Kritiek op Israël niet gelijkstellen met antisemitisme

Het gebeurt regelmatig als men kritiek op iets geeft dat men dan wordt aanschouwd als een totale afbreker van datgene waar men kritiek op geeft, of van die persoon of organisatie.

Verwijt of Kritiek

Aux pro-Palestiniens : la critique d’Israël bientôt interdite en Belgique ?

Op de Franstalige website Egalité wordt de hoofdredacteur van Joods Actueel, Michael Freilich, verweten kritiek op Israël gelijk te stellen met antisemitisme. Dat beeld is volgens Joods Actueel totaal uit de lucht gegrepen en de redacteur heeft daarom ook een opiniestuk geschreven om er recht aan te doen.

De organisatie is het niet ontgaan dat er langs alle kanten kritiek is gerezen op de houding van Israël. Maar zij vragen ook aandacht aan het feit dat er de laatste jaren wel een stijgend anti-Israëlisch klimaat is komen te heersen in Europa. Men kan er niet naast zien dat er bepaalde groepen zijn die hun Jodenhaat niet onder stoelen of banken steken.

Conflict en sympathie

Het conflict in het Midden-Oosten draagt er niet toe bij dat vele mensen sympathie tonen met de Joodse burgers die in hun land vertoeven. Bepaalde documentaires, zoals die van Louis Theroux, scheppen ook niet zulk vredelievend beeld van de conservatieve of bepaalde orthodoxe Joden.

In België is er het “Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding” dat als een onafhankelijke openbare instelling er op toe moet zien dat iedereen in België gelijk en rechtvaardigt wordt behandelt. Het heeft als wettelijke opdrachten de bevordering van gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie; het waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen, het informeren over de migratiestromen en het stimuleren van de strijd tegen de mensenhandel. Het Centrum werd ook aangeduid als onafhankelijk mechanisme om te waken over de toepassing van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De voormalige president van ‘Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique asbl’ (CCOJB) de partij en het frame CCOJB musulmanophobe Partido Popular, Joël Rubinfeld, heeft echter wel wat vragen bij de uitvoering van Mijnheer De Witte zijn functie.

Strijd tegen desinformatie en laksheid

Israël

Israël, officieel de Staat Israël, (Hebreeuws: מדינת ישראל – Medinat Jisraël; Arabisch: دولة اسرائيل – Dawlat Israïl)

De CCOJB wil zich ook al jaren inzetten voor de verdediging, de studie en de ontwikkeling van de joodse waarden in België, tegen antisemitisme, racisme en vreemdelingenhaat. Maar naast het levendig houden van de nagedachtenis van de beproevingen en het lijden van de leden van de Joodse Gemeenschap, de herinnering aan de Holocaust en de strijd tegen alle pogingen om de Holocaust te bagatelliseren of te vervalsen willen zij ook de morele en materiële rechten van de Joodse Gemeenschap van België, haar leden en hun begunstigden en slachtoffers van het nazisme verdedigen en steun verlenen of alle passende middelen voorzien om de staat Israël, het spirituele centrum van het jodendom en toevluchtsoord voor bedreigde joodse gemeenschappen, verder uit te bouwen.

Het CCOJB gaat daarom de strijd aan in België, tegen de desinformatie betreft het conflict in het Midden-Oosten, tegen het revisionisme en tegen de delegitimatie van Israël. Hiervoor rekende het ook op de medewerking van Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. Jozef De Witte en Edward Delruelle weigerden echter e strijd tegen hedendaagse vormen van antisemitisme serieus te nemen.

Volgens hen wordt er ook te weinig gereageerd op de gemeenteraadsverkiezingscampagne van het Vlaams Belang (VB) die een reeks affiches rond het thema veiligheid heeft verspreid en waarbij tijdens een congres gehouden te Gent op 17 juni 2012 VB-leider Filip Dewinterde krachtlijnen van deze campagne heeft gepreciseerd . Het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB) heeft zulk een  xenofobe en racistische campagne met klem aan de kaak gesteld.  Het is volgens haar een xenofobe campagne, want ze bestempelt de misdaad als grotendeels van vreemde origine, en gemakkelijk te identificeren aan de hand van voornamen.  Het is een racistische campagne omdat ze de misdaad toeschrijft aan etnische groepen en niet aan individuen.  In dit opzicht is ze zelfs ook racistisch ten overstaan van het Vlaamse volk, want ze beschuldigt hen van pedofiele neigingen.  Bovendien bevestigden de interventies van de diverse partijleiders op het spreekgestoelte van het congres dat deze xenofobe en racistische thema’s het wezen van de VB-campagne zullen uitmaken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

English: Picture free available from website f...

Filip Dewinter

Deze publicaties en openbaar geuite uitspraken zijn een bij wet strafbaar misdrijf, maar zoals bij vele andere misdrijven in België worden er wel veel wetten gemaakt om zogezegd die misdaden te bestrijden, maar wordt er verder niet veel aan gedaan.

Voor de Joodse organisaties valt het daarentegen op dat indien zij hun mening uiten over uitlatingen tegen de Joden of het Jodendom, dat zij niet enkel zero op het rekwest halen maar ook worden beschuldigd van racisme.

Schoolvoorbeeld is de anti-Israëlische manifestatie in Nijvel enkele jaren geleden met de aanwezigheid van toenmalig minister van Landsverdediging André Flahaut. Er werd toen een bedrieglijk schouwspel op poten gezet dat de “barbaarse” houding van het Israëlische leger moest nabootsen. Het coördinatiecomité van de Franstalige Joden, het CCOJB, veroordeelde ten stelligste dat Flahaut aan de happening deelnam en verweet de ex-minister Israël met de nazi’s te hebben vergeleken in een toespraak. Hierop diende Flahaut klacht neer tegen Joël Rubinfeld, de voormalige voorzitter van het CCOJB.

Natuurlijk was  minister Flahaut wel zo slim genoeg geweest zijn discours goed uit te kiemen. Hij liet zich nooit namelijk vangen op een directe vergelijking van Israël met het nazisme. Hierop zou je dan ook kunnen zeggen dat het beter was geweest dat het CCOJB een bericht zou hebben opgesteld waarin ze “betreurt dat Flahaut Israël met nazi’s schijnt te vergelijken” en niet met een statement waarin ze “veroordeelt dat Flahaut Israël met de nazi’s heeft vergeleken”.

Fanatiekelingen

Moshe Aryeh Friedman van Neturei Karta (rechts)

Moshe Aryeh Friedman van Neturei Karta (rechts)

Moshe Aryeh Friedman, vriend van de Iraanse president Ahmadinejad staat bekend voor zijn fanatieke uitspraken. Hij is voor vele Joden ook een doorn in het oog en deinst er zelf ook niet voor terug zijn geloofsgenoten zwart te maken, aan te geven bij de autoriteiten of ander kwaad te berokkenen. Om die reden is hij bij de Joodse gemeenschap reeds persona non grata in New York, Wenen en nu ook in Antwerpen.

Het is goed dat de Joodse gemeenschap duidelijke tekenen naar de buitenwereld geeft dat zij ook met bepaalde uitingen van zekere Joden helemaal niet mee akkoord kan gaan. Bij de islamieten heerst daar ook het probleem, dat er te weinig imams zich willen uitspreken over bepaalde groepen, zoals Sharia4Belgium.

Erg genoeg komt er bij bepaalde Joden wel de politiek stokken in de wielen van het familiale leven steken. Zij zien zich dan niet enkel door geloofsgenoten uitgesloten maar kunnen bij de politieke instellingen geen bijstand verkrijgen die de zaak zal oplossen.

Friedman voor de poort van de Yesode Hatoraschool

Friedman voor de poort van de Yesode Hatoraschool, Antwerpen

Friedman kan zo in België en bepaalde andere landen geen kant meer op en schrijft ondertussen brieven naar alle ministers en naar de pers om zijn zaak onder de aandacht te brengen. Volgens kennissen van de man is het net dat wat hij zoekt, actie, paniek zaaien en oppermachtig zijn wil opleggen aan anderen. “Maar dan kent hij Joods Antwerpen nog niet”, aldus een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap tegen Joods Actueel in een reactie “het gaat hier nog stuiven”.

Vrijheid van mening en gelijk halen

Michael Freilich

Michael Freilich, Hoofdredacteur van Joods Actueel

Michael Freilich, Hoofdredacteur van Joods Actueel, beseft dat Joden zich soms wat al te gemakkelijk voelen aangeschoten bij kritiek die op hen wordt geleverd. Zoals Vlaams Blokkers of Vlaams Belangers en andere groeperingen kritiek moeten kunnen verdragen moet elke gemeenschap in dit land kunnen doen. Vrije meningsuiting geeft dat iedereen ook het recht heeft om zijn mening publiekelijk kenbaar te maken. Zodra men in de kijker loopt is het dan ook mogelijk dat men kritiek te verduren zal krijgen. Gelukkig zien ook enkele Joden dat in. Eveneens zijn er ook Joden die niet met alles wat er in Israël akkoord gaan. Ook zij moeten zoals de andere burgers in dit land beseffen dat er een verschil is tussen de seculiere Joden en de gelovige Joden. Maar dat er ook verschillende strekkingen in het Joodse geloof zijn, waarbij niet alle geloofsgroepen tevreden zijn hoe een bepaalde groep haar gelijk wil halen.

Kritiek nog geen antisemitisme

Michael Freilich zou graag hebben dat mensen inzien dat “Ofschoon de kritiek op Israël vaak niet-proportioneel, misplaatst en soms manifest onjuist is,” het in de meeste gevallen niet gaat om antisemitisme. “Aan de basis ligt veeleer de drang om het op te nemen voor de ogenschijnlijke ‘zwakkeren’ tegenover een ‘machtige regering en zwaarbewapend leger’. Dat dit simplistisch beeld niet klopt zien velen echter over het hoofd.”

Voor de hoofdredacteur is het al te vlug beschuldigen van antisemitisme niet goed voor de Joodse zaak daar het oneerlijk kan zijn en een averechts effect teweeg kan brengen waardoor de term zelf dreigt te verwateren. Een antisemiet is iemand met een totale afkeer voor al wat Joods is. “De link is dan snel gelegd met het archetype van de antisemiet, de nazi die alle Joden, vrouwen en kleine kinderen incluis, wenst uit te roeien.”

“Mijn boodschap aan de vele vrienden die Israël in hun hart dragen” zegt Michael Freilich ” is de volgende: Doe zo voort maar pak mensen op hun onwetendheid en confronteert hen met de feiten. De term ‘antisemitisme’ naar ieders hoofd slingeren is nergens voor nodig.” Voor hem is het  “niet alleen nefast maar vaak ook oneerlijk tegenover mensen die niet antisemitisch zijn, doch wel verblind worden door eenzijdige propaganda.”

Richten op positieve aspecten

Meyrem Almaci

Meyrem Almaci (foto: Joods Actueel)

Tijdens een interview met de hoofdredacteur van Joods Actueel, verklaarde Antwerps Groen lijsttrekker, Meyrem Almaci, dat ze er werk wil van maken om ook de positieve aspecten van Israël in het licht te plaatsen. Groen staat vooral bekend om zijn harde kritiek tegenover de regering in Jeruzalem.

Op de vraag hoe het komt dat de partij maar weinig aandacht besteedt aan positieve aspecten over Israël, die een Groen publiek wel kunnen bekoren zoals ecologie en gelijke rechten voor minderheden, antwoordde Almaci: “als dat de perceptie is ‒ en ik weet vanuit mijn werk als fractieleider dat Israël ecologisch pionierswerk verricht ‒ dan wil ik er onmiddellijk werk van maken om daar verandering in te brengen.

Knellend schoentje

In het brengen van goed of slecht nieuws knelt het schoentje. Want de media willen nieuws brengen dat mensen aanspreekt of versteld doet staan. alle daagse feiten of faits diverts kunnen misschien wel in makkelijk achter het nieuws te verteren programma’s gaan, maar kunnen dan enkel om zaken om de hoek gaan. Israël is dan wel veel te ver van het bed.

“De media werken nu eenmaal met het principe: goed nieuws is geen nieuws.” zegt Almaci. “Trouwens, ook vanuit andere landen haalt positief nieuws zelden onze media, ook al weet ik goed dat negentig procent van de Israëlische huishoudens een zonneboiler op hun dak geïnstalleerd hebben. Een van de positieve zaken die wel door dat ’Midden-Oostenconflict-filter’ heen geraakt, is de Israëlische tolerantie tegenover de eigen holebigemeenschap en dat is belangrijk en ik verwijs er ook naar.”

Maar de Groen-politica erkent ook dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen voorrang geniet: “Ik denk dat het conflict toch een aantal dingen overschaduwt. Je mag de goede aspecten van het beleid van de Israëlische regering niet gebruiken om de slechte maatregelen goed te praten. De bezetting van de Palestijnse Gebieden duurt nu al 45 jaar, dat is een mensenleven lang, en dat kan zo niet verder, we moeten tot oplossingen komen.”

2012, August 30

+

Vind hierbij aansluitend:

 1. http://www.dailymotion.com/video/xjarx0_belgique-le-vlaams-belang-se-fait-remarquer_news
 2. http://www.vlaamsbelang.org/files/20120612campagnezonderpardon.pdf
 3. Opinie: Kritiek op Israël niet gelijkstellen met antisemitisme
 4. la critique d’Israël bientôt interdite en Belgique ?
 5. Het hele interview met Antwerps Groen lijsttrekker, Meyrem Almaci, kan gevonden worden in het Joods Actueel nummer van donderdag 7 juni 2012. (Voor een abonnement, klik hier.) of vindt het hier: Volledig interview met Meyrem Almaci
 6. Joodse gemeenschap wil niets te maken hebben met stokebrand, Moshe Aryeh Friedman

+++

 • Belgian Muslim politician: Jews in Antwerp harass women (timesofisrael.com)
  A female Belgian politician of Moroccan origin accused Jewish men in Antwerp of harassing females and “behaving like machos.”“In Brussels, women get harassed on the street and get called names,” Fatima Bali, 46, told the paper Nieuwsblad. “Our city has the same problem, and it’s always Arabs and Jews who do this.”Bali, a well-known political figure and member of the Green Left Party, was the first Muslim member of Antwerp’s City Council.

  She later told the Belgian-Jewish newspaper Joods Actueel that she had said that Jews harassed women because “Jews and Arabs behave like machos, and macho behavior is macho behavior.”

 • Israeli Court Legitimizes Murder (sjlendman.blogspot.com)
  The world knows Israel murdered their daughter, Rachel, in cold blood. On August 28, Israeli justice ruled otherwise.

  It’s unsurprising in a nation contemptuous of rule of law principles, democratic values, and life itself. More on the court ruling below.
  Israel is a rogue terror state. It’s an out-of-control blight on humanity. It’s a regional menace. Racism and persecution are institutionalized. It’s unfit to live in for most Jews. For Arabs and supporters of equal rights and justice, it’s dangerous.
  +

  Opposition isn’t tolerated. Murder is official policy to eliminate it. Rachel’s death bears stark witness to institutionalized lawlessness.

  Legitimizing it reveals corrupt Israeli justice. Punishment follows Jewish killings. Arab ones or supporters are whitewashed. Orders from the top mandate it. Investigations when they’re held are shams.

 • Israeli Soldiers Show No Mercy to Palestinian Children (ipsnews.net)
  In a hamlet of the occupied West Bank, the testimony goes, Israeli troops chase a Palestinian child. “He was about two metres away – the company commander cocked his weapon in his face…The kid fell on the ground, crying and begging for his life.” 
  +Most Israeli youth are educated in a system – be it family or school – that, although praising its intrinsic moral values, seldom questions the army’s operational routine and the moral toll it exerts on its soldiers.

  National security is usually paramount. Schools extol patriotism, courage, sacrifice. NGO activists insist that moral questioning could prepare future conscripts to fight against indifference and cruelty displayed by fellow soldiers.

  The army has said this report is one-sided, arguing that the NGO failed to submit to it its material, thus rendering a military probe into cases of human rights infringement, not to say crimes, impossible.

  “The organisation’s refusal to turn to the authorities indicates its true motives – to generate negative publicity for the Israeli army and its soldiers,” a military spokesperson stated.Activists refute the incitement charge, stressing that they support army service but, at the same time, share the conviction that students must be informed ahead of military service.

 • Fighting Apartheid In Palestine: South Africa’s Unfinished Business – OpEd (eurasiareview.com)
  The recent approval by South Africa’s cabinet to distinguish between products made in Israel and those made in illegal Jewish settlements in the West Bank was both politically sound and morally consistent with the country’s anti-Apartheid legacy.It was also a natural progression of South Africa’s policies, which have reflected impatience with Israel through the years. Israel’s policies have long been geared towards decimating Palestinian society, along with any chances for a just peace. It was clear that Israel has chosen the Apartheid option, not just as a de facto outcome of its policies, but through a decided legal and political pattern. For South Africa to have remained silent about these dangerous policies would have endangered the very essence of the country’s anti-Apartheid reputation.
  +
  To be a Palestinian, especially a Palestinian refugee, was in many ways to be a black South African. Later on, through my visits to South Africa, I learned that the opposite was also true. “We South Africans cannot feel free until the Palestinians are free,” were the memorable words of the great Nelson Mandela himself.
 • IDF enters Susiya, destroys three homes (bikyamasr.com)
  According to a Facebook update posted by Breaking the Silence, an Israeli nongovernmental organization (NGO) that gives tours to Israelis and internationals, the Israeli Defense Forces (IDF) entered the Palestinian village of Susiya this morning and destroyed three homes.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Kritiek op Israël niet gelijkstellen met antisemitisme

 1. Pingback: Migrants to the West #5 | Marcus' s Space

 2. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 3. Pingback: Wereld herdenkt Auschwitz met overlevenden | Marcus Ampe's Space

 4. Pingback: Jeruzalem en Joodse en Christenen hun angst voor uitsluiting – Jeshuaisten / Jeshuaists

 5. Pingback: Door probleem niet te durven benoemen oorzaak nooit aanpakken – Jeshuaist

 6. Pingback: Niet te negeren gebeurtenissen rond Joden in België | From guestwriters

 7. Pingback: Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist

 8. Pingback: Gemelde antisemitische voorvallen neemt toe | Marcus Ampe's Space

 9. Pingback: Wanneer Joden uitschelden een routine werd | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.