Verdeeldheid bijgelegd

Op 26 oktober leek het alsof er te veel verdeeldheid in Europa is. Een raad van Europa werd zelfs om die reden afgelast, zodat de voortekenen voor de Europese top gisteren niet zo veel belovend waren.

Vanmorgen mochten wij op het ochtendjournaal vernemen dat er uiteindelijk een akkoord in de Europese top kon gemaakt worden en belangrijke beslissingen genomen konden worden in dit zeer complexe dossier.

De twee jaar oude crisis deed de financiële en economische wereld erop rekenen dat de Europese leiders het eens zouden worden over een pakket drastische maatregelen dat de eurocrisis definitief zal moeten bezweren. De vele spaarders zagen hun beleggingen de dieperik ingaan doordat de staten geen doortastende maatregelen troffen en de financiële markt over de gehele wereld daarom nerveus reageerde en zich terugtrok van een mogelijk europees debacle. Hierdoor is een lokaal brandje in Ierland en Griekenland uitgegroeid tot een laaiende wereldbrand.

34th G8 summit member 20080707

G8 summit leden - From left are: Prime Minister Silvio Berlusconi of Italy; President Dmitry Medvedev of Russia; Chancellor Angela Merkel of Germany; Prime Minister Gordon Brown of the United Kingdom; Japan's Prime Minister Yasuo Fukuda; President George W. Bush of the United States of America; Prime Minister Stephen Harper of Canada; President Nicolas Sarkozy of France, and President José Manuel Barroso of the European Commission.

De beleidsvoerders weten eigenlijk wel dat wij balanceren op de rand van een systemische financiële crisis die verwoestende economische gevolgen kan hebben, maar aan de andere kant hebben zij elk hun eigen achterban die druk op hen legt omdat men het eigen volk niet voor de borst wil stoten.

Van sommigen kan men afvragen of zij wel degelijk geloven in de euro en echt willen opteren om deze Euro een stevige munt te maken. Door hun gevit en vallen over later nog te overziene details is de euro en het hele Europese project op de helling komen te staan .

Verder is er het grote probleem dat de laatste jaren Euro verder is opgebouwd met artificiële bouwstenen. Keizer Karel de Grote had getracht één rijk te bekomen in uniformiteit onder één grote leider. Hij trachtte al de bijeengebrachte landen ook algemeen voor hen belangrijke zaken te geven voor het goede van dat individueel land. Hier merken wij dat meerdere landen Europa als de geldschieter zagen. Voor meerderen werd het aanschouwd als de springplank naar meer fortuin. Door de hebzucht van die landen die zich voor de financiële zorgen met Europa wensten te verenigen is Europa niet één gemaakt. Het is een federatie van afzonderlijke landen, ook de eurozone.

Er is geen natuurlijk verband van ‘broederlijkheid’ en geen gevoel van een eensgezinde familie waardoor de institutionele structuur van de Europese Unie en de eurozone niet aangepast is om een crisis van deze aard het hoofd te bieden. Net daarom moet in de groep van Europese regeringsleiders iemand opstaan die het leiderschap opeist en die de beslissingen forceert die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de euro, zonder zich daarbij te laten afleiden door bepaalde nationale ‘gevoeligheden’.  Toen Herman van Rompuy als voorzitter van de Europese Unie verkozen werd, dacht ik dat dit een goede oplossing was omdat deze man het klappen van de ongelijke zwepen kende, maar tevens wees ik op het feit dat hij maar als zotskap kon verkozen worden (toen niet met die woorden gezegd, maar nu door de feiten wel duidelijk gebleken).

(foto: Bloomberg)

De wouldbe queen of Europe. - foto: Bloomberg

De Duitse bondskanselier Angela Merkel met president Nicolas  Sarkozy zouden maar al te graag heersen over hun Europa. Zij kunnen zich echter niet loswerken van hun eigen nationale gevoeligheden. alsook durven zij in het openbaar wel eens in hun kaarten laten kijken dat zij de touwtjes in handen hebben. Het gegniffel naar elkaar toen hun door journalisten werd gevraagd hoe ze gerust konden zijn in Italië leidde ertoe dat de Italiaanse president, Giorgio Napolitano, nochtans geen fan van de premier Berlusconi, de‘ongepaste en onaangename uitlatingen in het openbaar’ aan de kaak stelde. ‘Niemand mag ons land bedreigen of doen alsof we onder curatele staan.’

Het willen vasthouden om geen verwijzing naar de obligatie-inkopen van de Europese Centrale Bank in de slotverklaring van de eurotop te hebben maakte dat Duits bondskanselier Angela Merkel de onderhandelingen reeds met een ondergraving liet beginnen. Dat zij dat liet weten was genoeg om de rillingen over beleggersruggen te laten lopen. Duitsland wil niet de minste schijn wekken dat de ECB niet onafhankelijk zou zijn, en dat de ECB meer zou kunnen doen. Dat terwijl sommige anderen graag de onbeperkte ‘vuurkracht’ van de ECB aan het EFSF zouden willen koppelen als totaaloplossing. De angst dat de ECB een onoverkomelijk twistpunt kan worden, zit erin.

Steeds meer economen en marktpartijen zijn ervan overtuigd dat de ECB een cruciale rol heeft in de oplossing van de schuldencrisis. Een voorstel van de Fransen om van het noodfonds een soort financiële instelling te maken met kredietcapaciteit bij de ECB, werd het voorbije weekend definitief afgeschoten door de Duitsers. Enkel met de ruggensteun van de ECB is er onbeperkte vuurkracht om de crisis bezweren.

Silvio Berlusconi (Foto Reuters)

Silvio Berlusconi (Foto Reuters)

Nadat Berlusconi zwaar was aangepakt door Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy en het duo Angela Merkel-Nicolas Sarkozy op de eurotop zondag, kon hij eergisteravond moeilijke onderhandelingen in zijn regering met succes afronden en gaf hij zijn brief gisteren aan de Italiaanse reporters die met trots deze voor de kamera’s hielden als een grote overwinningsbeker.

Stefaan Michielsen van De Tijd wijst er op dat de ministers enkel de symptomen van de crisis bestrijden. “Het werk van de regeringsleiders is daarmee niet af. Ze moeten ook de constructiefouten in de muntunie aanpakken. Dat is even belangrijk, zo niet belangrijker dan het doven van de brandhaard.” Terecht wijst hij er op dat de invoering vele voordelen heeft opgebracht voor een vrij handeslverkeer maar dat daar ook plichten tegenover staan.

“de lidstaten moeten hun begroting op orde houden en moeten erover waken dat hun economie concurrerend blijft. Met die verplichtingen hebben veel eurolanden het de voorbije jaren niet zo nauw genomen. Dat wreekt zich nu.”

Men kan zich de vraag stellen of er een apart orgaan moet zijn dat de begrotingen controleert en er op toe ziet dat er een verregaande harmonisering van het economisch beleid in de lidstaten kan verwezenlijkt worden. “Het kan niet dat elk land zomaar zijn eigen koers vaart. Onder druk van de omstandigheden erkennen de eurolanden dat nu, en stemmen ze in met een strengere controle van Europa op hun economisch beleid. Dat houdt in dat ze een stuk van hun soevereiniteit moeten opgeven. Dat is ingrijpend. De kans is reëel dat ze de inmenging van Europa in hun economische politiek weer ter discussie zullen stellen zodra de crisis voorbij is.” aldus de schrijver van De Tijd in “De echte uitdaging“.

Voor ons burgers is het ook belangrijk dat wij kunnen zien dat de beleidsvoerders zelf bereid zijn om volledig achter een één gemaakt Europa te staan waarbij zij steeds willen klaar staan voor de gehele gemeenschap en niet enkel voor hun eigen land van afkomst.

Europa-regionalizacja

De vele regionen van Europa moeten smelten tot één geheel. - Image via Wikipedia

Zij moeten laten zien dat zij zelf geloven in die ene Europese markt die elkaar in evenwicht wil houden. Daarvoor is er nood aan een geloofwaardig begrotingsbeleid, een traject op middellange termijn dat de markten geruststelt. Hiervoor moeten die beleidsvoerders aan het volk laten zien dat zij in unison aan één zeel willen trekken waarbij zij tezamen werk willen maken van structurele maatregelen om de concurrentiekracht van al de Europese economieën te versterken. Dat alles vergt een volgehouden inspanning die lastiger is dan het oplossen van de acute crisis nu.

Even mochten vannacht de 10 niet Eurolanden de 17 in een korte vergadering vervoegen waarna zij tevreden mochten terugtrekken.

Griekenland heeft weer reden te lachen - foto Reuters

Voor Griekenland is er uitstekend nieuws doordat 50% van de schuld niet zal moeten afbetaald worden. Het zal echter nog niet makkelijk zijn met de mindere schuld daar er nog 120% BNP heerst en van de huidige 350 miljard eerst 100 miljard afgaat. De Griekse banken zullen nu nog op zoek moeten gaan naar 30 miljard euro.
Er zullen CDS’en, een soort verzekeringscontracten op Griekse schulden voorzien worden waarin de hele financiële sector verspreid zit waarbij  een aantal instellingen in de problemen zouden kunnen gebracht worden indien ze zouden worden uitgeoefend. Het gevaar schuilt er in dat de spanning in de banksector wellicht nog maanden zullen kunnen aanhouden doordat er over die CDS-contracten er tussen banken en beleggers wellicht nog een stevig robbertje zal gevochten worden, met mogelijk een aantal juridische procedures.

Minister van Financiën Didier Reynders verklaarde vanochtend op de Franse radiozender Europe 1 dat Europa nu zo snel mogelijk alle bankiers moet proberen te overtuigen van de afschrijving van 50%. Hij gaf duidelijk aan dat er, bij een vrijwillige aanvaarding door de banken, geen sprake kan zijn van een zogenaamd ‘credit event‘, en dat de CDS-contracten dus niet geactiveerd worden.

Ook de Spaanse banken worden zwaar getroffen. Zij moeten op zoek naar 26 miljard euro om het kernkapitaal op te krikken tot 9 procent terwijl de Italiaanse banken slechts een kleine 15 miljard euro zullen moeten gaan zoeken. Als men weet dat daar een schuld van 1900 miljard voor het land staat en er slechts 1000 miljard voorzien wordt voor het Noodfonds merkt men daar al één zwak punt. Wij kunnen slechts hopen dat het 1 triljoen Euro niet te veel zal moeten aangesproken worden.

De banken zelf zullen moeten gaan werken aan een proberen boekhouding waarbij schokken moeten kunne opgevangen worden in eigen rangen. Gelukkig waren zij vrijwillig bereid om de verliezen in hun boekhouding op te nemen. Nu moeten zij nog over gaan tot een gezonde herkapitalisering waarbij er meer eigen kapitaal zal zijn om meer bestand te zijn tegen economische schokken. Daar kan nog gevaar schuilen dat overheden zullen moeten bijtreden om schuld te dekken.

Maar algemeen mag men spreken van een opluchting die over de ganse wereld mag komen al moet men de verdere dagen nog afwachten tot iedereen inzage heeft kunnen hebben in de besluiten.

Bondskanselier Merkel is in ieder geval zeer uitgelaten positief en denkt dat Europa sterker uit de crisis zal komen dan het er in gegaan is, zoals Duitsland ook sterker uit de 2° Wereld Oorlog is gekomen dan haar positie er voor.

Voor Europees president Herman Van Rompuy is er een “Majeure stap” bereikt en is het ergste voorbij al geeft hij toe dat er de volgende maanden nog in een sfeer van spanning zal moeten geleefd worden. Hij denkt dat de euro nu gered is. “Laat ons het hopen. Wij hebben ons werkt gedaan, maar het hangt ook van de financiële markten af. Dit zou een keerpunt in de crisis moeten zijn. We kunnen met meer vertrouwen naar de toekomst kijken.” De ‘peer pressure’ van lidstaten die druk uitoefenen op mekaar om hun staatsfinanciën gezond te houden, is veel sterker dan vroeger, zegt de Europese president die toegeeft dat Italië sterk in de gaten zal moeten worden gehouden. dat de Europese ‘bazooka’ nu boven gehaald is moet een voldoende groot afschrikkingsmiddel zijn voor wie wil speculeren tegen de euro. “Het is niet de bedoeling dat we het fonds moeten gebruiken, maar het ligt daar. Klaar om in te zetten tegen wie ons wil aanvallen.”

Voor Frankrijk en Duitsland is de inspanning ‘beperkt’ tot respectievelijk 8,8 miljard en 5,1 miljard euro.

Wij zullen moeten uitkijken of er geen gevaar zal optreden doordat overheden zouden moeten gaan bijtreden om schulden te dekken.

Het Oosten reageerde in ieder geval positief op de doorgekomen berichten van de genomen akkoorden. Daar gingen de beurzen in het groen en wij kunnen voor onze beurzen hopelijk ook een doorgezette stijging vinden zonder al te vlug een winstneming en terug een daling door niet goed bevindingen van de overeenkomsten.

Nu moet men er werkelijk in gaan slagen om het beleid van de zeventien eurolanden beter op elkaar af te stemmen en eensgezind uit de bus te komen zodat de Euroburgers kunnen zien en horen dat hun leiders eindelijk eensgezind achter de Europese droom willen komen te staan en er effectief aan willen werken om op alle vlakken één ééngemaakt Europa te creëren in de nabije toekomst.

Vindt verder meer in:

++

  • Angela Sarkozy, Nicolas Merkel (trenhoteleuropa.wordpress.com)
    Sarkozy, man or woman, would be a person that it is worried about his image, about his honour. It would be a person that would have liked to be a person born in a castle or something. It would be a person very worried about his status and always trying to appear to be more than he is.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.