Kijk op het Vrije Wereld Handvest

Enkele jaren geleden had men in België een politieke beweging die komaf wou maken met onnodige geldverspilling en een sociaal beleid wenste uit te stippelen waarbij iedereen een basisinkomen zou krijgen en de maatschappij zou zorg dragen voor deze aarde.

De beweging was er van overtuigd dat vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. volgens hen en mij moet er om tot een volwaardige levensvorm te komen eerst en vooral een bestaanszekerheid krijgen. Elk levend wezen heeft recht op een volwaardig leven. Ieder individu moet een houvast hebben om in al zijn basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Als tweede punt willen wij als mens ons graag nuttig voelen en hiervoor voldoende kansen krijgen om actief te zijn, om te werken, te leren, hobby’s te beoefenen.

Doorheen de geschiedenis zijn er al verscheidene staatsvormen uitgeprobeerd en zijn er door vele regeringen heel wat complexe vormen geschapen om de mensen zogezegd te steunen of de gemeenschap te voorzien van allerlei middelen die het leven dragelijker zouden moeten maken. Ook al weten bepaalde groepen van mensen dat men tijdens dit wereldstelsel niet tot een echt volwaardige geslaagde regeringsvorm zal komen, neemt dit niet weg dat wij als denkende mens niet constant zouden moeten op zoek gaan naar een goede manier om tot een betere levensvorm te komen.

In meerdere westerse landen heeft men oplossingen gezocht in allerlei bijdragen en een kluwen van uitkeringen en vervangingsinkomens die men beter zou ruilen voor één eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Elk levend wezen is hier omdat de Schepper het toelaat om er te zijn. Ook al zou het wezen niet geloven in zulk een Opperwezen dat de mens tussen alle andere schepselen laat leven, zou dit niet hoeven te betekenen dat het geen gelijke kansen zou mogen hebben als eenieder ander levend schepsel. Of het nu plant, dier of mens is, elk levend wezen moet haar recht op volwaardig leven krijgen op deze aardbol. Het komt er op aan dat ieder mens gaat beseffen dat zij slecht een zeer kleine schakel zijn van het grote geheel.

Ieder levend wezen is onafscheidelijk verbonden met het geheel van de natuur in het grote geheel van het universum. Als menselijk wezen en onderdeel van de natuur moeten wij in dat grote geheel ook onze verantwoordelijkheid leren dragen. We zijn In de natuur – niet er buiten of er boven. Al onze soorten zijn verbonden met elkaar en de planeet, en zijn indirect afhankelijk van elkaar om te overleven.

De fysieke impact van de mensheid op de wereld is nu zo groot dat we verantwoordelijkheid en wijsheid moeten uitoefenen. We moeten nu in alle beslissingen de behoeften van alle levensvormen en het milieu overwegen, ook die van onszelf. Ieder van ons moet zijn eigen ik op de juiste wijze kunnen plaatsen in het grote geheel, waarbij de eigen ingenomenheid terzijde moet gelegd worden voor de gehele gemeenschap waarbij ieder individu naar eigen en volledige eigenheid moet gerespecteerd worden.

In het verleden hebben de ongelijke verdelingen er voor gezorgd dat er onderdrukking, armoede, revolte en oorlog kwam. Bij die oorlogsvoering werd religie dikwijls als arm excuus voor onaanvaardbaar geweld gebruikt. Ook vandaag worden er nog steeds grote verschillen in stand gehouden en zelf gemaakte barrières gemaakt die geen fysieke of natuurlijke basis hebben. Op sociaal vlak durft men nog steeds een grote ongelijkheid van vorming, volksonderverdeling, klasse of kastes in stand houden. Erg genoeg kan men zien dat zelfs in de industriële landen de onderverdeling tussen de mensen onderling terug groter begint te worden en afstand tussen arm en rijk ongehoorde vormen begint aan te nemen, waarbij de groep minder gegoeden steeds grotere wordt tegenover een hogere geselecteerde elite die zich distantieert van de massa en er meer en meer genoegen in heeft om die groter wordende groep meer en meer uit te buiten.

De kunstmatige verdeeldheid die er nu heerst kan alleen maar averechts werken voor het algemene welzijn en overleven van de samenleving als geheel.

Over het algemeen hebben de mensen waar overal ter wereld eigenlijk dezelfde dromen en verwachtingen van het leven. Overal streven zij naar geluk en willen zij dat hun kinderen het beter mogen hebben dan zijzelf.

Onvoldoende mensen zijn echter bewust dat wij, deel uitmakende van deze moeder aarde, eigenlijk met die aarde in eenheid zouden moeten leven. De hoogste prioriteit van de mensheid is het gezamenlijke algemene welzijn van alle levende wezens, het is te zeggen mens, plant en dier. Bij het ontstaan van de wereld zijn plant en dier onder de hoede van de mens gegeven met dien verstande dat de mensen alles zouden benoemen maar er ook zorg voor zouden dragen.

Door de eeuwen heen is de mens afgedwaald van zijn natuurlijke omgeving en is hij meer en meer vervreemd geraakt van het universum. Mensen, dieren en planten zijn onafscheidelijke onderdelen van de natuur. We zijn In de natuur – niet er buiten of er boven. Al onze soorten zijn verbonden met elkaar en de planeet, en zijn indirect afhankelijk van elkaar om te overleven.

De fysieke impact van de mensheid op de wereld is nu zo groot dat we verantwoordelijkheid en wijsheid moeten uitoefenen. We moeten nu in alle beslissingen de behoeften van alle levensvormen en het milieu overwegen, ook die van onszelf.

Door het egoïsme van de mens en zijn materialisme is de verbondenheid met andere wezens rondom hem heen vervaagd. Het is echter hoog tijd dat de mens terug meer bewust wordt van zijn functie en verantwoordelijkheid in het geheel. Indien de mens tot het besef komt dat zij gezamenlijk meer kunnen verrichten dan zich op te sluiten in kleine gemeenschappen met afgebakende grenzen, zullen zij veel meer kunnen bereiken. Met universele samenwerking en gelijke toegang, kunnen we onze vaardigheden effectiever inzetten om deze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

De relatieve grootte van de planeten Uranus (linksachter), Neptunus (rechtsachter), Aarde (linksvoor) en Venus (rechtsvoor) uit ons zonnestelsel en de ster Sirius B (midden).

Veel meer mensen zouden zich meer moeten bewust zijn van de mooie kansen die voor hen liggen. Te velen zien onvoldoende dat het leven een verbazingwekkend fenomeen is. Er zijn wel mensen die dromen het grote geluk ergens anders te vinden maar tot nu toe is onze planeet de enige plek waar we mogelijkheden tot een waardig of goed leven gevonden hebben. Dat maakt het een zeer zeldzaam en prachtig iets dat moet zou moeten worden gekoesterd en gerespecteerd.

Voedselpiramide of diagram waarin de biomassa van elk trofisch niveau is uitgezet.

Om te kunnen overleven op deze planeet hebben wij voldoende zuivere lucht, zuiver water en juiste voeding nodig. Door het onrechtmatig over vloedig gebruik van de grondstoffen van deze aarde heeft de mens er een echt zootje van gemaakt. De mensen zouden veel moeten beseffen dat alle levensvormen van onze wereld een complexe voedselketen vormen. Om deze voedselketen te behouden – en dus onze biodiversiteit en overleving – moeten we rekening houden met het gezamenlijke algemene welzijn van alle soorten tijdens de interactie met één daarvan.

Elke levende persoon, elk levend wezen, of het nu mens, plant of dier is, dat zich op deze planeet bevindt, heeft automatisch het recht om te delen in alle natuurlijke grondstoffen van de aarde, en om ze te gebruiken om een gezond en vervullend leven te hebben zonder verplichting of ondergeschiktheid door een ander persoon of wezen.

Door de bevolkingsgrootte en complexe levensstijl, heeft de mensheid een zekere plicht om deze natuurlijke grondstoffen niet te overbelasten, of meer te gebruiken dan wat redelijkerwijs nodig is om een gelukkig en gezond leven te leiden binnen het gemeenschappelijke goed. Vandaag zien wij in industriële en economisch snel ontwikkelende landen dat er maar al te onvoorzichtig wordt omgesprongen met de grondstoffen en dat er overmatig verspild wordt. Vele van de niet-vernieuwbare hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen worden in hoog tempo uitgeput. Bijvoorbeeld aardolie. Als het gebruik van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen hoger blijft dan de natuurlijke aanwas, zal ook de beschikbaarheid van deze hulpbronnen in de toekomst afnemen. Daarom moeten wij nu hoognodig actie ondernemen om tot een bewustzijnsproces te komen waarbij de huidige gemeenschap voorzorgen neemt voor de toekomende generaties.

Te veel mensen zijn er zich nog steeds niet bewust van dat onze grondstoffen wel degelijk  beperkt zijn, dit betreft hun absolute hoeveelheid maar ook in hoeveelheid van aanwezigheid ten opzichte van de tijd. Algemeen moeten wij er toe komen on voorzichtig om te springen met de grondstoffen die in ons bereik liggen en horen wij daarbij rekening te houden met de toekomende generaties zodat die ook voldoende grondstoffen zullen hebben om zich te kunnen behelpen om een degelijke levenskwaliteit te verzekeren. Wij moeten onze grondstoffen verstandig gebruiken om zowel hun oplevering als het milieu te beschermen.

Daarnaast moeten we onze ophoping minimaliseren van nauwelijks gebruikte goederen, en de hoeveelheid niet-herbruikbaar afval die we produceren. De laatste jaren worden erg genoeg bepaalde producten niet meer voor duurzaamheid gemaakt, maar bouwt men het zelfs in dat zij na een bepaalde tijd niet meer bruikbaar zullen kunnen zijn en volledig zullen moeten vervangen worden. Men krijgt een opstapeling van afvalbergen waarbij zelfs zeer giftig materiaal de afvaltroep vergroot en mensen bedreigt. Er moet een grotere bewustwording komen voor de directe consequenties voor ons milieu bij het gebruik en verbruik van onze wereldse goederen. Hoe meer we onze wereld conserveren, hoe groter onze kans op overleven in de toekomst.

Te lang heeft de mens geleefd alsof hij de oppermachtige alleenheerser mocht zijn over deze planeet. We moeten onthouden dat we onze planeet niet alleen met andere mensen, dieren en planten delen, maar ook met de zaden van toekomstige mensen, dieren en planten, die hier op een dag zullen horen te lopen en groeien.

Deze wezens, die vandaag de dag geen stem of invloed hebben, hebben net zo goed recht om te leven zoals wij. Het is in het belang van al onze levensvormen om deze wereld achter te laten zoals we het vonden, als niet beter.

Illustratie uit 1796 van William Blake. Drie continenten (van links naar rechts: Afrika, Europa, Amerika) worden telkens voorgesteld door een lid van een menselijk ras

In het besef dat wij als mensen volwaardig respect horen te tonen naar andere mensen, van welke kleur, ras of soort gemeenschap of eender welk geloof zij mogen zijn, moeten wij ook inzien dat wij best de handen in elkaar slaan om onszelf degelijk te vormen en onze gemeenschap te onderbouwen zodat zij zelfstandig in eenheid met de omgeving kunnen leven.

Om tot zulk een gemeenschappelijk gevoelen te komen moet er een degelijke onderbouw in vorming zijn. Elk kind dat bruikbaar en relevant onderwijs ontvangt over de werking van de natuur, de wereld en het in gemeenschap leven, zal uiteindelijk de beste service leveren aan die wereld en samenleving. Traditioneel carrière-gedreven onderwijs is nu een meetbaar vernietigende kracht geworden. Als toekomstige bijdragers aan de gemeenschap is het van vitaal belang dat we zoveel mogelijk bruikbare kennis overdragen aan onze kinderen, op een manier die hen stimuleert in hun creativiteit, groei en intellectueel vermogen naar een toekomst van vooruitgang.

Uiteindelijk zal onderwijs regulering vervangen, wat slechts een bot systeem is om orde te handhaven. Een kind dat volledig begrijpt waarom een bepaalde actie niet mogelijk is, zal bijvoorbeeld oneindig beter uitgerust zijn voor het leven dan een kind dat slechts de angst voor straf kent voor diezelfde actie.

Elk persoon zou de hoogst technisch mogelijke levensstandaard gegarandeerd moeten worden zonder het gebruik van geld, handel of schuld. Er is niet langer enige logische reden om dit niet te doen. Vrijwel al het menselijk lijden is veroorzaakt door ons verouderde ruilsysteem.

Alle vormen van schuld en ondergeschiktheid zijn niet alleen een belemmering voor vooruitgang, maar zijn nu compleet onnodig. Dit is te danken aan onze beheersing van technologie en het gemak waarmee we goederen voor onszelf kunnen produceren en vervaardigen.

Indien men er toch nog op blijft staan dat men geld als een beheers en controlesysteem gebruikt kan men beter voor zien in een algemene basisvoorziening van grondstoffen voor iedereen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is iets helemaal anders dan wat we nu kennen als vervangingsinkomens of een uitkering voor zieken. Het verschil is dat je het krijgt omdat je bestaat. Iedereen moet gelijke kansen krijgen, waarbij de startpositie voor iedereen gelijkwaardig moet zijn, met een recht op vrije gelijkwaardige vorming. die studie moet ook in eerste instantie gericht worden op de basisvaardigheden voor het sociaal omgaan met elkander. Om een basisinkomen te verkrijgen moeten er dan geen   voorwaarden zijn dat men al gewerkt moet hebben of ziek of behoeftig moet zijn. Mensen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen of niet kunnen bijdragen aan de samenleving, zullen alle mogelijke faciliteiten, mededogen en zorg verleend worden zonder verplichting.

Ook mag het niet leeftijdsgebonden zijn, maar moet ook iedereen in leeftijd vrij zijn of hij of zij al dan niet min of meer uren werkt om dat basis inkomen te versterken met bijkomende zaken ter verloning van extra geleverde diensten.

Onder meer door de technologische vooruitgang kunnen we genoeg produceren voor iedereen. En omdat het minder moeilijk is om een onvoorwaardelijk basisinkomen te geven en de absurde loonverschillen (in België zelfs tot 300%) niet meer toe te laten, zal men aan iedereen een aangenamer leven kunnen presenteren waarbij door de ontlasting van werkdruk een veel betere levenskwaliteit het ongenoegen bij velen zal weg nemen en zo ook een veel succesvollere samenleving zal creëren.

In een nieuwe samenleving zonder financiële remmers en beperkingen, zullen de grootste uitdagingen voor de mensheid van technische aard zijn. Dat wil zeggen: hoe zorgen we voor genoeg voedsel, water, onderdak, energie, materialen en garantie van een hoge, duurzame levensstandaard voor iedereen?

In tegenstelling tot traditionele politiek en speculatie, is de wetenschappelijke methode een bewezen, robuust systeem om deze technische problemen op te lossen, slechts gebruik makend van de beschikbare feiten en elementaire logica. Het heeft ook een gemeenschappelijk referentiekader in alle culturen en talen.

Voelt u zich aangetrokken door de hierboven aangehaalde elementen? Waarom zou u zich ook niet verbinden om samen te werken aan een leefbare wereld?

Waarom zou u zich ook niet verbinden door het Het Vrije Wereld Handvest te ondertekenen? Ook u kan zich registreren bij de Freeworlder organisatie.

***

Te samen kunnen wij werken aan een betere wereld.

Registreer uw locatie op www.freeworlder.org

Boy_balancing_on_a_pencil

Ook u kan helpen om een meer kleurrijke en aangenamere gedifferentieerde wereld op te bouwen war wij in eenheid met de omgeving een betere wereld voor de volgende generaties kunnen achterlaten.

Ook u kan zich mee inzetten voor meer vrede onder elkaar en een blogger voor vrede te worden.

Ook op verhoudingsvlak met de medemens kunnen wij een verschil maken: We Can Make a Difference–Right Here, Right Now

Kozo & Cheri asks that you… join B4Peace

+

Aanvullende lectuur:

 1. Wat betreft Waar Elke mens recht op heeft
 2. Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden
 3. Kapitalisme, Imperialisme, Rijken en verdeling in de wereld
 4. Zorg dragen voor moeder natuur
 5. Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium
 6. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 7. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 8. Fragiliteit en actie #12 Beperking
 9. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 10. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 12. België en toenemende armoede in Europa
 13. Uiting tegen armoede en sociale uitsluiting
 14. Gelijkwaardige behandeling
 15. Premies en opvang voor armen
 16. Lappendeken als uithangbord
 17. Op straat voor waardigheid #3 de Rest van de Familie
 18. Droevig vooruitzicht voor jonge kinderen
 19. De mens als God
 20. Schoonheid van de natuur
 21. Eigendomsrecht, welvaarttaks en waardigheidsrecht
 22. Financiële crisis en Verloning
 23. Premies en opvang voor armen
 24. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 25. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 26. Activiteiten in dit leven nagaan
 27. Mogelijkheid tot leven
 28. Handel alsof alles wat je denkt, zegt en doet uw hele leven bepaalt
 29. Je leven de som van al je keuzes
 30. Elke keuze die we maken veroorzaakt een rimpelig effect in ons leven
 31. Hopen zolang je leeft
 32. Hebt U gerealiseerd dat je leven de inhoud bepaalt van uw doodsbrief

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Economie, Geschiedenis, Milieu, Onderwijs en Opvoeding and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Kijk op het Vrije Wereld Handvest

 1. Pingback: Inequality, Injustice, Sustainability and the Free World Charter | Marcus' s Space

 2. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

 5. Pingback: Van overvloed naar beperking | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.