrijzing
  in 1913 kwam er dan eindelijk wettelijk vastgelegd een vorm van sociale zekerheid. Het was de zogenoemde Invaliditeitswet. Deze wet hield in dat er bij het bereiken van de 70 jarige leeftijd een pensioentje werd uitgekeerd. Je werd dan namelijk als invalide beschouwd. In die tijd was het bijzonder om de leeftijd van 70 jaar te bereiken en daarom was het niet veel mensen gegund om nog van een pensioentje te mogen genieten.
  +
  Er zijn inmiddels plannen van D’66 om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Dit moet dan in 2030 voltooid worden waardoor er per jaar een x aantal jaren omhoog gaat. Per jaar gaat de AOW-leeftijd als het aan D66 ligt dus met 2 maanden omhoog. Ook de VVD had deze plannen maar deze zijn voorlopig ingetrokken. MEt de afschaffing van de prepensioen voor mensen die na 1950 geboren zijn, is er al een grote stap gedaan richting het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.
 3. Belgische pensioenen bij laagste van Europa
 4. België heeft zwakste pensioen EU
  Een zorgeloze oude dag is in ons land minder gegarandeerd dan in om het even welk ander land van de EU.
  +
  a.We hebben twee erg zwakke punten. In België is maar 30 procent van de bevolking tussen 55 en 64 jaar nog aan het werk, tegenover meer dan 60 procent in Denemarken, de nummer één in de rangschikking. Enkel in Slovenië en Polen is de verhouding tussen het aantal werkenden en (brug)gepensioneerden nog ongunstiger.
  b.Ten tweede is het officiële pensioen in ons land met gemiddeld 40 procent van het laatste brutoloon allesbehalve genereus. Maar toch België moeite met de financiering ervan. Dat heeft volgens Aon alles te maken met de hoge levensverwachting in ons land, gekoppeld aan de vroegere (brug)pensionering. Gemiddeld is een Belg 19,15 jaar met pensioen, tegen 15,3 jaar in Denemarken.
  +
  België moet de volgende veertig jaar elke euro waarover het beschikt in de pensioenen en gezondheidszorg steken, indien we die pensioenen en de gezondheidssector op het niveau van vandaag willen behouden.
 5. Ruim 150.000 Belgen genieten van buitenlands pensioen
 6. In België kennen we verschillende vormen van Pensioenopbouw.  Deze worden verdeeld in 3 groepen : de drie pensioenpijlers.
 7. Wenst u een idee voor wat u te wachten staat als uitbetaling op uw oude dag? Vind een prognose van uw pensioensuitkering: Raming pensioenrechten
 8. Meer informatie over de berekening van het bedrag van uw toekomstige pensioen vindt u op de site van het RSVZ.
 9. U kunt een simulatie doen om het bedrag van het wettelijk pensioen te berekenen op de portaalsite over de sociale zekerheid.
 10. Pensioenhervorming Markante feiten over het Pensioen in België
 11. Belgische Pensioenatlas
 12. VFB stelt nota Di Rupo in vraag
 13. Willy De Clercq, een zeldzame beleggersvriend
  Politici zijn in hun nijvere zoektocht naar nieuwe inkomsten dus meer bezig met het laatste restje ‘De Clercq’ op de beurs te viseren, dan zich de vraag te stellen hoe ze de 200 miljard die de Belg op zijn spaarboekje parkeert ten dienste van de economie kunnen mobiliseren. Het moge duidelijk zijn: de nieuwe Willy De Clercq is nog niet meteen opgestaan.
 14. Zachtere pensioenregeling voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen
  Voor werknemers in een speciaal stelsel, bijvoorbeeld mensen met een loopbaan in nacht- of ploegarbeid of zelfs militairen, zouden er zachtere maatregelen komen. Die zouden opnieuw gebruik kunnen maken van de ‘klassieke’ periodes van gelijkstelling (dus ook van het tijdskrediet) bij hun (brug)pensioenberekening.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Economie, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Langer Werken of Vroeger Sterven

 1. Pingback: To Work Longer or Die Younger | Marcus' s Space

 2. Pingback: Waarom een Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties? | Marcus' s Space

 3. Pingback: Ageing and Solidarity between generations | Marcus' s Space

 4. Pingback: Wie wordt beschoud te oud te zijn | Marcus' s Space

 5. Pingback: Who is considered Old | Marcus' s Space

 6. Pingback: Niet te lastig op of voor millenials | Marcus' s Space

 7. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

 8. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

 9. Pingback: EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop! | From guestwriters

 10. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 11. Pingback: Aanpassing voor een overbevolking en pensioenmogelijkheid – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.