Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import

Wereld van verandering

In de immer veranderende wereld treft men makkelijk meer mensen aan die bang zijn voor de aan de gang zijnde verandering.

Vooral als de omgeving meer en meer van kleur begint te veranderen beginnen mensen zich in het nauw gedreven. Men kan er niet onderuit dat in bepaalde steden er getto’s beginnen te ontstaan doordat men hogere concentraties krijgt van bepaalde groepen van mensen. Dit doordat anderen het gebied verlaten, omdat het niet meer voldoening schenkt, of omdat het te duur wordt, of omdat er grotere groepen vreemden komen wonen. die verhoogde aantallen vreemdelingen veroorzaken een grotere minderheidsgevoel en een gevoel van onveiligheid. Vooral in gebieden waar de nieuwkomelingen onvoldoende werkzekerheid hebben en hun vrije tijd niet weten op te vullen. Dan treft men er al gauw hangjongeren aan die de buurt nog meer een onveiligheidsgevoel bezorgen doordat zij meestal uit verveling kattekwaad of erger beginnen aan te richten.

Import

Onder het groeiend aantal inwijkelingen zijn niet enkel de inwoners die afkomstig zijn van een andere streek of gemeente de vreemd aangekekenen indien zij niet het plaatselijke dialect spreken. Wanneer zij de landstal niet spreken wordt het erger en worden zij een beetje als een bedreiging voor de eigen moedertaal bezien.

In plaats van de vreemdeling dan welkom te laten voelen en er contacten mee aan te gaan die de relaties kunnen doen opbouwen veroorzaken zij eerder grenzen die nog voor verdere afbakening zorgen en beide partijen een onwelkom gevoelen geven.

De nieuwkomers blijven heel de tijd nieuwkomers al mogen zij daar al jaren verblijven. Negatief wordt er wel eens van ‘import’ gesproken, vooral bij onze noorderburen. Want ook daar stelt het immigratieprobleem een politieke struikelblok.

Voor nieuwelingen, of zij nu uit het buitenland komen of van een andere woonomgeving in het het eigen land, komt het er op aan dat zij zich kunnen nestelen in het nieuwe woongebied. Daartoe kunnen de leden van de plaatselijke bevolking er toe bijdragen dat dat makkelijker of vlotter en sneller kan gebeuren. Maar hiervoor moet een bereidheid ontstaan bij de plaatselijke bevolking om open te staan voor anderen.

Eigen gewoontes en visie

De autochtonen moeten begrijpen dat de nieuwelingen ook hun eigenheden hebben en deze ook niet zo maar overboord kunnen gooien.

In mijn voorgaande berichten over immigranten neem ik de kijk van de ene op de andere even onder de loep. Bij mijn speurtocht viel op dat de extreem rechtse groeperingen veel haatberichten de wereld in sturen maar ook heel wat berichten publiceren waarbij men toch even de ogen moet laten ‘klikken’. Er worden soms berichten de wereld ingestuurd die mij doen afvragen of zij wel over het zelfde praten. Vooral bij Amerikaanse sites ben ik berichten over België en Nederland tegengekomen waarbij ons gebied als een oorlogzone tussen overheersende Moslims en verdrukte Christenen wordt voorgesteld. Er waren zelfs uitzinnige berichten en zuivere leugens bij, waarbij mijn reacties of rechtzettingen niet werden gepubliceerd noch werden beantwoord. Men liet gewoon de onjuistheden lekker pronken en een totaal verkeerd beeld geven van hoe het reilt en zeilt in België en Nederland of zelfs geheel Europa dat als een geïslamiseerde staat wordt voorgesteld.

Op verscheidene Amerikaanse sites wil men het afschilderen alsof Europa aan het Islamiseren is en zelfs een bedreiging begint te vormen voor de Westerse en in het bijzonder de Vrije Amerikaanse Staat.

Criminaliteit

Volgens sommigen is de criminaliteit in het land en zelfs in de wereld een gevolg van de immigratie en integratie problematiek. Men kan er niet onderuit dat bepaalde immigranten geen kansen in onze maatschappij krijgen of beter gezegd niet willen nemen, dat maakt dat zij geen werk (willen) vinden en uit verveling overal maar wat rond hangen en hun grieven op anderen uitwerken. Uit Oost Europese landen komen benden allerlei criminele acties uitvoeren waarbij dikwijls kleine kinderen worden gebruikt, zodat de volwassen buiten schot blijven en hun vrije gang kunnen blijven gaan.

Het is dat vertekend beeld van accentuering op een fundamentalistische moslim gemeenschap die het beeld ontwricht van de werkelijkheid. Uit cijfers over de veiligheid blijkt namelijk dat er een afname van criminele daden heeft plaatsgegrepen de laatste jaren. Nochtans hebben de mensen een verhoogd onveiligheidsgevoel gekregen. Daar zal de gemeenschap van politici de verantwoordelijkheid moeten dragen om dat onveiligheidsgevoel weg te krijgen. Hier moet duidelijk meer werk van gemaakt worden.

Noodzakelijk tijdig ingrijpen

Volgens mij moet men veel harder optreden tegen de wantoestanden in de tewerkstelling van vreemdelingen. Om illegaliteit te bestrijden zal men keihard moeten optreden tegen ‘werkgevers, huisjesmelkers en mensensmokkelaars’ maar illegaliteit strafbaar stellen en de illegalen onvoorwaardelijk uitzetten kan men niet zo maar doen. Want wij moeten er bewust van zijn dat er naast de vele economische vluchtelingen ook de ernstig te nemen politieke vluchtelingen zijn, die wij wel degelijk een onderdak horen te geven. Voor hen moet er degelijke opvang voorzien worden. Maar men moet meer werk maken om het kaf van het koren te scheiden.

Ook moet men opletten dat men geen omgekeerde discriminatie gaat uitvoeren. Door overbescherming en overregulatie kan men het kind met het badwater weggooien en kan men de lokale bevolking het gevoel geven dat zij worden achtergesteld ten voordele van de buitenlanders die meer en meer hun domein schijnen in te palmen.

Ruimtegevoel

Nederlanders hebben het gevoel dat er in hun land totaal geen plaats meer is en dat zij de overbevolking een halt moeten toeroepen, maar er wonen slechts 469 inwoners per vierkante kilometer volgens de telling van 2000, dit terwijl in Hong Kong er 6.829 mensen op eenzelfde kilometer het met elkaar in vrede moeten stellen. Onze oosterburen in het Ruhrgebied, doen het ook niet slecht met 5.500 inwoners per vierkante kilometer.

English: Maar, Jabeek, Limburg, the Netherland...

Maar, Jabeek, Limburg, Nederland (Photo credit: Wikipedia)

In de Benelux is er nog genoeg plaats indien men aan degelijke urbanisatie doet. Maar daar schort er ook nog heel wat.

Thuisgevoelen

Als mensen in onze steden rondlopen wanen zij zich soms in het buitenland. Dat helpt ook mee aan een onveiligheidsgevoel. Indien de staat dan ook bepaalde groepen maar laat begaan tegen de urbanisatienormen in te gaan of bepaalde ontoelaatbare klederdrachten te dragen, wekt dat wrevel bij de autochtone bevolking, die zich alsmaar meer in de hoek gedreven voelt.

De toename van vreemde winkeltjes kan het aanbod in een streek verruimen. Ook de verschillende openingstijden kunnen meer mogelijkheden aan een wijk geven. In zekere zin zal meer verscheidenheid van winkels een verrijking aan het aanbod kunnen geven.

Radicalisering

In België, Nederland en Frankijk treft men een groeiend aantal gelovigen die hun geloof strenger willen gaan belijden. Er is een groeiende bereidheid tot het nastreven of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die volgens hen ontspoord en moet berispt worden. Uit hun geloofsovertuiging vinden zij het hun plicht om mensen van het verderf te redden. De middelen die zij daarbij willen gebruiken brengt hen echter op gespannen voet en laat hen als een bedreiging voor de standaard leefgewoonten voelen. Erg genoeg zien wij dat meerdere islamitische groepen er de voorkeur aangeven om voor vormen te kiezen die ingaan tegen de democratische rechtsorde. De laatste jaren ziet men dat de fundamentalistische groeperingen meer zeggenschap krijgen door de overmatige aandacht die zij in de media krijgen. Hierdoor ontstaat er een radicalisering op religieus vlak maar komt daarbij ook een radicalisering op het etnische en politieke vlak.

Godsdienstvrijheid mag dan wel in de grondwet staan van verscheidene landen, maar wij zien meer dat het niet meer past in het dagelijkse leven van dat land, zoals bijvoorbeeld in Marokko en Turkije. De Arabische Lente bracht geen scheiding tussen politiek en religie in het Noord-Afrikaanse koninkrijk van 32 miljoen inwoners. Islam blijft de officiële staatsgodsdienst. De combinatie van religie en politiek heeft in meerdere oosterse landen uiteindelijk geleid tot een politieke islam geleid, die het secularisme afzweert zonder een plan om de problemen van de burgers op te lossen.

Begin deze maand ondertekenden achttien organisaties, waaronder de in 2009 opgerichtte  Europese Raad van Marokkaanse Oelema, de Raad van Theologen van de Moslims van België, en de Liga van Imams van België, waarbij men moskeeën en organisaties op het terrein wil helpen in de strijd tegen de radicalisering. Want het is de radicalisering van de Islam die de grootste bedreiging vormt. Doordat de fundamentalistische bewegingen met hun terroristische daden veel aandacht in de media krijgen, wordt het beeld geschapen dat hun denkpatroon het normale denkpatroon is van de islamitische gemeenschap. Het zijn die Moslim fundamentalisten die over de gehele wereld chaos zaaien maar door hun acties wel de wereldpers halen en uitvergroot worden.

Waardige plaats in maatschappij

De ondertekenaars vinden ook dat het nodig is om de “welig tierende islamofobie te stoppen die deze jongeren aan een vernietigend stigma onderwerpen”. Ze zeggen ervan overtuigd te zijn “dat hoe meer liefde we geven aan deze jonge mensen, hoe meer ze bereid zijn zich te integreren in de samenleving en een positieve bijdrage zullen leveren aan haar voorspoed”.  Voor hen zijn de laatste gebeurtenissen van geweld rond moslim jongeren en Syrië een reden om ons aan te zetten het beleid ten aanzien van de moslimgemeenschap te herzien. Zij geven toe dat er te veel getto’s zijn ontstaan in onze samenleving. Om de vrede te bewaren is het belangrijk om die geconcentreerde groeperingen te ‘verwateren’ door hen meer te laten vermengen. De moslimjongeren moeten zo uit hun sociologisch en ingebeeld getto gehaald worden, waarin zij verschanst zitten. Volgens de ondertekenaars van het document ligt het aan onze maatschappij die de moslims een waardige plaats in de hoedanigheid van burgers in onze maatschappij moet waarborgen.

Overgang samenleving

Kan men stellen dat ook voor Europa de overgang van een overlevingssamenleving (gelinkt aan de harde Depressiejaren) naar een consumptiesamenleving gepaard is gegaan met een verandering van waarden en normen welke onze maatschappij in verwarring heeft gebracht?

De vele wantoestanden in ‘eerlijk’ verwachte establishmenten, zoals kerk, staat en bank, hebben de mensen in onzekerheid gebracht en doen twijfelen aan de vroeger geleerde waarden en normen waar iedereen zijn voeten lijkt aan te vegen.

Na de gouden jaren 60 van vorige eeuw waarbij de babyboom generatie nog heeft leren sparen en andermans goed heeft leren respecteren zijn die klassieke waarden zoals spaarzaamheid, soberheid en saamhorigheid verdampt. Wij zijn naar een graaicultuur gegroeid, die echter in plaats van meer zekerheid niet enkel meer verwarring maar meer onzekerheid heeft gebracht.

Basiswaarden

De basiswaarden van de heersende cultuur werden, in nog geen tien jaar tijd, zoals ook gebeurde in de Verenigde Staten van Amerika, totaal op hun kop gezet. De Amerikanen stapten van een cultuur waarin men het gebrek de baas moest blijven – met alle strengheid en starheid die daarbij hoort – over op een cultuur waarin het genieten – en almaar meer genieten – van de overvloed centraal stond. Die genotscultuur waaide over van de States via de beeldmedia die de overconsumptie stimuleerde en alle ethische normen naar beneden haalde.

Van de vroegere Joods-christelijke of Katholieke waarden is er nog maar weinig over gebleven. daardoor is de bevolking in haar handelen als het ware op hol geslagen en zijn er geen vaste warden meer ‘heilig’, maar kan alles maar gedaan worden om zichzelf te verrijken. Het egoïsme mag hoogtij vieren en niemand kan het klaarblijkelijk in de weg staan.

Nederlands Hervormde Kerk (Dutch Reformed Chur...

Nederlands Hervormde Kerk in Sas van Gent. Terneuzen, Zeeland, Nederland (Photo credit: Wikipedia)

Zoals voor Amerika de mythe ‘dat het altijd maar beter zal gaan’ teniet wordt gedaan, vindt men ook hier dat meer mensen er bewust van worden dat hun kinderen het moeilijker hebben dan hen. Voor het eerst dreigen kinderen het veel slechter te zullen hebben dan hun ouders. De overlevingssamenleving maakt zijn comeback. Sommigen willen hiervoor de schuld op de nieuwkomers steken die zogezegd de jobs afnemen.  Daarbij wordt niet nagegaan of die kinderen die jobs wel zouden willen uitvoeren.  Door het teniet zien gaan van die gelijkaardige ‘Amerikaanse droom’ krijgt bitterheid, cynisme, fatalisme en de afkeer van politiek de kans om te groeien.

Scholing

Islamitische scholen in Nederland hebben hun achterstand in kwaliteit grotendeels ingelopen. – Foto Magrhreb

In Nederland kan men al een 36 basisscholen vinden die aangesloten zijn bij de koepelorganisatie van islamitische schoolbesturen ISBO, met in totaal 8000 leerlingen. Eén van de basisscholen is naar het oordeel van de Onderwijsinspectie nog wel zwak, maar ISBO-directeur Yusuf Altuntas verwacht dat deze school in september dat predikaat kwijt is.

In België zijn wij nog ver af van erkendeIslamietische scholen Juist daar in schuilt het gevaar dat in de vele garage moskeeën en in de vrijdagschooltjes bepaalde strengere leerstellingen worden onderwezen die niet samen gaan et onze westerse cultuur. Fundamentalistische indoctrinatie is makkelijker doenbaar in deze niet gecontroleerde private schooltjes.

In bepaalde steden, waaronder Vilvoorde, worden door radicale predikers jongeren geronseld om te strijden voor de Islam en zelfs hun leven te gaan wagen voor het geloof, in landen als Syrië. Zij creëren een heilig doel voor de jongeren, die daarin een kans schoon zien om hun leven meer zin te geven. Die Imans en ronselaars geven hen hoop op een betere toekomst, die echter niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Bekering

Dat men ook de grote instellingen hun kracht ziet verliezen ondervindt men als een hinder, veroorzaakt door de andere opkomende groepen, die mensen wel hoop schijnen te geven of hun verwachtingen inlossen.  Velen klagen namelijk dat het Islamisme zo sterk opkomt. Maar zij stellen er zich geen vragen bij waarom hun godsdienst die mensen dan niet kon bekoren en zowel hun eigen mensen bij hen houden als nieuwe bekeerlingen maken. Dat de Islamieten zo veel nieuwe bekeerlingen kunnen maken ook bij de eigen bevolking doet pijn.

Die Christenen die het niet kunnen velen dat de moslims zo veel mensen kunnen bekeren zouden zich eerder moeten afvragen waarom zij niet meer mensen kunnen bekeren. zij zouden hun kerkgemeenschap moeten onderwerpen aan een ernstig onderzoek om na te gaan of zij wel de opdracht van hun leermeester Jezus navolgen, namelijk uit te gaan en het Woord van God en de Komst van het Koninkrijk van God te gaan verkondigen. De Christenen hun predikingswerk lijkt uit te blijven.

Christelijk verzet

De Christenen die zich hevig verzetten tegen het opkomende Islamisme moeten zich vragen stellen bij hun eigen prediking en hun eigen levenswijze. Vooral dat laatste is een zeer belangrijk element in de harde reacties van de islamitische wereld tegenover het Westen. De wijze waarop vele westerse mensen leven is hun een steen des aanstoots. Voor hen is de ontsporing van onze maatschappij veroorzaakt omdat wij zo ver weg van de waarden volgens de Wet van God zijn afgedwaald. En op dat vlak kan men ze geen ongelijk geven.

Maar de angst voor de Islam zou er niet hoeven te zijn indien de Christenen zelf stevig in hun schoenen zouden staan. Zij zouden zich veel meer aan de Bijbel moeten houden en volgens de Woorden van hun leermeester Jezus Christus moeten leven. Dan zouden er al minder problemen zijn. Want dan zouden zij ook liefde en begrip uitstralen voor anders denkenden, ook al zouden die hun ideeën totaal tegen hun eigen ideeën indruisen.

De Nazarener Jood Jeshua, beter gekend onder de naam Jezus of Jesus, was een liefdesprediker, die de liefde van God en Zijn wensen verduidelijkte zodat mensen beter onder elkaar zouden kunnen leven. Indien meer mensen zich aan de regels van Jezus zijn leer zouden houden zouden er al heel wat minder problemen zijn en zouden er ook niet zo veel mensen twijfelen of andere wegen zoeken.

De grote meerderheid van de Europeanen kennen de Joodse Wetten en Wetten voor Christenen niet meer. Zij zijn helemaal weg gegroeid van de overlevering van . Velen maken ook niet echt nog deel uit van een Door de huidige malaise en het gevoelen dat zij geen vrede en genoegen kunnen vinden in al de hebbedingetjes die hen mogen omringen, worden jongeren van het ene kamp naar het andere gekaatst door hun ontworteld familieleven en zoeken zij ergens anders een beter houvast. Sommigen schijnen dat te kunnen vinden in de zekerheden die de standvastige houding in de moslimcultuur hen kan bieden. Duidelijke lijnen en omschrijvingen bieden de jongeren terug zekerheden die zoek waren geraakt.

Het is de Christelijke geloofsgemeenschap die er geen werk van maakt om terug duidelijke lijnen te stellen en zekerheden aan te bieden aan de jongeren en aan de andere leden in de gemeenschap. De voorbije jaren heeft onze gemeenschap duidelijk aangetoond dat er niet geleefd wordt naar de zogenaamde voorschriften en dat niemand zich eigenlijk wil houden aan bepaalde wetten. Vrijbuiterij is algemeen troef geworden in onze maatschappij. Hierdoor zijn alle zekerheden weg genomen en is er een vlucht genomen van een alsmaar meer verder ontsporende maatschappij.

Terug op de juiste sporen brengen

Indien de ouderen zich weer gaan voegen en gedragen zoals zij een goed gedrag van de jongeren verwachten, zullen deze ook terug gaan opkijken naar die generatie die hen tot een goed voorbeeld zou moeten zijn.

Als de kerkgemeenschapppen hun leiders meer zouden leven volgens wat zij prediken zullen ook zij terug aan geloofwaardigheid kunnen inwinnen.

Willen wij onze maatschappij terug brengen ‘on the right track’, moeten wij in eigen boezem durven kijken en onze fouten recht zetten. Alsook moeten wij er toekomen om over te gaan tot een vorm van met een teruggrijpen naar de Bijbelse normen en waarden. Maar ook tot het kenbaar maken dat elke Christen een open opstelling moet hebben en iedereen, van welk ras of van welke stand maar ook, gelovig, anders gelovig of niet gelovig, moet aanvaarden als een gelijkwaardig medeburger, en deze als dusdanig ook zo moet tegemoet treden. Elke Christen moeten open staan voor elk ander mens en zich bereid tonen die op een even goede gelijkwaardige liefdevolle manier te ondersteunen en welkom te heten.

Het is door hun daden van geloof, het leven naar hun gevolgde Woord van God, dat anderen er van moet overtuigen dat zij op het juiste pad zijn, en zij een meerwaarde kunnen bieden die andere mensen, die ook goed kunnen doen, niet zouden kunnen leveren.

Als er een geloof voor God aanvaardbaar is moeten de mensen niet bang zijn voor de toekomst.  Het gekristalliseerd harmonieus denken zal dan de plooien weer glad kunnen strijken. Het zal zijn door het weer aan de en aan de te houden dat de Christenen anderen zullen kunnen winnen tot hun geloof. Zo lang zij niet leven naar datgene wat zij zogenaamd prediken, zullen zij zeker geen ‘zielen winnen’.

Vast en zeker zal er een “Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan” moeten komen.

Gelovigen, anders gelovigen, vrijzinnigen en atheïsten die een vredelievende maatschappij willen zien, zullen er alles aan moeten doen dat iedereen, eender van welke origine, geslacht, rang of stand, zich goed zal kunnen voelen in een maatschappij die bereid is ook open te staan voor andere culturen, gewoontes en gebruiken, en een platform wenst aan te bieden waarin iedereen een mensvriendelijke respect- en vredevolle ruimte kan aantreffen.

Als eenieder al in zijn eigen kleine omgeving er werk van maakt om respectvol met elkaar om te gaan zullen wij die respectvolle vruchtbare grond weer kunnen doen uitbreiden.

+

Lees meer over de immigratieproblematiek in:

 1. Migrants to the West #1
 2. Migrants to the West #2
 3. Migrants to the West #3
 4. Migrants to the West #4
 5. Migrants to the West #5
 6. Migrants to the West #6
 7. Migrants to the West #7
 8. Migrants to the West #8
 9. Migrants to the West #9
 10. Migrants to the West #10
 11. Immigration consternation

bloggers-for-piece-badgeBloggers voor Vrede

+

Vindt aansluitend:

 1. Inwijkeling / immigrant volgens Taaluniversum 
 2. De immigratieproblematiek
 3. Nederland is bij lange na niet niet Vol
 4. Minister Dewael gaat immigratieproblematiek bespreken in Marokko
 5. Islamautoriteiten: ‘Jonge moslimstrijders brengen religieus divers Europa in gevaar’
 6. Mediaberichten te voorbarig. Islamitische stichting heeft geen banden met radicalen
 7. Marokkaans oelema beschuldigd van fraude in België
 8. België vreest moslims in eigen leger
 9. Moslimorganisaties: ‘Evenwicht zoeken tussen religieuze overtuigingen en Europees burgerschap’
 10. Islamitische scholen boeken grote vooruitgang
 11. Islamitische organisaties België tegen radicalisering én islamofobie
 12. Migratiebarometer voor elke gemeente
 13. Loop van de bevolking in België en de gewesten 1989-2010
  Belgen en vreemdelingen brengen in Antwerpen evenveel bij aan het positief natuurlijk saldo. Bij de Belgen zijn de Belg geworden vreemdelingen begrepen. Migratiesaldo bij Belgen is negatief terwijl dit voor de vreemdelingen positief is. Het zijn ook niet de vreemdelingen die verhuizen uit Antwerpen, er zijn evenveel reeds in België aanwezige  vreemdelingen die uit of naar Antwerpen verhuizen. Bij de Belgen evenwel (Belg geworden vreemdelingen inbegrepen) is er negatief verhuissaldo (sinds 1919 al!) dat enkel in 2001 onderbroken werd door de nieuwe nationaliteitswetgeving die meer dan vroeger toeliet aan  vreemdelingen om Belg te worden.
 14. Het debat over de term ‘allochtoon’ – een sterk staaltje van selectieve beeldvorming
  Donderdag 20 september 2012 pakte De Morgen groot uit met haar beslissing de term ‘allochtoon’ niet meer te gebruiken. Nog niet vaak werd er zo’n groot formaat lettertype gebruikt voor de kop van de voorpagina van deze krant, wat de lezer doet vermoeden dat er iets heel belangrijks aan het gebeuren is.
 15. Allochtone cultuurfetisjisme
 16. Wat betreft Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden
 17. Wat betreft Wees de beste…
 18. Onze God ook deze van de moslims
 19. Eerste moslim-mensenrechtencommissie start deze maand
 20. Rellen in Frankrijk en Belgë
 21. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 22. Apathie voor het geloof en Vorm van Eredienst
 23. Kerkgroei en samengaan
 24. Dementia in de Kerk
 25. Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan
 26. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 27. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 28. Houding Christenen tegenover andere Christenen
 29. Stichters van de Nieuwe Wereld en Godsdienstvrijheid
 30. Als u integriteit hebt
 31. Geloof en denken bij elkaar horend
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 34. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 35. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 36. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 37. Missionaire hermeneutiek 4/5
 38. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 39. Jezus volgen
 40. Samen werken aan een Open Gemeenschap

+++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Nieuws en politiek, Religie, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

30 Responses to Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import

 1. merike says:

  heel goed geschreven! bedankt!

  Like

 2. Pingback: Allegiance is Peace | Cheri Speak

 3. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 4. Pingback: Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: Echte vooruitgang laat niemand achter | From guestwriters

 6. Pingback: Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren | Marcus Ampe's Space

 7. Pingback: Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Fundamentalisme en religie #6 Versplintering | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Waarom doen we niets aan de oorzaak? | From guestwriters

 11. Pingback: Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal | From guestwriters

 12. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 15. Pingback: Vluchten naar een hoopvolle toekomst | From guestwriters

 16. Pingback: Migratie en veiligheid even geherformuleerd | From guestwriters

 17. Pingback: Islamofobie is contraproduktief | From guestwriters

 18. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 19. Pingback: Ga naar buiten. Laat de wereld binnen. | From guestwriters

 20. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij | QuestionTime – Vragenuurtje

 21. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij – Questiontime – Vragenuurtje

 22. Pingback: Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 23. Pingback: Over de ‘normaliteit’ van antisemitisme in Europa | From guestwriters

 24. Pingback: Grootste misverstand over de islam | Stepping Toes

 25. Pingback: Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist

 26. Pingback: Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait | From guestwriters

 27. Pingback: Godsdienstvrijheid onder druk – Some View on the World

 28. Pingback: Angst en verlossing van het kwaad – Some View on the World

 29. Pingback: Polen dat zich boven wet en historische waarheid stelt – Immanuel Verbondskind – עמנואל קאָווענאַנט קינד

 30. Pingback: Gedachte van vandaag “Wij bidden altijd … dat onze God u waardig moge maken” (20 mei) | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.