Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden

De afgelopen dagen heb ik echt versteld gestaan van enkele websites die ik tegen kwam waarop ik eigenlijk ontoelaatbaar materiaal kwam te zien. Het verbaast mij dat de extreem rechtse praat en haatteksten tegenover bepaalde groepen van de bevolking zo maar te grabbel liggen op het net en dat die mensen ongestoord zulke dingen kunnen spuien.

Ook het EESC is zich bewust van deze opkomende trend van haatgedachten en overduidelijk racisme. Maar het erkent dat, afgezien van een aantal kwalitatief hoogwaardige initiatieven, er niet genoeg gedaan om te voorkomen dat jongeren zwichten voor de verleiding van gewelddadig extremisme.

Als wij rondom ons kijken kunnen wij sowieso een verrechtsing merken en zien wij hoe populistische politici het gros van de mensen kunnen vermurwen en angst aan jagen voor dingen waar men geen angst voor moet hebben.

In de strijd tegen de radicalisering van jongeren moeten de lidstaten en de EU maatschappelijke organisaties doeltreffender betrekken als partners die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sociale en op waarden gebaseerde weerbaarheid tegen extremistische ideeën,

aldus het EESC tijdens zijn zitting van december.

In plaats van te focussen op een bestraffend veiligheidsbeleid op korte termijn dat wordt ingegeven door crisissituaties, moet het EU-beleid meer investeren in snelle maar ook gecoördineerde preventieve maatregelen op de lange termijn,

verklaarde het EESC in zijn advies inzake Samenwerking met het maatschappelijk middenveld om radicalisering van jongeren te voorkomen.

De Europese leiders zouden veel meer moeten doen om duidelijke informatie te geven en de media te verzoeken meer informatieve programma’s te laten uitzenden zodat mensen een veel klaarder beeld krijgen van de werkelijke situatie.

Foto: Paul van Welden

Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai

Her en der ziet men extremistische propaganda en valse informatie opduiken. Vreemd genoeg heb ik de laatste dagen websites kunnen aantreffen die de verschrikkelijke grootheid van de Holocaust ontkennen. Al is het negationisme verboden kunnen wij toch zulke websites aantreffen die de enorme verschrikking van vorig eeuw durven minimaliseren. Dan vraag ik mij af waar de staatsveiligheid is, of richten die heden enkel hun pijlen op Moslims. Ook zien wij dezer dagen meer en meer mensen die door politieke partijen gebruikt worden om de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst in te perken. Ook al vermoed ik dat zij daar zelf niet bewust van zijn dat zij als een speelbal worden gebruikt door die partijen, zoals de Iraans Belgische Darya Safai.

Hoofdboek_cover1Safai beschouwt de verplichte hoofddoek in haar geboorteland als een symbool van discriminatie en onderdrukking van de Iraanse vrouwen. Maar zij denkt dat hier in België de vrouwen ook te bang zijn om hun eigen stem te laten horen en dat de vrouwen ook te zwak zijn om de mannen te weerstaan. Zij gelooft dat de Belgische jongeren zich niet kunnen weren tegen de dwang van hun ouders en dat twintigers hier ook niet voldoende kracht hebben om zelf te beslissen wat zij willen dragen als kledij of hoe zij zich zelf en hun geloof willen uiten.

Le hijab1Uit het debat op de VRT (VRT Nieuws 2018/02/28 Hoofddoekendebat – Terzake)kon duidelijk opgemaakt worden hoe deze vrouw gefrustreerd en getraumatiseerd is door haar verschrikkelijke ervaringen in Iran. Maar het is totaal verkeerd van haar om haar beeld van de Iraanse maatschappij te interpoleren op onze maatschappij. Hiermee geeft ze trouwen de extremisten die tegen alle moslims zijn nog meer olie om op het vuur te gooien.

Ik kan begrijpen dat zij zich onrecht voelt aangedaan en dat zij het helemaal niet leuk vond om met bedekkende kleding naar school te moeten gaan, dit terwijl zij de jongens kon zien die ‘zo maar alles mochten aantrekken wat ze wilden’. Om die reden staat ze ook kritisch ten opzichte van opiniemakers die argumenteren dat de acceptatie van de hoofddoek in het Westen een kwestie van godsdienstvrijheid en gelijke rechten voor moslima’s is, en dat de hoofddoek daarmee een symbool van diversiteit vormt.

Safai voert aan dat de keuze om een hoofddoek te dragen niet gemaakt wordt door meisjes zelf en dat zij geen kans zien om onderuit de sociale druk vanuit de moslimgemeenschap te geraken. Zij doet zelfs alsof er hier in België een ‘zedenpolitie’ zou rondlopen en die jongeren zou straffen als zij hen betrappen op het niet dragen van de juiste moslimklederdracht en indien zij muziek zouden beluisteren. Nochtans kan men op vele pleintjes in Brussel en Antwerpen moslim hangjongeren zien die zeer luide rap- en andere hedendaagse muziek spelen tot overlast van de buren.

Het kan gerust waar zijn dat zes jarige meisjes een hoofddoek zouden dragen dat dit dan door hun ouders gevraagd kan zijn. Maar dat zou volgens Safia verboden moeten worden. Volgens haar hebben de ouders het recht niet om te bepalen welk geloof hun kinderen mogen hebben en hoe zij dat geloof moeten uitdragen of dienen.

Voor haar is het vergoelijken van de hoofddoek uit zogenaamde verdraagzaamheid eerder een vorm van cultuurrelativisme en onterechte steun voor geïnstitutionaliseerde discriminatie.

Voor Safai is de hoofddoek wel degelijk een symbool van onderdrukking.

“Mannen dragen geen hoofddoek, dat is het beste bewijs”,

aldus Safai, waarbij zij vergeet dat in meerdere religieuze groepen zo wel mannen als vrouwen ook hun hoofd bedekken. Zij lijkt denkelijk niet bewust te zijn van de vele mannelijke Joden in België die zich ook niet onderdrukt voelen bij het dragen van een hoofddeksel.

Vanhecke voert terecht aan dat niet alleen moslims slachtoffer zijn van het hoofddoekendebat en wijst op de uitsluiting van onderwijs voor enkele groepen in de Limburg.

“Door een verbod op hoofddeksels worden niet alleen moslims getroffen”,

Afbeeldingsresultaat voor sikh hoofdbedekkingaldus Vanhecke.

“In Sint-Truiden waren er nooit problemen doen de Sikh-jongens met een tulband naar school kwamen, door het verbod hebben zij geen toegang meer tot onze school.”

Door het verbod van hoofdbedekking en religieuze tekens voelen vele mannelijke Joden zich aangewezen om enkel nog in uitsluitend Joodse scholen terecht te kunnen.

Op de man-vrouw situatie repliceert Van Hecke terecht

“Bij Joden dragen enkel de mannen een keppeltje, en dat wordt ook niet gezien als een symbool van onderdrukking.”

Meer zelfs: Van Hecke vindt dat er ook meisjes onderdrukt worden als ze de hoofddoek niet mogen dragen.

“Een godsdienst verplicht de hoofddoek, een samenleving verbiedt het. Dat is hetzelfde principe.”

“U interfereert in een fundamenteel recht van ouders om keuzes te maken voor hun kinderen”,

aldus Van Hecke.

Daya Safia wil dat de staat ouders het recht ontneemt om te beslissen welke godsdienst zij moeten volgen en hoe zij deze moeten volgen. Door in het Gemeenschapsonderwijs en in Katholieke scholen, of ander Vrij Onderwijs, een hoofddoeken verbod op te leggen leidt Darya Safai die meisjes en andere moslim jongeren juist zelf in de handen van private Moslim scholen waar er juist dan geen degelijk opvolging kan zijn en er dan juist wel indoctrinatie kan gebracht worden. Dat waar zij zo bang voor is creëert zij juist zelf.

Ook de anderen die zo voor een openlijke vertoning zijn van het geloof maken het juist minder makkelijk om tot een aanvaardbare multiculturele samenleving te komen. Juist als kinderen leren inzien dat men meerdere geloven heeft en welke de verschillen zijn tussen de verschillende gemeenschappen die hier in dit land wonen, zullen zij veel makkelijker begrip kunnen tonen voor die anders denkenden.

Door te doen alsof er geen verschillen zijn tussen de verschillende bevolkingsgroepen die hier wonen maakt men het juist niet makkelijker om tot een algemeen begrip voor elkaar te komen en gaat men diegene die zich anders voor doet ook scheef blijven bekijken. Dat ziet men hier in België ook met de gehandicapten. In Groot-Brittannië is het heel normaal een eenarmige reporter of een zonder benen te zien op de openbare omroep, of zelfs dwergen, en daar is dat allemaal heel gewoon, zoals men daar het heel gewoon vindt om kleurlingen in allerlei posities te zien, terwijl hier nog steeds ongelijkheid of racisme bestaat voor hen.

Vandaag hoort men meerdere stemmen op gaan om die mensen met een andere kleurtint en met een ander geloof dan het hier ‘genormeerde’ uit onze maatschappij te weren.

Rapporteur Christian Moos (groep Diverse werkzaamheden, DE) benadrukte dat met name jongeren kwetsbaar zijn voor extremistische propaganda, omdat zij geen sterk gevoel van identiteit hebben en zich vaak door de maatschappij buitengesloten voelen.

(foto: Filip Naudts)

Belgisch bestuurder en voormalig politica voor de CVP en diens opvolger CD&V Mieke Van Hecke

Onze maatschappij moet er op toe zien dat er vermeden wordt dat mensen haat beginnen te dragen tegenover anderen. Dit kan hoofdzakelijk bekomen worden door te beginnen bij de allerkleinsten. Door deze te laten beseffen dat er verscheidene culturen zijn met verschillende godsdienstbelevingen. En niet zoals Safai wil hebben dat ouders verboden worden om hun kinderen naar eigen religieuze gedachte op te voeden. Wat zij in het programma Ter Zake verkondigde was duidelijk een oproep om de Belgische burgers hun vrijheden te beperken.  Haar oproep in het programma en haar hevig debat met ex-verantwoordelijke van het Katholieke onderwijs Mieke van Hecke, maakten duidelijk dat zij zelf niet inziet hoe zij zelf de mogelijkheid wil creëren om meer indoctrinatie te krijgen.

Preventie vereist een interdisciplinaire aanpak waarbij beleidsmakers, politie en gevangenissen, maatschappelijk werkers, scholen, de media, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Maar hiertoe moeten die diensten duidelijk de stempel dragen van neutraliteit. Men moet er op toe zien dat in die controle diensten geen mensen zitten die uitgesproken racistische meningen hebben.

De heer Moos heeft de werkzaamheden van de Europese Commissie op dit gebied geprezen. Het Europees netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN) brengt eerstelijnsmedewerkers en medewerkers aan de “frontlinie” bijeen en stimuleert de uitwisseling van beste praktijken en praktijkervaringen, terwijl de deskundigengroep over radicalisering advies moet geven over de verdere ontwikkeling van het EU-beleid en over een meer gestructureerde samenwerking tussen belanghebbenden en tussen de lidstaten.

Desondanks geeft het EESC aan dat deze initiatieven niet voldoende zijn.

Het EESC legt speciale nadruk op formeel en niet-formeel onderwijs in het kader van een actieve deelname aan een heterogene samenleving, het onderwijzen van kritisch denken en mediageletterdheid.

De vorige weken hebben wij duidelijk kunnen zien hoe een Joodse meisjesschool in Antwerpen (de Benoth Jerusalem school) haar leerkrachten zo selecteerde dat die alleen in zeer strikt fundamentalistische Joodse gedachten zouden onderwijzen. Daar werd aan de leerkrachten verzocht om niet te spreken over seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, en persoonlijke aangelegenheden. Benoth Jerusalem in de Breughelstraat is een Vrije Israëli­tische school voor secundair onderwijs. Er gaan alleen meisjes naar school en ook het lerarenkorps bestaat alleen maar uit vrouwen. De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt dan ook subsidies. als men dan ziet dat in zulk een erkende school zo een beperking al kan gebeuren, wat schuilt er dan niet in een privé school waar Darya Safia zo op aanstuurt. Dan zal indoctrinatie nog makkelijker kunnen gebeuren vooral als die scholen dan nog door bepaalde groepen, zoals Salafistische Moslims zouden ondersteund en betaald worden.

De bestrijding van xenofobe en populistische tendensen door middel van meer intercultureel bewustzijn en ook door middel van een goed begrip van de EU-waarden wordt eveneens als nuttig gezien.

Jongerenorganisaties zijn genoemd als waardevolle alternatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van een gezond gevoel van persoonlijke identiteit. Het EESC benadrukt bovendien de rol van vakbonden en religieuze gemeenschappen, evenals die van ondersteunende diensten en netwerken die scholen en gezinnen kunnen helpen bij het detecteren van de eerste tekenen van radicalisering. en dat is waar elke school moet op toe zien, hoe de kinderen naar elkaar opzien of neerzien. In alle scholen zou elk kind vrij moeten zijn om religieuze symbolen te dragen. Indien geen uniform verplicht is moet ook een hoofdbedekking, als een hijbab of turban of tulband kunnen

Er moet op toe gezien worden dat al de jongeren gelijke kansen krijgen om een zelfde gewaarborgd (hoog) peil te bereiken. Door hoofddoek en andere hoofbedkkingsverboden is er het gevaar dat bepaalde jongeren niet in de Vrije of Gemeenschapsscholen gaan terecht komen maar in speciale eigen geloofsscholen terecht komen of op de straat. Hierbij ontstaat er een gevaar voor indoctrinatie maar ook voor een minderwaardig onderwijs dat mogelijks ook een toename in de werkloosheid en armoede onder jongeren gaat doen verhogen. De bestrijding van werkloosheid en armoede onder jongeren moet dan ook hoog op de agenda staan, zoals aanbevolen door het EESC.

+

Voorgaande

Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

Geïnstitutionaliseerde discriminatie

Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import

Virussen van onze maatschappij

Geïnstitutionaliseerde discriminatie

Lees ook mijn artikel:

It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

++

Aanvullende lectuur

 1. Motie over Godsdienstvrijheid
 2. Racisme geen eenrichtingsverkeer
 3. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 4. Een schandvlek op de Europese Unie
 5. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 6. Veroverende geloofsgroep
 7. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 8. Angst en verlossing van het kwaad
 9. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 10. Kerken moeten zich uitspreken tegen racisme
 11. Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018
 12. Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging

+++

Verder gerelateerd

 1. Toestand van de wereld
 2. Diversiteit
 3. Discriminatie
 4. Grondwet
 5. Een religie in onze zin van het woord ontstaat pas wanneer een geestelijke elite probeert om de wildgroei aan bovennatuurlijke overtuigingen en praktijken in te dammen, en een bepaalde orthodoxie aan de gemeenschap op te leggen; nuttige politieke handleiding voor parlementair debat @trouw
 6. Het nieuwe midden‘White Privilege is een feit’Feminisme, kapitalisme en discriminatieSeksuele intimidatie
 7. Darya Safai
 8. Wat moet men nog geloven
 9. Een hoofddoek dragen in de Islam
 10. Vrouwen die een hoofddoek dragen, maken de kloof in onze samenleving ongewild nog groter
 11. De hoofddoek is een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw!
 12. Wat vindt de Islam van het Christendom?
 13. Sikhs vechten hoofddoekenverbod aan
 14. Gastblog: “Was hij een foutje?” en andere discriminerende opmerkingen die mensen maken
 15. Racisme, Tijdperk van burgerlijke revoluties
 16. Meer migranten, Mijnheer Lubbers? Graag maar…
 17. Hoe een prominent FvD-lid in een besloten appgroep praat over ras, homoseksualiteit en de doodstraf
 18. De lotgevallen van de Witte: Over privileges, rechten en macht.
 19. Blondie probeert wederom aangifte te doen
 20. Uitzenders moeten op cursus tegen discriminatie – want werkgevers mogen in dit land niet hun eigen personeel uitkiezen
 21. Politie roept achttien verdachten blokkade A7 Sinterklaasintocht op – Turkse Rotterdam-bezetters en anti-ZwartePiet- activisten gaan vrijuit
 22. Een afgelegen Italiaans bergdorp is ‘opeens Afrika’.
 23. Structureel racisme: ad nauseam
 24. Opgeruimd staat netjes
 25. Krijgers
 26. Sylvana Simons wenst niet met Annabel Nanninga te debatteren: ‘Racisme is geen mening, maar een misdrijf’
 27. Video: Plak mee tegen racisme! Hoe maak je lijm en plak je posters?
 28. [Maastricht] ”Geen stem voor racisme”-flyeractie
 29. Actiemateriaal: Geen Stem voor Racisme!
 30. AFA Amsterdam: Flyeractie ‘Geen Stem Voor Racisme’
 31. Zet een Streep Door Discriminatie
 32. De hamvraag rondom IQ vs. Afkomst
 33. Uitzenders moeten op cursus tegen discriminatie – want werkgevers mogen in dit land niet hun eigen personeel uitkiezen
 34. Video: Geert Wilders zet aanklacht discriminatie tegen Rutte door
 35. Hoe meer zelfvertrouwen krijgen?
 36. Racisme subsidie clubje eist dat 400 jaar oude Duitse familie apotheek de naam ‘Mohren’ verandert want deze naam is racistisch
 37. Arabieren houden negers, die elkaar opeten, als slaven – Anti-Pieten protesteren tegen blanken die slavernij afschaften
 38. Racisme in Chinees provinciaal museum op tentoonstelling ‘This is Africa’
 39. Insta-poëet Rupi Kaur is een revolutionair van onze tijd en ‘the sun and her flowers’ een momentum
 40. Trump wil een einde maken aan anti-blank racisme op universiteiten
 41. Stiksienig of onverskillig?
 42. ’n Mens beveg nie ongeregtigheid met haatspraak nie
 43. Baudet begrijpt ophef over ’racisme’ niet
 44. Tweet van Thierry Baudet (Forum voor Democratie)
 45. Waarom politici Baudet demoniseren
 46. Boekestijn framet Baudet’s nationalisme als racisme
 47. RT @mapimartens: Echt jammer dat Harry van Bommel weggaat. Zeer betrokken bij godsdienstvrijheid @harryvandesp #bahai
 48. ‘In naam van God’ door Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt (deel 1) #PaulCliteur @DirkVerhofstadt ‏ @Liberalesbe
 49. De echte paradox van Popper
 50. Hoe Bleri kwaliteit beoordeelt.
 51. /jaar Penitentiair Beambten Trainingsacteur – Omgaan met radicalisering 2014 Boréalis Trainingsacteur – Trauma MIVB / …
 52. ça sent si bon la france
 53. Philippe Couillard propose une lutte contre le racisme, plutôt qu’une journée contre l’islamophobie
 54. Dove: Racism or misunderstanding? / Dove : racisme ou malentendu ?
 55. Cable Street and Anti Fascism in the US Today.
 56. Thousands march in family-friendly anti-racism protest
 57. Britain is No.1 in Europe… for online jihadist propaganda, report finds
 58. Preliminary Research Design
 59. Border Crossing Review
 60. ‘Refugees to Europe are easy prey for Islamic radicalization’ – Italian police chief
 61. Imam breaks down in tears – says islam is to blame for isis radicalization
Advertisements
Posted in B4Peace, Cultuur, Nieuws en politiek, Onderwijs en Opvoeding, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

U.SA. Still top destination for international migrants

The United States has been the top destination for international migrants since at least 1960, with one-fifth of the world’s migrants living there as of 2017.  The majority of present Americans have forgotten where they originally came from. Often they consider that they are the original inhabitants and rightful owners of that country.

Despite its long history of immigration, the United States has oscillated between perceiving immigration as a valuable resource and as a major challenge. The last two years we can see how the Alt-Right and other right-wing parties with the many Neo-Nazis have encouraged the present president to take care that their nation can be safeguarded to be a white Christian world. Many North Americans wanted to see an end to the influx of other people in ‘their nation’.  Significant actions on immigration taken by the Trump administration have further raised the issue in political and public debates.

The Migration Policy Institute’s online journal, the Migration Information Source, today published its annual compilation of some of the most frequently sought-after statistics on immigration and immigrants in the United States. Using authoritative data sources, the article offers a look at the country’s nearly 44 million immigrants, and situates immigration trends in both the present day and historically.

With immigration a top focus of current political and public debate in Washington and around the country, it is essential for policymakers, journalists and the general public to have accurate data to help inform their understanding of this complex issue. The article offers data that illuminates some of the key issues being debated currently, including family-based immigration, unauthorized immigrants (including the subset known as DREAMers), the Diversity Visa Program, refugee resettlement and immigration enforcement.

This accessible, one-stop-shop resource, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, showcases data from the U.S. Census Bureau, the U.S. Departments of Homeland Security and State, MPI and other authoritative sources. It also points users to related interactive maps, charts and data tools that can be found on MPI’s Migration Data Hub, allowing users to customize their queries at U.S., state and in some cases metro-area levels.

The article answers questions such as: How has the immigrant population in the United States changed over time? How many immigrants enter annually and through which channels? Where do refugees and asylum seekers come from? How educated are recent arrivals? How many people participate in the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, and in which states do they live?

Among the findings:

 • India and China were the leading countries of origin for new immigrants in 2016, followed by Mexico, Cuba and the Philippines.
 • While 30 percent of adult immigrants have at least a bachelor’s degree, educational attainment is much higher among recent arrivals, with 47 percent of those entering between 2012 and 2016 having a college education.
 • Of all immigrant workers employed in 2016, the largest share—almost 32 percent—worked in management, professional and related occupations.
 • The uninsured rate for immigrants fell from 32 percent to 20 percent with implementation of the Affordable Care Act.
 • Even as their immigrant populations remain small in absolute numbers, South Dakota, South Carolina, North Dakota, Tennessee and Delaware experienced the fastest rate of growth between 2000 and 2016.

The article is available in the Migration Information Source, which provides fresh analysis and accessible data from top researchers on U.S. and international migration trends. Click here to sign up for the twice-monthly Source newsletter and get word of monthly features on U.S. immigration policy developments, data-rich profiles of major U.S. immigrant populations and smart writing on other timely and interesting migration developments around the world.

Review U.S. Census data on immigrants and the native born based on demographics (population and country of birth, age, Hispanic origin, children/ families); language and education (English proficiency and educational attainment, languages spoken at home); workforce (immigrants’ share of workers, top occupations and industries, skill underutilization of the college educated); and income (average incomes, poverty rates).

Learn about participation in the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program nationally and by state, as well as by top countries of origin. The data tools offered here provide the numbers of DACA recipients at U.S. and state levels and offer an estimate of participation rates as of 2017, by geography as well as by country of origin.

These interactive charts visualize changing immigration patterns and characteristics of the immigrant population in the United States over time. Topics covered include: legal immigration flows, naturalization trends, immigrants’ countries and regions of birth; diaspora groups; children in immigrant families; immigrants in the U.S. labor force; Limited English Proficient (LEP) population; and age and gender distribution of immigrants.

Unauthorized Immigrant Data Tool
Use this unique data tool to learn about unauthorized immigrant populations in the U.S. and by state and for top counties. Get detailed data profiles for the U.S., 41 states, the District of Columbia, and 121 counties with the largest unauthorized populations. The profiles include data on countries of origin, recency of arrival, educational and workforce characteristics, English proficiency, health care coverage, deferred action-eligible populations, and much more.

Click on the bullet points for more information on each topic:

Definitions

Foreign born” and “immigrant” are used interchangeably and refer to persons with no U.S. citizenship at birth. This population includes naturalized citizens, lawful permanent residents, refugees and asylees, persons on certain temporary visas, and the unauthorized.

Geographical regions: MPI follows the definition of Latin America as put forth by the United Nations and the U.S. Census Bureau, which spans Central America (including Mexico), the Caribbean, and South America. For more information about geographical regions, see the U.S. Census Bureau and United Nations Statistics Division.

Posted in History, News and Politics, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

A busy 2017 #4 Writings

In 2017 you may say like many I too came under the spell of Facebook with its Facebook Groups. For my writings on several blogs, those writings where automatically announced on Facebook Pages. One would expect people seeing those messages would come to read the presented messages, but looking at my statistics those Facebook announcements did not bring many viewers to the articles on the websites.

In April I got a pleasant surprise. The mother-church of my community offered me an i-pad so I could be more easily in connection with the various ecclessiae and have a better tool to follow our internet meetings and internet church-service on the  communication platform Google Hangouts. On the i-Pad those connections go much easier and less disturbed than on a Windows operating system.

Having the Apple tool I found it also much easier with the applications to follow Facebook and other Social Media. Though I also got to see by following all, that I lost much more time. Certainly lots of Facebook Groups proved to be a stupid loss of time.

I also became surprised what sort of language lots of people are using in so called Christian Groups. They are just an insult to Christianity. Instead of being able to have a dignified rapprochement to unbelievers and to Muslims, they do much more damage and create more division than doing good. No wonder in 2017 we could further see an increase of rancour between Christians and Muslims.

On Bo’s Cafe Life I found an appropriate cartoon which summarises everything.

Bella-Facebook

For those interested in Facebook Groups I can only dissuade them from joining them because it shall be just a loss of time which can be better spend, and when you love to write you better use your qualities to write some serious articles on a Blog in for example the WordPress system.

On Facebook about two/three years after a previous attack I and my ecclesia, where attacked again by false accusations. Again from the same “man from the North“, and his friends, plus by some Africans who tried to get some financial aid from me and my ecclesia, though they wrote on their websites and Facebook Pages untrue things about my Belgian community (After my reactions those false sayings were taken away from the net by the Africans.).

To me it also looks that those who try to promote peace and sharing undergo difficulties to share their material freely on the net. It does not seem only a problem for the religious material but also for the political material which has a social or human ‘touch’.

People, like me, involved in movements against war, trying to spread peace between different religious groups, giving their voice for social justice, and for an ecologically sustainable society, asking to review the capitalist system as well as the injustice and environmental destruction, seem to receive very negative reactions and several times are confronted with efforts to be silenced.

In 2017 I reacted so much on writings at several Facebook Groups and wrote so many articles for other websites that I neglected my own personal sites. My Space was totally disregarded. The general religious and news site Our World got a few more new articles than “Messiah for all“, but it all could have been better. From the sites I got some analytics and ciphers of viewing of my articles, I do find for all the work I spend on it, the result seems meagre. To me it looks puny, but I can be mistaken, because naturally the subjects I mostly wrote about in 2017 where religious matters, and not so many people are interested in it. In total my writings on the religious sites  got 318.113 views for 2017. My very personal sites 8.197 views. Last year bringing the general total views for my writings, on the net, to 935.390 views, which (perhaps) is not so bad (I think).

Not only the writing of articles and my reactions on certain writings consumed lots of time.

I was pleased, after a decade, to receive again an invitation to co-operate on a Bible translation. Suddenly 2017 got me collaborating on three Bible translations and on one compendium of Jewish and Yiddish terms. That work became very time consuming but was or is fantastic interesting. One Christian Bible translation has to become published in 2020 whilst the Jewish Torah translation and the Jeshuaist Bible translation shall appear by tomes.

For the Glossary the publisher was not so pleased that I was not ready with my work in time. Being postponed we look forward to reach many Dutch speaking people with that compendium of Jewish and Yiddish terms, hopefully to see the light in 2018.

+

Preceding

A busy 2017 #1 Referenda

A busy 2017 #2 From hero to zero

A busy 2017 #3 Fake, gossip and real news

++

Additional reading

 1. A world with or without religion
 2. Sharing thoughts and philosophical writings
 3. What makes you following Christ and Facebook Groups
 4. Certain people trying to stem freedom of speech
 5. Attackers silenced freedom of speech

+++

Related

 1. Are you in a Facebook group?
 2. Socialism: Creating a World to Change Our Lives by Sam Friedman (must-read)
 3. Blogs in Bloom invites bloggers to her Facebook Group
 4. Day 20: Facebook Support Groups
 5. Wednesday Woes : What to Post on Social Media?
 6. Why I Deactivated My Facebook Page
 7. Facebook Groups are a waste of time
 8. Why no one is reading your blog – Part 1
 9. Why no one is reading your blog – Part Deux
 10. Good-bye Facebook!
 11. compendium (by Tweetionary)
 12. Compendium
 13. Compendium (n)
 14. Compendium: A Short
 15. The Compendium Collection By Disha
 16. the world is a compendium ~by Prince Ibekwe
 17. Compendium 9. Racial Trees a) Men of Light
 18. Announcing a new website… The Crime Compendium
 19. Poetry Compendium (2017)
Posted in Announcement, Culture, History, Justification, News and Politics, Religion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A busy 2017 #3 Fake, gossip and real news

In the year that it was 20 years ago princes Diana died, prince Harry brought the news of going to marry Meghan Markle.

The gossip magazines and scandal-papers had a mouthful to tackle in 2017. Donald Trump was the number one spoken off in many papers and television journals, which only could tell about his grimaces and whims. He constantly had it about fake news and took care every day some new tricks could be disposed.

I wonder what most republicans think of the real-estate developer they voted for to be the 45th president of the United States of America. Would the supporters who seemed to be pleased by his combativeness, his provocative language, and his outsider status, still be liking him?

Trump, Donald

Typical gesture of the Fake News accuser Donald Trump

During the presidential election campaign, some of Trump’s critics had already warned that his presidency could create a unique and immediate constitutional crisis because of his possible violation of the foreign emoluments clause of the U.S. Constitution, which generally prohibits federal officeholders from accepting gifts, payments, or other items of value from foreign states or rulers without congressional permission. It took June before the attorneys general of Maryland and the District of Columbia sued Trump for allegedly having violated both the foreign and domestic emoluments clauses, and soon afterward nearly 200 Democratic members of Congress filed a separate suit alleging that, by continuing to accept emoluments from foreign states without consulting Congress, Trump had denied them the opportunity to give or withhold their “Consent” as required under the foreign emoluments clause.

The American lawyer who served as the seventh Director of the Federal Bureau of Investigation (FBI) from September 4, 2013 until his dismissal on May 9, 2017, James Comey in March confirmed, in testimony before Congress, that there was a collusion between Russian officials and prominent members of the Trump campaign. Democratic members of Congress, meanwhile, expressed dismay that Comey had chosen to report the discovery of additional Clinton e-mails in October but had waited until after the election to reveal the Russia investigation.

In June many Americans watched from bars and restaurants, which opened early in some parts of the country to provide venues for viewing the much-anticipated event of Comey’s testimony before the Senate Intelligence Committee, broadcast live on television, radio, and the Internet. By the end of the year nobody could doubt Trump’s alleged desire to shut down the Russia investigation, but one can wonder why nobody dared to accuse the family Trump and certain Republican campaigners for treason. This would be the first time in history of the United States of America and would cause a big uproar, most politicians like to avoid.

In June president Trump already announced to withdraw from the Paris Agreement on climate change, which was made within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dealing with greenhouse gas emissions mitigation, adaptation and finance starting in the year 2020. The very cold temperatures at the transition of the year where for Trump a proof that there is no such thing as global warming. For him the States have to concentrate more on using all the available sources to support the economy and to provide as many as possible some work, even if that demands an environmental cost. For him nothing may harm the American economy (through government-mandated reductions in the country’s greenhouse gas emissions). Trump’s decision was condemned by government and political leaders, scientists, business executives, and activists throughout the world but praised by Republicans in Congress, who viewed it as a reassertion of American independence in world affairs and a repudiation of the environmental policies of the Obama administration.

Even when they could witness extreme weather differences in their own State many Republican lawmakers still doubt that climate change is real, while others continued questioning the human origins of global warming.

Infographic How to spot fake news published by the International Federation of Library Associations and Institutions

Donald Trump seems to be the champion for providing deliberate misinformation or hoaxes whilst he accuses the others of ‘fake news’. Problem with all the social media and several bloggers and players on the internet is that several people are not serious questioning that what is presented to them and multiply by sharing certain false messages, making it also difficult for others to know if it is real or false.
An analysis by Buzzfeed found that the top 20 fake news stories about the 2016 U.S. presidential election received more engagement on Facebook than the top 20 news stories on the election from 19 major media outlets. {Chang, Juju; Lefferman, Jake; Pedersen, Claire; Martz, Geoff (November 29, 2016). “When Fake News Stories Make Real News Headlines”. Nightline. ABC News.}

Lots of people on Facebook do not take the time to check the source or the author and just share it, creating a real huge hoax, by the end lots of people really believing it.

Berners-Lee, Sir Tim

British computer scientist Sir Tim Berners-Lee

In 2017, the inventor of the World Wide Web, Tim Berners-Lee claimed that fake news was one of the three most significant new disturbing Internet trends that must first be resolved, if the Internet is to be capable of truly “serving humanity.” The other two new disturbing trends that Berners-Lee described as threatening the Internet were the recent surge in the use of the Internet by governments for both citizen-surveillance purposes, and for cyber-warfare purposes. {The World Wide Web’s inventor warns it’s in peril on 28th anniversary By Jon Swartz, USA Today. March 11, 2017. Retrieved March 11, 2017.}

On Facebook we got bombarded with so much fake news we lost so much time checking the data, that not much time was left over for the serious news. When in August 2017 Facebook stopped using the term “fake news” and used “false news” in its place instead, Will Oremus of Slate found that it made sense for Facebook — and others — to

“cede the term to the right-wing trolls who have claimed it as their own.”

Facebook which has already a lot of Facebook Groups which in a lot of instances is just a waste of time, has 30% of all fake news traffic as opposed to only 8% of real news traffic. In April i got an I-Pad and thought it perhaps interesting to be active on some Facebook Groups. To my regret I have lost a lot of time to no avail. Before I knew often I was longer scrolling into the many messages and trying to react on many postings for longer than I would have loved to do. I better could have spend the precious time on more serious things.

Some think Facebook gets more people onto your blog. But looking at the likes on the Facebook pages and the Facebook Groups I noticed they did not bring more readers to the blog. Looking at the analytics I could even see that most persons who liked the heading on Facebook or Facebook Pages, did not come to read the full article. That is the main problem with Facebook. Most people just read the headings and never go over to read the article.

All that false or fake news are a danger for normal free speech and should worry us. Certainly when Facebook, Google, and Twitter become or are the main or primary channels for news consumption, we should be alert and provide enough real information.

+

Preceding

A busy 2017 #1 Referenda

A busy 2017 #2 From hero to zero

++

Additional reading

 1. What makes you following Christ and Facebook Groups

+++

📺Related articles📰

 1. Blogging And Fake News (2017)
 2. Real Fake News
 3. Draw Your Concept of Fake News
 4. Fake News or Misdirection ?
 5. Fake News?
 6. Paul Adkin on Fake news
 7. Source of Fake News Found!
 8. ABC News Hit With Bout Of “Fake News”
 9. A New Report from PEN America Warns: Epidemic of “Fake News” Poses Looming
 10. Threat to Free Expression
 11. Faking News: Fraudulent News and the Fight for Truth
 12. Fake news leaves a lasting impression on the less smart
 13. Fake News and True Fiction? by Sherrie Hansen
 14. Fake News and Fabrications
 15. “Fake news” is a matter of opinion. Fake data is a matter of fact.
 16. Facebook Drops “Fake News” Red Flags After Users Appear Not to Have Trusted Them
 17. Trumped up claims of ‘fake’ news
 18. Snapchat takes a swipe at fake news
 19. Fake News If it was real, it is real. If it wasn’t real, it’s not real
 20. Adventures in missing the point…fake news, and literary devices.
 21. Poe’s fake news hearing is dogs barking up the wrong tree
 22. Thomas Jefferson comments on fake news
 23. Trolls, Confirmation Bias, and Fake News
 24. The irony of fake news
 25. *~Trump and his Fake News B.S.~*
 26. President Trump Tweets Suggestion for Fake News Competition…
 27. This Country Is The Home Of Fake News!
 28. 92% of Democrats believe Trump-Russia collusion fake-news
 29. Is the recent global warming slowdown real, or is it fake news?
 30. Are you in a Facebook group?
 31. Make Facebook great again with Facebook Groups
 32. How to Use Facebook Groups
 33. Facebook Visibility: Lesson 3 – Groups
 34. “Temporarily Restricted From Joining and Posting to Facebook Groups” by Lo
 35. Day 20: Facebook Support Groups
 36. Paid Posts?
 37. Facebook private groups leading to jail time and broken homes
 38. Share your content, 10 ways to quickly and easily do it!
 39. The Ultimate Guide to Becoming a Responsible Facebook Group Member
 40. 6 Tips on using Facebook Pages With Your Blog
 41. Eight Places To Look For Blogging Opportunities
 42. Wednesday Woes : What to Post on Social Media?
 43. Facebook Groups For Mental Health
 44. Is Facebook good or bad
 45. Facebook Groups are a waste of time
 46. Good-bye Facebook!
 47. Facebook Groups, Facebook Pages, and Twitter: Going Into 2018
 48. How to Get People to Read Your Blog
Posted in Dagboek = Diary, Environment and Ecology, History, Justification, News and Politics | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

A busy 2017 #2 From hero to zero

Harvey Weinstein apologized for behaviour that he said “has caused a lot of pain.”-  Credit Jean Baptiste LaCroix/Agence France-Presse — Getty Images

2017 was the year where nobody could ignore the Tweets and the playing tricks of president Trump and his family. The antics of his children in other countries would have been called treason to the country, but not so in present day America, it seems. Also the president got away with his behaviour against women. Like Bill Cosby, the two highly placed figures in American life seem to get away with their indecent assault cases. Though we can say the reputation of that leading entertainer, noted comedian and Emmy-winning actor has been tarnished.
jamileh kharraziNot so for the 64 year old American producer who clearly misused his power for many years. When certain young women accepted his sexual advances, he was willing to boost their career. For more than 30 years Harvey Weinstein could use his power to make or brake people, by sexual harassment up to even rape. Very well-known figures by now dared to come out with their story, but soon it came out he was not the only man who dared to go so far. In the show-bushiness (film and television), sports-world many heroes became zeroes.

An investigation by The New York Times found previously undisclosed allegations against Mr. Weinstein stretching over nearly three decades, documented through interviews with current and former employees and film industry workers, as well as legal records, emails and internal documents from the businesses he has run, Miramax and the Weinstein Company.

From the outside the Weinstein company may have looked golden

“But behind the scenes, it was a mess, and this was the biggest mess of all,”

said Mark Gill, former president of Miramax Los Angeles when the company was owned by Disney, referring to Mr. Weinstein’s treatment of women.

Bart De Pauw Bart De Pauw was certainly not an unnoticed person in 2017. In the aftermath of #MeToo scandals Flanders also got the hero actor and successful television maker Bart De Pauw (49) becoming a zero and persona non grata. Because of allegations of sexually transgressive behaviour, he lost his job with the VRT. Not the most positive news, but still he became the man of the year in Humo’s Pop Poll. The readers of Humo have elected Bart De Pauw as man of the year. The editors explain this because many voters just voted for each category on Bart De Pauw, even in that of ‘best actress’. He is also number 2 in the category ‘cock of the year’, just below Donald Trump.
The running shows made by De Pauw and his company where taken off the television screens and programming rescheduled.

Oversexed people could find themselves as scarlet fever catching, the flames spreading to the haystack. Several people committing adultery, after the publishing of the Flemish actress and anchorwoman Bieke Ilegems her book ‘De zoektocht van een ouder meisje naar eeuwige schoonheid en groot geluk’ (The quest of an older girl for eternal beauty and great happiness) got exposed.

Sex seemed to become the talk of the day, even at some moments looking as if no normal situation or healthy relation could exist in this day and age. It looked as if over the previous years after World War II several people could not understand nor respect the term “personal space” and “Private”. For many people the concept of “consent” did not seem to exist. some people also seemed to have considered it their right to do certain things or to cross certain boarders because they had a high position.

Parents also came to complain about to explicit drawings on a information service website of Sensoa (www.allesoverseks.be), making the site getting 70 000 visitors a day. Though minister for youth Sven Gatz (Open Vld) did not see any problem in such exposure for youngsters.

For sure 2017 had indefensible behaviour and what is allowed and what is not allowed on many persons their lips and in several institutions and companies suddenly many persons had to take “leave of absence”. By the continuous flow of allegations, many families got really messed up in 2017.

Suddenly the world got painted as if it is the most perverted place of the universe and where men often behave worse than animals or like animals, i.e. where the majority of males do not behave properly against women. Papers and television debate programmes got filled with inappropriate behaviour by men as well as by women.

In India the matter of the position of the male opposite the female human being shocked us several times. The excuses we got to hear from males who raped young women was incredible.

As cases of sexual harassment and assault continue to come to light every day, a different campaign to end such violence wanted to keep the spotlight shining. The annual campaign of 16 days activism in November, this year against the backdrop of a global outcry against the “global pandemic”, by UN Women, aimed not only to end violence against women and girls, but also to leave no one behind.

Millions have rallied behind the #MeToo campaign, which aims to reveal the magnitude of sexual harassment and other forms of violence that women all over the world experience every day.

Though the original #MeToo movement was launched ten years ago by activist Tarana Burke, the more recent viral campaign has inspired many to come forward with their stories, including those who have exposed celebrities and public officials.

The 2017 theme of ending violence against women in the context of empowering and protecting women and girls that tend to be left most behind in terms of being most excluded or marginalized.

That means women who are migrants, refugees, or internally displaced and who, because of displacement, are more exposed to violence including sexual violence, exploitation, and trafficking.

Also, women living with disabilities — those women living, for example, in rural areas where they face communication barriers or various force of discrimination when accessing health or social services.  All of these people are those the farthest from our reach and we must reach the farthest first.

It seemed that not much yet has changed sine the most comprehensive survey on violence against women at EU level – based on interviews with 42 000 women in all 28 EU Member States on their experiences of physical and sexual violence, sexual harassment and stalking over the past year and since the age of 15 – was published by the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) in 2014.
All over the world there are different perceptions of what constitutes sexual harassment, according to individuals’ awareness of their rights and cultural attitudes in society and workplaces.

At that time the survey asked women about their experiences of eleven specific forms of unwanted and offensive behaviour, covering a spectrum of verbal, non-verbal, online and physical acts of unwelcome sexual attention or coercion, and could find something which seems unbelievable, that one in two women (55 %) have experienced sexual harassment at least once since the age of 15, whilst 45 % have experienced the forms of harassment identified as most threatening and serious. For men it is one in five (20 %). The acts were ranked along a continuum, from verbal harassment to physical assault.

In the workplace, 75 % of women in qualified professions or top management jobs and 61 % of women employed in the service sector have been subject to sexual harassment. One third (32 %) of all victims in the EU said the perpetrator was their boss, a colleague, or a customer.

Modern technology made it easier to harass people of the other or same sex. New technologies made one in ten women experiencing sexual harassment. Many forms of sexual harassment happen repeatedly and the majority of women have experienced more than one type of sexual harassment over their lifetime.

The FRA survey data and other recent European and national studies also illustrate that young women are particularly vulnerable to sexual harassment, including in schools, higher education and workplaces, and to cyber harassment. Whilst being better educated can protect women from sexual abuse in intimate relationships, it also exposes them to more sexual harassment, as they are more likely to be present and prominent in social and political life. The political arena was not addressed specifically in the FRA survey. However, a 2016 International Parliamentary Union (IPU) study on sexism, harassment and violence against women parliamentarians highlights the prevalence of sexual harassment, including requests for sexual favours in exchange for material and/or political advantages (‘sextortion‘). In public spaces and on public transport sexual harassment is also widespread.

In Belgium, a law aimed at combating sexism in public spaces, with penalties including fines of up to €1 000 and prison sentences of up to one year, was adopted in 2014. But we still have to see that enough measures are taken to fine the assailants.

In France, draft legislation on street harassment will go before parliament in early 2018.
In the Netherlands, street harassment is already an offence in Amsterdam, and will be indictable in Rotterdam from 1 January 2018, with a penalty of up to €4 100.

One of the key FRA survey findings, for all types of violence, is that the majority of women do not report their experiences, meaning that they are not receiving support or redress and that official data does not reflect the true scale of the problem. In the case of sexual harassment, 35 % of the women had not spoken to anyone about the most serious incident before the survey interview, and only 4 % had reported it to their employer or to the police. One in five victims (20 %) said that the most serious incident made her feel ashamed of what had taken place, something often cited in women’s recent testimonies as a reason for staying silent. Half (52 %) of the women who had not talked to anyone about the most serious incident said that this was because they had dealt with the harassment themselves. One explanation for this is that women tend to downplay the seriousness of incidents, particularly if sexual harassment is tolerated or seen as ‘normal’ in a particular cultural context. Alternatively, according to a recent UK survey on workplace sexual harassment, some women feel that sexual harassment is so commonplace that challenging it is hopeless. In this survey, other reasons women gave for not reporting incidents to their employer were: fears that doing so would have a negative impact on their working relationships (28 %), or career (15 %); feeling that they would not be believed or taken seriously (24 %); embarrassment (20 %); not knowing how to report it (12 %); or not knowing that they could report it (9 %).

Regarding the outcome of reporting, the FRA survey found that the majority of women who did contact their employer, a trade union, a doctor, a counsellor, or a victim support organisation, were either very satisfied or fairly satisfied with the response they received. However, in the UK workplace survey, the minority of women who had reported sexual harassment said that there had been no positive change and 16 % reported that they were actually treated worse as a result.

In Belgium several kids where blakmailed and made afraid of having certain pictures to be exposed on the internet if they did not pay. The ‘sextortion’ or ‘webcam blackmailing’, the online coercion and extortion of children – a form of digital blackmail where sexual information or images are used to extort sexual material, sexual favours or money, has skyrocketed in the past years. It is revealed that victims as young as 7 years old are being targeted online.

Based upon information collected by the US National Centre for Missing and Exploited Children’s CyberTipline, Europol’s report reveals that female child victims are being blackmailed more significantly for sexually explicit material (84%) compared to their male counterparts (53%). The latter are more so targeted for financial gain (32% compared to 2% for female child victims), a relatively new trend in the field of online child sexual abuse. Another such trend is the perpetrator’s demand for the targeted child to include other children, such as siblings or peers, in the images/videos. In such cases, even those children who use safe practices in the online environment or younger children who may not use the Internet yet can be targeted this way.

The personal and psychological toll on the victims of this crime is not to be underestimated: cases are known where children have harmed themselves, showed suicidal behaviour or committed suicide after falling victim to this crime. In Belgium in 2017, several youngsters took their own life. Still a big problem is that many acts of online coercion and extortion of children go unreported as a result of the embarrassment regarding the material provided to the perpetrator or lack of awareness by victims that they have been subject to a criminal offence.

The European law enforcement community has joined forces to launch a campaign, #Say NO”, supported by Europol, to give advice to those who have been, or are likely to be targeted, and to strengthen reporting and support mechanisms.

It is exaggerated and ridiculous for those accused of sexual assault, that make their living in front of the camera, to cut them away from the pelicule or the moving pictures. It is also wrong to think that less people will go back and watch their films, leaving the legacy of great pieces of art to become forever tarnished for the mistakes of one individual. In a few years time everybody shall be forgotten what a bastard a certain actor or producer could have been in real life.

In 2017 it was proven once more that sexual harassment in the workplace is not just a women’s problem. We also got to see that it is no secret any-more that gender impacts both job opportunities and wages. Concerning the wages there is still too much discrepancy between what a female earns for the same work a man does. 2017 made it clear that the whole culture and context of sexism and male patriarchy has to change vigorously.

Other families got a new start in several countries by the acceptance of people of the same sex marrying with each other. At the end of the year same-sex marriage was legally recognized (nationwide or in some parts) in the following countries: Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, the United Kingdom, the United States and Uruguay.

+

Preceding

A busy 2017 #1 Referenda

++

Additional reading

 1. Gender connections
 2. If no one died because of War – how different would worlds appear to be
 3. Stormy wind
 4. Today’s thought “Turning over the page” (December 31)
 5. Today’s thought “A New Year” (January 01)
 6. Bijbelvorser Review of Five Years on WordPress
 7. Walgelijk vrij lastig vallen van Indische vrouwen

+++

Further reading

 1. Treason?!
 2. There have not been arrests in Congress for treason
 3. President Trump and the Elements of Treason
 4. Mike Flynn’s Treason Tour: Global Russian Propaganda Coordinated With Trump
 5. Treason: Michael Flynn Wasn’t Charged With It But His Colleague and Bosses Could Be
 6. Pan Goatee and Steve Bannon
 7. What Steve Bannon Has to Say About The Presidency Of Donald J. Trump Regarding Treason
 8. Dealing With Treachery And Treason
 9. Why such hatred for Donald Trump?
 10. A Little Rant
 11. Lisa Bloom tried to solicit cash from media for Trump accusers
 12. Jury in Bill Cosby Trial Deadlocked
 13. Bill Cosby… Hey Hey Hey
 14. Bill Cosby Trying Get $30 Million Loan Against Home To Pay Legal Bills
 15. Your Thoughts: The Ongoing Sexual Harassment Allegations Against Powerful Men
 16. Sexual Assault – A Life Sentence
 17. Bill Cosby, Harvey Weinstein & the abuse of women
 18. Harvey’s Chicks Come Home To Roost
 19. Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades
 20. Harvey Weinstein timeline: How the scandal unfolded
 21. Weinstein expelled by Academy of Motion Picture Arts and Science
 22. #NotMe, but I Stand With The Family of Women
 23. Read: Men Rape Us And You Let Them
 24. An older Lady’s View of the Men’s World
 25. Ready To Cast The First Stone?
 26. Why is this the moment of truth?
 27. The Art vs. The Artist – What Should We Do About Films that Include Sexual Offenders?
 28. Women Everywhere Are Impacted by Sexual Harassment
 29. The Costs of Sexual Harassment in the Workplace
 30. When NO means NO
 31. #MeToo Movement, a turning point?
 32. What I have in common with the big bad villain of the week, Bart De Pauw. It’s only mildly alarming.
 33. One of the most popular Belgian television makers gets accused of inappropriate conduct. Flemish televison severes ties with him, but unlike other accused celebrities he’s getting a lot of support online.
 34. What about the dead perverts society? We would have to boycot a lot of artistic output if we apply today’s logic in cases just as Weinstein, Spacey, De Pauw, retroactively. Boon, we may need to burn your books…
 35. The Loft (2014)
 36. Sextortion
 37. Sextortion and how to prevent it
 38. Europol warns of ‘sextorion’ of children online
 39. Online ‘sextortion’ cases in Canada involving teen boys spiking, say experts
 40. Sextortionist caught by investigators’ booby-trapped video
 41. Victoria police warn of extortion that coaxes victims into sending ‘compromising’ photos
 42. Experts Warn Parents Of “Sextortion” Dangers Online
 43. Men more prone to online risk than women
 44. The “News Values” laying in Sextortion Crime News
 45. ‘Sextortion’ case fuels legal debate over phone passwords
 46. ‘Unlock iPhone’, says judge in US sextortion case
 47. Interview: Predator Apps and Sexual Abuse of Teen
 48. Demand protection for India’s women and girls!
 49. “Rape…sometimes it’s right”
Posted in Economy, Enquête, History, News and Politics, Welfare and Health, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

A busy 2017 #1 Referenda

Before I could be fully aware of the impact, the days and months of 2017 came to belong to the past. The 1 extra second did not help me to get over the fact that I felt I could not do  all what I wanted to do in that year.

One of the most troubling facts was that the European Union did not dare to speak openly about the dangerous act of a non-democratic action the Spanish governement had taken. How could it be possible in a so called democratic Europe that some politicians had to take their fight to the capital of Europe.

Homage to Catalonia From Ronnie’s blog

Demonstrators blocking the Spanish police activity aimed at closing polling stations of the Catalan independence referendum, held despite having been declared illegal by the Spanish government.

All over Europe people could see how Spanish police’s violently brought a crackdown of the banned referendum concerning that what lots of people wanted for their community.

This is (Though I must say my son living in the centre of Barcelona city did not have much trouble of what went on.) Friends and colleagues of politicians where put in prison.

Eduard Morell, an activist for the Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) in Terrassa could say

“We voted on the first of October and now we have to defend our vote and defend our republic in the polling stations and this time they aren’t going to use violence against us.”

The Spanish government and Constitutional Court with a hard hand showed it clearly that it does not like any call for an independent state. They also managed to bring enough fear over the Catalans who where not sure which way to go and who where afraid all the money would go to Spain and they left into the cold, though 20% of the entire Spanish gdp is generated from Catalonia which attracts 35% of inward investment into Spain, and produces over third of Spain’s exports.
For the Spanish governement the referendum held on 1 October 2017 was so called illegal. In a vote where the anti-independence parties called for non-participation, results showed a 90% vote in favour of independence, with a turnout of 43%. Based on this result, on 27 October 2017 the Parliament of Catalonia approved a resolution creating an independent Republic unilaterally, by a vote considered illegal by the lawyers of the Parliament of Catalonia for violating the decisions of the Constitutional Court of Spain.

Macron walking with Florence Parly, Édouard Philippe and Geneviève Darrieussecq, July 2017

In the year that Emmanuel Macron was chosen to French president and ex officio Co-Prince of Andorra since 2017 he as the youngest President in the history of France at the age of 39, he agreed with Angela Merkel, the Chancellor of Germany, to draw up a “common road map” for Europe, insisting that neither was against changes to the Treaties of the European Union. Though he joined the EU in supporting Spanish prime minister Mariano Rajoy and did not seem to reject that the prosecution requested issuing European Arrest Warrants for Puigdemont and four other members who had left Catalonia for Brussels shortly after the declaration.

At the regional elections held on 21 December 2017 Puigdemont was re-elected to Parliament and Catalan secessionists retained a slim majority in the Catalan Parliament. Puigdemont has called for fresh talks with Spanish Prime Minister Mariano Rajoy but Rajoy has dismissed this. Puigdemont remains in exile in Belgium.

Pro-independence Scottish lawmakers on the other hand presented a motion in their devolved parliament urging international recognition of Catalonia’s unilateral declaration of independence from Spain, putting pressure on Scotland’s leader to endorse the movement.

Nicola Sturgeon, Scotland’s pro-independence First Minister, would have loved to see Europe defending those who want independence. Not being a sovereign state Scotland could not recognise Catalonia as a republic, even when the Catalan breakaway government had asked for support from the Scottish government.

Scots had rejected independence by a 10-percentage point margin in 2014 but Britain’s vote to leave the European Union has exposed fresh divisions in the United Kingdom. Scotland and Northern Ireland voted to stay in the EU, while Wales and England voted to leave.

Throughout Turkey, but also throughout Europe Erdogan fans, were called to give the Turkish president more power. The president was proposed to be given more control over appointments to the Supreme Board of Judges and Prosecutors (HSYK). Held under a state of emergency, declared following a failed military coup attempt in July 2016, with many voting irregularities the governing Justice and Development Party (AKP) and the Nationalist Movement Party (MHP) managed to whip up the Turks in their own country but also across Europe.
Those who were campaigning for a ‘No’ vote faced fear and state coercion and even in the streets of Belgium and Holland battles where fought. Prominent campaigners for a ‘No’ vote, were stopped from holding speeches.

Recep Tayyip Erdoğan reiterated his claim that European governments that suspended campaigning were ‘Nazi remnants’, which the Dutch government denounced as “unacceptable”.

The Spokesman for European Commission President, Jean-Claude Juncker, expressed concerns over allegations of irregularities in the referendum and called on Turkish civil authorities to launch transparent investigations into the claims.

But once again we could see that too many politicians in 2017 did not dare to open their mouth enough concerning undemocratic situations. This was the big red stain on the year that everything you ought not to be possible became possible. With the unbelievable opener of a ‘family-member’ of the same group as Erdogan and Putin or similar dictator became the 45th President of the United States, and to be the first one who like a small child started shouting that he was the biggest and had the greatest button, …. .   On January 20, 420 marches were reported in the U.S. and 168 in other countries, becoming the largest single-day protest in American history and the largest worldwide protest in recent history.

+

Related articles

 1. Cosmopolitan Catalan
 2. Catalonia Then and Now
 3. Dickensian Times in Catalonia & An untold prayer to St Michael Archangel
 4. Catalonia is Spain’s problem — for now
 5. The State of Catalonia
 6. Catalonia (Mewsing out loud)
 7. Ronnie’s Blog on Catalonia
 8. Catalonia 2017
 9. Catalonia By John Mowat
 10. Catalonia (by Paol Soren)
 11. Catalonia (the Cedar Lounge Revolution)
 12. Thoughts on Catalonia
 13. Catalonia – Puigdemont will NOT accept Spain’s rule after ‘worst attacks’ since Franco
 14. Catalonia, Catalans, Caterwauler
 15. Catalonia declares independence! But will they fight for it? Or will they let Spain take them over?
 16. Spain, Catalonia and Scottish nationalism
 17. Catalonia: the fingerprints of EU power are all over it
 18. Total Disobedience when Spanish State Takes over Catalonia + CNT Statement
 19. Catalonia: More than 700 mayors summoned to court
 20. The Sad Future of Catalonia
 21. Catalonian parliament votes for Catalonia to leave Spain
 22. The truth about Catalonia
 23. Localism clashes with globalism in Catalonia
 24. 450,000 March in Spain After Government Announces Dissolution of Catalonia Regional Government…
 25. Catalonia parliament has declared its independence from Spain.
 26. Catalonia: Is Independence Worth It?
 27. Showdown in Spain: I Wholeheartedly Endorse the Catalonia Independence Vote
 28. Solidarity Catalonia
 29. Catalonia: a philosophical case for Secession
 30. Spain: How Many People Will They Be Willing To Butcher In Catalonia?
 31. On ‘Independence’: Catalonia, Kurdistan, North Korea and Latin America — Andre Vltchek and Alessandro Bianchi | Information Clearing House
 32. Hypocrisy: A state for the Palestinians but not for the Kurds or Catalonia
 33. First Catalonia, Second Scotland…
 34. A Balanced View of the Economics of Independence in Catalonia
 35. Letter from Catalonia
 36. Building Peace Unified
Posted in Dagboek = Diary, History, News and Politics, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Islamitische terreur doet hulp aan Palestijnen verminderen

Door de aanhoudende berichten van Islamitische terreuraanvallen zijn in West Europa steeds minder mensen geïnteresseerd om nog de Palestijnse zaak te steunen. Sommigen gaan zelfs zo ver om nog meer achter de daden van de extreem rechtse bewegingen te staan. De constante dreiging die mensen aanvoelen door de negatieve berichtgeving over islamitische groeperingen, neemt meer en meer sympathie voor moslimlanden en burgerslachtoffers in moslimlanden, door oorlogen maar ook door natuurrampen, weg.

IS en de Iraanse nucleaire bedreiging zorgen er op hun beurt ook voor dat belangrijke Arabische staten de Palestijnen niet meer als een topprioriteit beschouwen, waardoor zij het niet meer zo belangrijk vinden om met steun over de brug te komen.

Meerdere Islamieten en Joden wordt in West-Europa en in Noord Amerika het leven zuur gemaakt, wat sommige Joden er zelf toe brengt om hun ‘veilige haven’ te verlaten en naar Israël te trekken, waar zij dan als jongere liever nog in het leger gaan dan hier de vernederingen te moeten ondergaan.

Vorige week onthulde een nieuwsreportage van Channel 2 dat de schenkingen van de Arabische wereld aan de Palestijnse Autoriteit in de laatste vier jaar zijn gehalveerd. Amper een kwart van het totale budget van de Palestijnse Autoriteit, dat ongeveer 3,7 miljard dollar bedraagt, kwam van zijn Arabische buren. Het leeuwendeel kwam van de EU, de VS en Canada.

De bewoners van de Gazastrook voelen deze vermindering het hardst. De president van de Palestijnse Autoriteit, Machmoud Abbas, geeft nauwelijks meer regeringssteun aan Gaza, dat sinds 2007 onder de directe controle staat van zijn rivalen van Hamas.

+

Lees ook:

Aangroei in Israël van immigranten uit America

+++

Posted in Nieuws en politiek, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Leading the fight for freedom – in Turkey and elsewhere

For Westerners it is not bad to see why certain people love the present leader of their country. Also interesting to notice is how people are so afraid of those who utter an other idea than theirs.

Clearly we also see how certain political leaders are just used as marionettes by other political leaders and how foul play and perfidy may play a role in an international game of mikado.

*

To remember

 • US and EU governments have been generous in their affirmations of support for Turkey’s struggle against forces working to bring down its government.
 • Western governments hardly paused for breath before announcing business as usual with the new regime => can work with military dictators
 • Turkey’s government should be careful not to use the failed coup as an excuse to trample on the freedom of innocent citizens exercising their democratic right to dissent.
 • Last week leader of an opposition party addressed a crowd estimated at two million to protest about the state of justice in Turkey > a good number of them wouldn’t have been sad to see President Erdoğan ousted by a military coup = allowed to assemble + Mr Kılıçdaroğlu allowed to vehemently criticise the government.
 • still a state of emergency in force in Turkey

 

 • Turkey’s President Erdoğan = consistent in his denunciation of US-based Turkish religious leader Fethullah Gülen => behind Gülen more sinister forces are at work.
 • Gülen organisation initially supported Erdoğan’s AK Party but the alliance fell apart when Gülenists exposed AK Party “corruption” + More likely = Erdoğan used them to break the power of the army > unwilling to share power with an unelected shadowy cartel => Gülenists got angry + decided to get rid of him – possibly/probably aligning themselves with CIA, enemy of their new enemy.
 • “secular Kemalist” label = to lend a veneer of legitimacy to their previous overthrowing of elected governments, ensuring that a small US-friendly elite continued to hold reins of power => widely accepted that the CIA had a hand in all four successful coups in Turkey in 1960, 1971, 1980 and 1997.

+

Preceding articles

Bosphorus bloodshed

Belgian aftershock from the Turkish coup d’état

At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights

2016 in review Politics #1 Year of dissonance

EU’s European Neighbourhood Policy (ENP) asylum seekers and Eastern neighbours

Having been too busy with writing for others, leaving my own place quiet for some time

The 105th Caliph closing the mouths of those who try to speak out

+++

Further reading

 1. US ‘politicians, bureaucrats & academics’ caught in Turkey’s failed coup attempt probe
 2. Turkey: “ex-CIA director’s allegations on Gülen’s forced removal are ludicrous”
 3. Constitutional Referendum paves way for one-man rule in Turkey
 4. Around the Web
 5. “Turkish money flowing into the hands of men who are committed to the annihilation of Israel is part of ideology, not humanitarian aid”
 6. Turkey turns away from NATO with US$2.5B plan to purchase Russian missile defence system
 7. Turkey’s coup a year on: How the murky events of one night changed the course of Turkish politics
 8. The Kurds: Washington’s Weapon of Mass Destabilization
 9. ‘Turkey’s 9/11’: One Year Later, Turkish Embassy Uses Coup Anniversary to Target Gulen
 10. Turkey Spends $2.6 Million to Hire Two New Lobbying and PR Firms
 11. Decimated Muslim Brotherhood Still Inspires Fear. Its Members Wonder Why.
 12. Turkey dismisses thousands more police, civil servants and academics
 13. Defiant Erdogan attacks EU, promises to bring back death penalty
 14. Turkish-YPG clashes rage around critical sites in northern Syria
 15. Turkish court orders six rights activists held in custody: Hurriyet
 16. Turkey: Authorities Block Access to Wikipedia
 17. What We’re Not Being Told About Erdogan and Turkey
 18. Intel today diary — June 3 2017
 19. Turkey detains more than 1,000 over suspected links to U.S.-based cleric Fethullah Gulen
 20. Gulen to be stripped of Turkey’s passport
 21. In Turkey there is talk of beheading and impaling Gulenists
 22. Turkish government seeks three-month extension to emergency rule

+++

Turkey File

15 July You’d have to love your president!

Saturday, 15 July, was the first anniversary of a failed attempt by some officers in the Turkish armed forces to overthrow the country’s democratically elected AK Party government. The government has planned a week of meetings and other activities to commemorate the courage of Turkish folk who stood up against tanks and automatic weapons to ensure that the attempted coup was unsuccessful. Before the perpetrators backed down, 250 citizens had lost their lives and an unknown number had been injured.

US and EU governments have been generous in their affirmations of support for Turkey’s struggle against forces working to bring down its government. – somewhat quicker than they were this time last year, when they seemed to delay their reaction until it was clear to all that the coup had failed. That’s not surprising, I guess. When Egypt’s first and only democratically elected government…

View original post 1,873 more words

Posted in History, News and Politics, Thoughts of others | Tagged , , , , | Leave a comment

The 105th Caliph closing the mouths of those who try to speak out

The last months we have seen that even by papers which had nothing against Erdoğan had also people arrested as being considered a danger for the “Islamic nation Turkey“.

In that country many may have looked forward to see the the 105th Caliph rise above the stars of Europe and America.

Mixed with cultural and religious nationalism in the Orient, added with a taste of populism, Turkey gets a grim curtain over the otherwise beautiful country. Economically a lot may have been improved the last few years, playing Erdoğan ‘s game, the same as it did at the time of a German nationalist in the 1930ies who many thought he would make the eagle rise above Europe. That German leader knew he needed the intelligentsia, but today in Turkey we find a leader more in line with the Red Khmer, who thought that all the schooled people would be a danger for the state.

A huge amount of professors, teachers, thinkers, writers, journalists, have been jailed. Detained without any serious reason. some may not have been abused or tortured, but several cases of violence against human rights are known.

Of the teachers allowed to go, those banned from the university, but with a strong desire to keep on doing what they do best – researching and teaching – the peace academics of the University of Kocaeli decided to take matters into their own hands. On September 28, they founded the Kocaeli Academy for Solidarity. In the building of the Eğitim-Sen teachers’ union, they organise weekly meetings and public lectures where everyone is welcome, a guerrilla university in response to the increasing repression of academic and individual freedoms in Turkey.

By now it’s been ten months further and we can see that the professors keep going strong, no matter what counter-activity they may endure. It is very important that professors stand behind their will to give knowledge to the next generation. Even when they may have lost their jobs at the university, they have to continue to do what they were born for, making sure their profession is available to the younger generation, who shall have to build up the country again after the era of Erdoğan and the Islamist fundamentalists.

I understand lots of people living in Turkey itself, have chosen to be silent at the moment, not to endanger their loved ones. though we in the West must also be aware that it’s not just out of self-preservation that people decide to remain silent. There are also those especially in the higher echelons of the educational system, who support the government and welcome the decrees that have led to the dismissal of the peace academics, whom they consider traitors to their country and supporters of terrorism.

Turkey’s state of emergency continues today, having been extended by President Erdogan serveral times, who is governing the country by decree. Meanwhile, the April 16 referendum timetabled a presidential system that will transfer a broad range of executive powers from the parliament to the presidency in 2019. Calls for the introduction of the presidential system were multiplied after the failed coup attempt of July 15, 2016 by renegade elements of the Turkish army with suspected links to the Gülen movement. The Turkish government blames Fetullah Gülen – a US-based Islamic preacher and former close ally of President Erdogan – of masterminding the coup, but has so far failed to come up with any conclusive evidence to substantiate these accusations. {Fired from their university jobs after signing a petition calling for peace, a group of Turkish academics from the town of Kocaeli have founded their own academy and are continuing to teach.}

+

Preceding article

Having been too busy with writing for others, leaving my own place quiet for some time

++

Further reading

 1. The Impact of Islamic Fundamentalism on Free Speech
 2. Yazidi victim of the Islamic State: “I was gang-raped, they call this practice sexual jihad
 3. Islam’s “Quiet Conquest” of Europe
 4. Turkey rolls out new school curriculum – without Darwin
 5. On the Exclusion of Evolution in the Updated Secondary School Biology Curriculum, Turkey
 6. Turkish asylum claims up 5-fold in Canada amid Erdogan’s ‘witch hunt
 7. Turkish Court Jails Amnesty International’s Country Director and Five Other Activists Pending Trial
 8. Turkey’s Syriac community and the threat of ‘nationalization’
 9. The Myth of the Kurdish YPG’s Moral Excellence
 10. “Turkey is debt free” says Hamza Yusuf. Really?
 11. Germany’s Merkel blasts Turkey’s arrest of rights activist
 12. Amnesty calls for UK to speak out after its top official in Turkey is jailed in crackdown on human rights groups
 13. Turkey’s Erdogan to meet prime minister, cabinet reshuffle could happen: sources
 14. Jailed Pro-Kurdish Leader Says Fair Trial Impossible in Erdogan’s Turkey
 15. Gegen die Wand / Head-On (2004)

+++

Posted in Education, History, News and Politics, Upbringing and Education | Tagged , , , , , , , , | 5 Comments

Having been too busy with writing for others, leaving my own place quiet for some time

The previous months I have been very busy writing (under different names) religious articles for other websites and working on a glossary (of Jewish terms) which had normally to be published in April (but because I had not finished it yet, being postponed until later) plus working at the same time on a translation of the Chamisja Choemsjee Torah to Dutch and on an other new Dutch Jewish Bible. That translation work demands lots of preparation, research, thought, energy and patience. For those interested in the work and wanting to see some previews, I advice to go to my religious sites and a.o. to the Jeshua-ists where you may find already some excerpts.

On the political front there is so much going on which goes against the grain with me, I can not wait any more to utter some reactions.

First of all there is the ‘Trump disease’ which may give a lot of people green hair, whilst others, like me preferred not to comment on his daily ‘bétises’ or stupidities. Every day we could write pages about the idiotic, sometimes even moron actions, endangering not only the American people but the whole world.

In the same line we find a similar character in not so much a bully but more a recognisable dictator, trying to control Europe from his home land Turkey where he managed to destroy all the good things Mustafa Kemal Atatürk had done in the past for that beautiful country.
The present ruling man in Turkey, who served as prime minister (2003–14) and since 2014 as president continues his oratory skills, from his  high school days, in the cause of political and conservative Islam.

The Adalet ve Kalkınma Partisi; AKP managed already in the period of 2007-2008 to put many behind bars.

Instead of bringing the country in line with the European Union Erdoğan as a populist succeeds more and more to get people wild for his restricting and undemocratic ideas. though it can well be lots of people wave with Turkish flags and do as if they like Erdogan, because they are so afraid for countermeasures.

It is not clear if the coup on the night of July 15, 2016, might be something organised by the AKP itself to make itself stronger. Then the world could see how a small faction within the army attempted to launch a coup against the AKP-led government, deploying tanks and troops to the streets of Ankara and Istanbul and seizing facilities, including television stations and bridges. But very quickly people were called to come on the streets and very fast hundreds of people suddenly where ‘found’ to be against the State of Turkey and to be a danger for the nation.

In that Summer night nearly 300 people, mostly civilians, had been killed in confrontations. We can not resist to think the wide purge that took place after the (possibly orchestrated) coup, removing thousands of police, soldiers, and civil servants from their jobs over suspicions that they might have been sympathetic to the coup, must have been prepared long before the coup.

Anti-terror squads of local police departments have been incredibly busy, finding an abnormal high number of people who would be a danger for the nation. I even started wondering who would be teaching next school-year, most teachers having been put in jail. Also concerning what they shall learn at school I have doubts, it now having forbidden a.o. to teach that dinosaurs existed.

My feet are burning, seeing so much injustice going on, that I can not be quiet longer concerning certain political evolutions. Though I prefer still to spend most of the time with my religious matters I think it will not be bad to spend now and then also some time here at my own private page to stir up some person’s bile.

+

Preceding articles

Bosphorus bloodshed

Belgian aftershock from the Turkish coup d’état

At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights

2016 in review Politics #1 Year of dissonance

EU’s European Neighbourhood Policy (ENP) asylum seekers and Eastern neighbours

++

Additional reading

 1. Growing separation and problems in Turkey
 2. Unprecedented violence against protesters and social protest
 3. Mountains of information, disinformation and breaking away
 4. Darkest just before dawn
 5. From Guestwriters 2016 in review
 6. A genuine European Union to ensure welfare, security and democracy
 7. Nice attack, terror everywhere and coup attempt in Turkey
 8. Turkey: A dictatorship by any other name
 9. State of emergency and respect for human rights
 10. In the aftermath of the failed coup

+++

Further reading

 1. The Fairy Tale of “Post-Modern” Turkey
 2. Erdogan might emerge stronger from coup crisis
 3. Turkey Coup : Turkish authorities round up plotters
 4. Turkey’s 15 July coup attempt had nothing to do with America – Where’s the proof?
 5. Post-coup attempt
 6. Tayyip Erdogan powers in Turkey to be expanded by constitutional reform‘I don’t care if they call me dictator’: Turkey president Tayyip Erdogan
 7. ‘Turkey’s 9/11’: One Year Later, Turkish Embassy Uses Coup Anniversary to Target Gulen
 8. Leading the fight for freedom – in Turkey and elsewhere
 9. Turkey rolls out new school curriculum – without Darwin
 10. On the Exclusion of Evolution in the Updated Secondary School Biology Curriculum, Turkey
 11. Turkish crackdown continues: authorities investigating some 10,000 social media users
 12. Turkey from democracy to autocracy. How we lost a Middle East country with high level of democratic values
 13. in support of Turkish mathematicians
 14. Will there be a coup against Erdoğan in Turkey?
 15. Stop Trump’s Nuclear Threat: What we Can Do.
 16. NATO insiders suspect staged Turkey coup
 17. Why the 2018 Midterms Will Become the Most Important Voting Event in American History
 18. We’re more lost than we thought.
 19. Sarah Silverman Calls For Military Coup On Trump
 20. Former Obama Official Calls For Military Coup, Civil War Imminent!
 21. They want war: Leftists Call for Protesters to “Start Killing People” While Obama Official Demands “Military Coup” Against Trump
 22. Soros Insider Demands Military Overthrow Trump | Clifford Cunningham – Infowars
 23. Hollywood Calls For The Overthrow Of President Trump | Infowars
 24. Deranged! Ex-Obama official Rosa Brooks and comedian Sarah Silverman calls for military coup

+++

Posted in Crisis, Dagboek = Diary, Education, History, Justification, News and Politics, Religion, Upbringing and Education, Warning, Welfare and Health, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments