De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem

Milieu-uitdagingen zijn alomtegenwoordig. Zo moet het verlies aan biodiversiteit dringend een halt worden toegeroepen, en moet de kwaliteit van lucht, water en bodem dringend worden verbeterd, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Symbolisch voor de wereldwijde milieuproblemen is de teloorgang van de bijen. De rol van bijen als bestuivers en het welzijn van de bijenpopulatie zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit. Uit cijfers blijkt dat meer dan de helft van de bijenkolonies het nu slechter doet dan amper een paar jaar geleden. Ook gegevens in verband met andere gebieden zijn alarmerend. Zo moeten dringend meer inspanningen worden gedaan om de slechte luchtkwaliteit in stedelijke gebieden aan te pakken. Meer dan de helft van de stedelijke bevolking dreigt te maken te krijgen met vervuilingsniveaus die de maxima van de WHO overstijgen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat honderdduizenden EU-burgers vroegtijdig komen te overlijden.

De problemen op zee zijn even ernstig als op het land. Zo heeft bijvoorbeeld het grootschalige gebruik van plastic wegwerptasjes een enorme impact op het milieu. Elk jaar worden wereldwijd miljarden plastic zakjes gebruikt, die gemiddeld maar een paar minuten dienst doen en op stortplaatsen of in de oceaan belanden, waar ze nog duizenden jaren blijven liggen.

Het EESC zet zich in voor een doeltreffend en progressief EU-milieubeleid en gaat na hoe het milieu beter kan worden beschermd en de natuurlijke hulpbronnen efficiënter kunnen worden gebruikt.

Niet alleen verstrekt het EESC beleidsadvies, het draagt ook in de praktijk bij aan de instandhouding van de lokale biodiversiteit via concrete, kleinschalige projecten; denken we maar aan groendaken en de bijenkorven op het dak van zijn gebouw.

De goedkeuring van de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering heeft een nieuw tijdperk ingeluid van mondiale samenwerking voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 °C. Het EESC is zeer actief op het gebied van klimaatkwesties en steunt de overeenkomst van Parijs. Het organiseert bijeenkomsten om de actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te stimuleren. Het EESC brengt adviezen uit die een brede waaier aan klimaatkwesties bestrijken, zoals klimaatrechtvaardigheid, een eerlijke overgang naar een koolstofarme economie en de noodzaak van een multilevel klimaatgovernance waarbij alle belanghebbende partijen worden betrokken. Het EESC neemt deel aan de jaarlijkse conferenties van de partijen bij het VN-Raamverdrag en aan topbijeenkomsten van het maatschappelijk middenveld over klimaataangelegenheden, waarop niet-gouvernementele actoren samenkomen.

Elke inwoner van de Europese Unie heeft op 26 mei de mogelijkheid om zijn supportieve stem uit te brengen waarbij men kan kiezen voor die partijen die achter de bescherming van mens, plant en dier staan en samen de werking voor de bescherming van de aarde met de EESC willen ondersteunen.

+

Engelse versie / English version: The European Union – the environmental challenges and your voice

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Milieu, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to De Europese Unie – de Milieu-uitdagingen en uw stem

  1. Pingback: The European Union – the environmental challenges and your voice | Marcus Ampe's Space

  2. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

  3. Pingback: Het Klimaatrapport en belangrijke taak voor Christenen | From guestwriters

  4. Pingback: Van overvloed naar beperking | Broeders in Christus

  5. Pingback: Bij klimaatveranderingen toch hoopvol leven als Christen | From guestwriters

  6. Pingback: De oorlog in Oekraïne zal ook haar gevolgen mee brengen voor het klimaat | Marcus Ampe's Space

  7. Pingback: Nadenkend over extreme hitte en droogte | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.