Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken

België kan onder haar bevolking heel wat Moslims vinden. Dezen zijn veel actiever met hun godsdienst bezig dan de zogenaamd vele Katholieken. België gaat namelijk nog steeds door als een Katholiek land, maar als wij de actieve gelovigen bekijken zien wij daar zeer weinig Rooms -, Charismatische– , Oud-, Nederlandse Oud-, Onafhankelijke Oud-, Autocefale, Vrij-, Vrijzinnige-, Oecumenisch- , Latijns-, oosterse-orthodoxe en oriëntaals-orthodoxe Katholieken en Levebvristen. De meest actieve katholieke gelovigen vinden wij natuurlijk bij de Charismatische Katholieken zoals bij de andere Charismatische Bewegingen, maar de rest is weinig actief met het geloof bezig ook al zijn ze in hun kerkgemeenschap actief.

Bij die Katholieke gemeenschappen is het Woord van God, de Bijbel, maar een secundair gegeven. Hun diensten schenken dan ook zeer weinig aandacht aan dat Woord van God.

Hiertegenover besteden de Protestantse en islamitische groeperingen wel aandacht aan dat Woord van God.

Opvallend is dat de laatste maanden de interesse voor de Koran enorm toegenomen is. Zodanig dat de Nederlandstalige Koran op het internet voor een maand weerhouden wordt tot dat de eigenaars ervan hun update betaald hebben. Zolang kan men er niet verder op kijken. > De Heilige Koran in het Nederlands verklaard. Door het plaatsen van de vele teksten hebben zij hun bandbreedte overschreden. Het wordt dus afwachten of zij die gaan verhogen.

Op de Moslima Gids kan u nog wel terecht voor de lezing op het net van de Nederlandse versie van de Koran: Koran in het Nederlands.

Basmalah-1wm

18e eeuws schrijven in Ottomaanse kalligrafie. Het geeft de uitdrukking weer: 'In de naam van God, de Genadevolle, de Barmhartige " - Basmalah Arabische kalligrafie Thuluth

Bij beide groepen gelovigen bestaat er een grote misvatting. Velen denken dat zij een andere God aanbidden dan de Europeanen. Maar in wezen zouden christenen wel degelijk dezelfde God moeten aanbidden. Allah is gewoon het Arabisch voor God, waarbij dan gedacht wordt aan de Allerhoogste God tussen al die andere godendie de wereld rijk is.

Als de moslims of muzelmannen aan Allah denken gaan hun gedachten uit naar De Enige en Onderhouder van het Universum, terwijl het bij vele Christenen moeilijk er ligt. Daar heeft men zoals bij de Katholieken mensen die Jezus ook voor God houden en spreken over drie goden of goddelijkheden, namelijk 1. God de Vader, 2. god de zoon, 3. god de Heilige Geest. Terwijl de Bijbel duidelijk is dat er slechts één God is, namelijk  יהוה of YHWH of JHVH of JHWH, de “Ik ben die Ben” die zichzelf kenbaar heeft gemaakt met Zijn Naam die iedereen hoorde te leren kennen: Jehovah.

“2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes} en zei tegen hem: “Ik ben יהוה.
3 “En ik verscheen aan Abraham, Yitsḥaq {Isaak}, en Yaʽaqob {Jakob}̱, , als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste}. En bij mijn naam יהוה, was ik niet bekend bij hen?
4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kenaʽan {Kanaän} te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen}, waarin zij  als vreemdeling hebben verkeerd.
5 “En ik heb ook  het gekerm {weeklagen} gehoordvan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël} welke de Mitsrites {de Egyptenaren}  tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht.
6 “Zeg dan ook,, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Issraël} : ‘Ik ben יהוה {Jehovah}, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren}, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken},
7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn} . En gij zult weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah} uw Elohim {de Eeuwige, uw God}, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten}van de Mitsrites {Egyptenaren}.
8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Abraham, Yitsḥaq {Isaak} , en Yaʽaqob {Jakob}, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai } יהוה {Jehovah}. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

“En laat ze weten dat U, wiens naam is יהוה {Jehovah}, U alleen bent de Allerhoogste over de ganse aarde.” (Psalmen 83:18 De Geschriften 1998 +)

Jezus van Nazareth was een mens, met een begin (geboorte als zoon van Maria en Jozef) en een einde (dood aan de martelpaal), terwijl God als geest geen begin en geen einde heeft, mits Hij eeuwig is. De sterfelijke Jezus wordt door zijn Vader in de hemel, naast wie hij nu zit, Zijn op bijzondere wijze of enig geboren geliefde zoon genoemd. Terwijl Jezus ook erkende dat hij minder was dan zijn Vader.

“Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,” (Lukas 3:21-23 NBV)
“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Johannes 14:28 NBV)
“‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’” (Johannes 20:17 NBV)

Vele moslims geloven nu dat alle christenen aannemen dat Jezus God is als ‘god de zoon‘ terwijl er meerdere christenen dit niet geloven en Jezus als een voorname leerkracht, rabbi of rabbijn aanschouwen en beseffen dat hij wel een profeet was, maar ook een mens zoals u en ik en knecht van God. Het is verkeerd om voor te stellen dat alle christenen in de Heilige Drievuldigheid of Heilige Drie-eenheid geloven.

Die Niet-Trinitarische christenen geloven zoals die moslims dat God zijn Boodschappers en Profeten naar alle mensen heeft gestuurd, maar zij zien niet allemaal de profeet Mohammed als de laatste boodschapper aan de mensheid. Volgens een overlevering van de bekende Imam Ahmed ibn Hanbal zijn er in totaal 124.000 Profeten geweest. Van al deze Profeten zijn er maar een paar nog echt bekend tegenwoordig. De bekendste Profeten zijn Adam, Noah of Noach, Abraham, Mozes, Jesaja, Jezus/Jesus of Ya(hu)shua of Jeshua en de (tot nu toe) laatste Profeet Mohammed. Al die profeten hadden een doel en brachten het Woord van God naar de mensen, zodat zij de Wensen of de Wil van God beter zouden leren kennen.
Het is verkeerd te denken dat men alleen God zou leren kennen door één of andere Godsdienst of dat God enkel naar één bepaalde groep gelovigen zich richt. God richt zich tot iedereen. Aan elke mens waar ook geeft de schepper de mogelijkheid om Zijn Stem te horen. Hiertoe kunnen allerlei wegen gebruikt worden. Verscheidene islamieten nemen aan dat zij de enigen zijn die me de islam de boodschap van God naar de gehele mensheid uitsturen. Volgens hen komt dat ook doordat bij hen de bekering naar de islam eigenlijk erg simpel is. God heeft het voor ieder mens makkelijk gemaakt om Hem te aanbidden, want de aanbidding van God is namelijk reden van onze schepping, dus in feite zou men volgens hen kunnen zeggen dat elkeen die God wil aanbidden in aanmerking kan komen om islamiet te worden. Maar elkeen die God wil aanbidden zou eveneens christen kunnen worden indien hij of zij daarbij aanvaard dat Jezus gestorven is voor onze zonden en dat hij de beloofde Verlosser of Messias is.

Volgens bepaalde moslims is het enige wat een persoon moet doen om moslim te worden het uitspreken van een enkele zin omdat God het juist probeert voor de mens makkelijk te maken. Men hoeft geen rituelen te ondergaan zoals bijvoorbeeld de doop door een geestelijke bij de christenen, maar daar weten zij niet dat voor bepaalde christenen er helemaal geen geestelijke hoeft te zijn. Vreemd genoeg is dat diegenen die zich willen bekeren die zin wel moeten uitspreken in het Arabisch, alsof God die andere talen niet zou begrijpen, of al zou iedereen zo maar Arabisch kunnen.

Muslims

De Moslim populatie of Islam verspreiding in 2007

Meerdere moslims geloven dat de Bijbel die men tegenwoordig in handen heeft en waar de christenen in geloven, vervalst en veranderd is waardoor de oorspronkelijke Bijbel, zoals door God of Allah werd geopenbaard, niet meer voor handen is. Hierin vergissen zij zich echter. De Heilige Geschriften zijn door de geschiedenisheen, ook al werd er alles aan gedaan om ze te vernietigen, bewaard gebleven.

Vele moslims begrijpen het vaderschap en zoonschap niet gelijk het op de Hebreeuwse wijze zou moeten gebeuren. Voor de Hebreeuwers of Joden heeft men “Israël” of het uitverkozen Volk van God waar Abraham de Aartsvader is en al zijn nakomelingen kinderen van Abraham zijn. Zo aanschouw ik als christen Abraham ook als aartsvader zoals Isaak ook een aartsvader is. In die zin zijn wij dan ook kinderen van Abraham, of van Isaak, zoals wij ook kinderen van Christus Jezus horen te zijn. God is de Schepper van alles en aldus ook Vader van alles, en wij zijn Zijn kinderen aldus indien wij die schepping en godheid aanvaarden.

De Thora met de Pentateuch behoort tot de basis Heilige Boeken (of Rol) van de monotheïstische godsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam.

Bepaalde islamitische groeperingen willen christenen nu doen geloven dat zij reeds eeuwen misleid zijn. In zekere zin hebben zij daar gelijk voor wat betreft bepaalde leerstellingen die de Rooms Katholieke Kerk en bepaalde Protestantse Kerken hebben verkondigd. Maar voor wat de getrouwheid van de Heilige Boeken betreft kan men ze geen gelijk geven, daar het bijzondere aan die werken is dat zij, niet tegenstaande al de weerstand, de tijd overleefd hebben, en nog steeds hetzelfde zeggen als eeuwen geleden. Daarin ontdekt men ook de bijzonderheid van die Geschriften.

In Berlijn werden er korans uitgedeeld op de bekende Potsdamer Platz. - Het Laatste Nieuws © ap.

De uit de vroegere voorgangers van de islam voortgekomen groepering der Salafisten (salafiyyah of selefie) of athary hebben het nu niet beter gevonden om voor een makkelijkere verspreiding van hun geloof te voorzien door de verspreiding van de volgens hun belangrijkste Heilige Geschriften: de Koran.

25% van de Belgische bevolking zou al sympathie hebben met de islam, en 6% behoort tot de door de staat erkende Islamitische groeperingen, terwijl er daarbuiten nog veel meer moslim genootschappen zijn. Volgens de Geheime Dienst van België zouden er een 5000 tal extreme Salafisten zijn met een 600 tal als gevaarlijk genoteerden, terwijl in Nederland er zo een 2500 potentiële activisten kunnen geteld worden {Grote groep vatbaar voor radicale stroming islam, NU.nl, 5 september 2007}.

In het televisie duidingsprogramma ‘Terzake’ gaf de woordvoerder van de Belgische Staatsveiligheid te kennen dat voor hen het salafisme de grootste bedreiging is voor de westerse democratie. ‘De bekendste groep is natuurlijk Sharia4Belgium, maar de meeste anderen werken in stilte op lokaal vlak. Ze richten zich vooral op de onderkant van de samenleving. Daarom zijn ze nu het meest in opmars in volkse buurten in Kuregem en Borgerhout. Mensen die het moeilijk hebben en houvast zoeken worden aangetrokken door de duidelijke salafistische regels van wat mag en niet mag.’ (CDS)  Ook in andere media kon men Alain Winants, grote baas van de Veiligheid van de Staat, zijn waarschuwing voor het gevaar dat salafisten betekenen voor onze democratie te horen krijgen. Hierbij kan men dan wel de vraag stellen waarom Europa dan ondertussen wel massaal wapens levert aan het salafistische bewind in Saoedi-Arabië, dat vorig jaar het democratisch protest in Bahrain in bloed hielp smoren.
Europa is de grootste wapenleverancier van dat land. In 2010 leverde het voor (minstens) 3,3 miljard euro, zowel wapens als licenties. België vertegenwoordigt 49,8 miljoen euro in dat pakket, maar Frankrijk 2168,6 miljoen euro. Duitsland leverde tanks en Groot  Brittannië leverde gevechtsvliegtuigen.
Volgens de Europese regelgeving moeten exportlicenties geweigerd worden als wapens
“voor interne repressie zouden kunnen worden gebruikt”, als de “waarschijnlijkheid van een gewapend conflict dreigt” of als de regionale stabiliteit verstoord zou kunnen worden.’ Men heeft nochtans duidelijk kunnen zien hoe de laatste maanden Europese wapens werden gebruikt om ganse bevolkingen onder druk te zetten. Eveneens helpen Europese organisaties aan de opbouw van een rakettenfabriek. Ook Human Rights Watch rapporten worden gewoon genegeerd door Europa en de VN of UNO. Hoe valt dat te
rijmen?

Die extreme Salafisten zijn duidelijk niet akkoord met de salafigeleerden (zoals onder anderen Muhammad Nasiruddin al-Albani, Muhammad ibn al Uthaymeen, Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz en Abdul-Azeez ibn Abdullaah Aal ash-Shaikh) die unaniem tegen de zogeheten jihad zijn, die hedendaags veelal gepleegd wordt. Wel is er de algemene strekking dat alleen de Koran zelf, de uitspraken van Mohammed, de Hadith en de uitspraken (athaar) van de sahaba – de metgezellen van Mohammed – als gezaghebbend kunnen beschouwd worden. Daarom wordt salafisme wel gezien als een vereenvoudigde versie van de islam, met maar een paar geboden en gebruiken.

Opened Qur'an

Een geopende Koran

Meer dan 100 informatiestands organiseerden de Salafisten in talrijke steden van voornamelijk Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen, Hessen en Hamburg. De aanpak van de islamitische missionarissen is even eenvoudig als effectief: Duitse moslims worden aangemoedigd om een kopie van de Koran (rode cover) te kopen om de gratis verstrekking van een extra exemplaar van de Koran (blauwe cover) te financieren. Men is overgegaan tot een openbare distributie op de straten en marktpleinen waar ook “informatiestands” te  vinden vinden zijn zodat mensen meer te weten kunnen komen, op een gemakkelijk toegankelijke manier, over de Koran en het islamitisch geloof. Daarnaast kan iedere belanghebbende gratis een Koran bestellen op een website.

Koran vrij beschikbaar voor het publiek

Het plan lijkt te werken. Volgens de 47-jarige Keulse zakenman met Palestijnse roots, Ibrahim Abou Nagie, die niet lijkt op een islamitische haat prediker, zijn naar verluidt op 10 april reed meer dan 300.000 Duitse Koran vertalingen verdeeld. Tienduizenden extra exemplaren, heeft hij al besteld. Voor hem was het Paasweekend speciaal om zijn “Lies!”-Projekt” of   “Lees Project” in een nieuwe fase te brengen. De salafisten lanceerde een frontale aanval tegen de ongeschoolde en andere geloven. Over de gehele natie Duitsland, organiseerden zij op paaszaterdag in 35 steden op hetzelfde moment Koran-distributies, waaronder Hamburg, Keulen, Konstanz, Frankfurt, Dresden, Osnabrück, Hannover en Berlijn.

De Duitse salafisten willen graag 25 miljoen exemplaren van de Koran goedkoop of gratis verdelen in de Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwitserland. Die groots opgezette geloofsverkondiging lokte heel wat reacties uit, vooral negatieve.

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in 1789

De Godsdienstvrijheid is een belangrijk onderdeel van de Rechten van de Mens, ingesloten in de Verklaring van de Rechten van de Mens in 1789 - Merk ook bovenaan het "Alziende Oog" dat symbolisch voor God de Schepper staat.

In Nederland was men er uit bepaalde hoek zeer bang voor. Vooral daar zijn er ook al heel wat Nederlanders actief op het net met de verspreiding van hun geloof in de profeet Mohamed en de Koran. Langs één kant vergeten zij dat God Zijn volk de opdracht had gegeven om Zijn Naam over heelde wereld bekend te maken en Zijn Woord te verspreiden. Die verspreiding van dat Woord van God trachten de islamieten nu te doen. In onze Europese Gemeenschap moet het verspreiden van religieuze geschriften een onderdeel uitmaken van de godsdienstvrijheid.

Het was een toppoliticus van Angela Merkels CDU, de plaatsvervangende fractieleider van de christen-democraten in het parlement, Günter Krings, die de actie afkeurde en opriep de distributie van de korans te verhinderen. Hij gaf toe dat er principieel niets mis is met het uitdelen van gratis korans, maar: ‘De radicale groep van de salafisten verstoort met haar agressieve aanpak de religieuze vrede in ons land.’

Klaarzetten van een boekenstand voor de gratis uitdeling van de Koran - © epa.

Duitse journalisten die kritisch over de actie hebben geschreven, zijn op internet bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek daarnaar geopend. De Duitse binnenlandse veiligheidsdiensten letten al sinds 2010 extra op de salafisten, van wie er ongeveer 2700 in Duitsland zouden zijn.

Al hoe wel het zeer vreedzame uitstallingen zijn van een geloofsgroepering, heeft de Katholieke bisschop Jochen Jaschke angst dat deze acties de godsdienstvrede verstoren. Volgens hem wekken ze agressie op en wakkeren ze wantrouwen aan.  Vond de CDU-politicus Günter Krings het uitdelen van korans agressie, dan situeert de katholieke kerkleider de agressie bij de toeschouwers of bij de bevolking – of bij zichzelf?

Onder de reacties in het Laatste Nieuws vindt men: “Er zijn 1,7 miljard moslims 🙂 als ze echt zouden aanzetten tot haat dan denk ik dat er weinig van de wereld zou overblijven. Je mag niet slapen als je buur honger lijdt… Dit is geen roman, maar een boek vol wijsheid…” (houssin2605 )

Veel mensen zijn ook bang voor dat boek, omdat ze het niet kennen. Niet gekend is ook niet bemind. Maar het ongekende lokt met al de voorstellingen van extreme groepen een angst die onterecht is, want het is een boek waar ook wijsheid kan in gevonden worden, alsook waar men de gelijkenissen kan in vinden met de vroegere geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament.

Vele mensen hebben er geen bezwaar tegen als het een gewoon werelds boek is, maar zodra het een boek is van een geloofsgroep die te dicht komt bij de Europese geloofsrichtingen dan steigeren hun haren. Over boeddhisme en Zen iets lezen is zelfs een tijd “in” geweest. Voor de Bijbel of voor de Koran krijgt men kriebels en over de Thora zwijgt men in alle talen. die werken durft men gewoon weg niet als historische boeken uit de literatuur bekijken die elk gecultiveerd mens wel zou moeten gelezen hebben. Zij maken nog meer deel uit van onze cultuur dan een Shakespeare, Bredero of Dostojevski, die elk onderlegd burger toch zou moeten gelezen hebben.

Sommige Katholieken vergeten dat hun geloofsgemeenschap ook in verre landen met grote trom Nieuwe Testamenten ging verspreiden alsof het de Bijbel was, terwijl het slecht een klein deel van de Bijbel is. Ook in landen waar het verboden was, brachten zij anderen in gevaar door illegaal die geloofsboeken te verspreiden. In sommige landen werden niet de Heilige Geschriften uitgedeeld maar theologische geschriften, die aan de man werden gebracht als Gods waarheid.

Christadelphian Marcus Ampe op de Bijbelstudiedagen in de Romaanse Poort te Leuven, Herfst 2006

Vreemd nu is dat juist Monseigneur Jaschke zo angstig reageert terwijl hij juist door de Duitse bisschoppenconferentie aangesteld is als verantwoordelijke voor de dialoog met de moslims. Hij stuurt eerder op een stilzwijgen aan van de moslims in plaats van hen te aanzien als evenwaardige burgers die even veel recht hebben op het uit oefenen en verspreiden van hun geloof. Ook de Katholieken mogen hun geloof verspreiden als zij dat willen. Volgens de opdracht die Jezus Christus heeft gegeven, die zij beweren te volgen als wij hun groepsnaam “christen” mogen geloven. Elke christen zou namelijk het Woord van God moeten verspreiden en het Goede Nieuws bekend maken. Hiervan kan men echter zeer weinig merken. Er zijn in Europa zeer weinig gelovigen die voor hun geloof uit komen en anderen daarover durven aanspreken. Echte prediking door burgers ziet men in België niet gebeuren, buiten de prediking door de Mormonen, dat heel hard vermindert is sedert de jaren 80, en door de niet-trinitarische christenen, zoals Jehovah Getuigen, BijbelonderzoekersErnstige Bijbelonderzoekers , Vrije Bijbelonderzoekers, Bijbelstudenten, Bijbelvorsers (in België ook de Vereniging van Bijbelvorsers) en Christadelphians of Broeders in Christus.

Het wordt hoog tijd dat christenen eens wakker schieten en de opdracht opvolgen die hun zogenaamde leider heeft gegeven, anders zijn ze eigenlijk hun naam christen niet waardig als zij toch de leerstellingen van die Christus niet opvolgen. Heel wat activiteiten en handelingen van die christenen gaan trouwens in tegen de leer van Jezus Christus.

Zoals de moslims overgaan tot het verspreiden van hun basis Heilig Boek zouden de christenen hun basis Heilig Boek de Bijbel én zelf ter hand moeten nemen, lezen en opvolgen, terwijl zij er werk van maken om dat Woord van God aan de andere mensen kenbaar te maken.

Er ligt nog veel werk voor de boeg in christen land.

+

 1. Salafisten verteilen 25 Millionen Korane

  Quran

  Quran (Photo credit: manitoon)

 2. Kostenlos abholen in deiner Stadt (Termine)
 3. Haus des Qurans
 4. “Gratis koran is agressief”
 5. Duitsers bezorgd over miljoenen gratis korans
 6. Duitse salafisten delen weer korans uit
 7. Is Merkels CDU nog integreerbaar?

  Nu Europa steeds meer een kolonie van
  Duitsland wordt, is het interessant te zien hoe dat land met zijn 4,5
  miljoen burgers met islamitische achtergrond omgaat. De islamconferentie
  in Berlijn verduidelijkte dat: die omgang is betuttelend, agressief en
  paranoïde.
  Vakantie. Ik stopte een handboek Arabisch in mijn reistas, want sudoku’s
  zijn me te moeilijk, en een stapeltje essayistische…
 8. Leve het salafisme!
  De samenwerking van het Westen met islamieten heeft een lange
  geschiedenis.  Ze begon al onder Hitler. Na de overval op de
  Sovjetunie schakelde Duitsland moslims uit dat gebied in om het
  sovjetbewind te bevechten, zowel in de propaganda als op het slagveld.
  Hitler steunde ook de Moslimbroeders in Egypte, om het de Britten
  moeilijk te maken.
  +
  Afghanistan van 1978 waar de VS een vrouwvijandige en reactionaire islam
  gingen aanwakkeren om het pro-Sovjetbewind ten val te brengen.

 9. BoerkaBlaBla: Rebellie op de ULB

  Israël (…) is een staat waar de vrijheid van
  meningsuiting absoluut is.
  (Maurice Sosnowski, ULB-prof)Welke rampspoed heeft Brussel nu getroffen?  Er is, zo zegt de pers, een
  aanslag gepleegd op de democratie, de censuur heeft er toegeslagen, er
  zijn daar onruststokers, herrieschoppers die zich gedragen als
  fascisten, linkse fascisten, nee islamofascisten, nee integristen, ze
  wilden…
 10. BoerkaBlaBla: de onvrijheid van meningsuiting

  Het weekblad Le Vif delireert. De banale rel bij een optreden van de
  Franse journaliste en schrijfster Caroline Fourest op de Université
  Libre de Bruxelles van 7 februari is goed voor een cover met de
  imposante kop: Mag je nog kritiek leveren op de islam? En daaronder de
  prangende vragen: Is de censuur op de ULB een geïsoleerd geval? Hoever
  gaat de vrijheid van meningsuiting? En tot slot:…
 11. De islamitische barones slaat de bal misHet Verenigd Koninkrijk is de wonderlijkste
  staat van Europa. Het staatshoofd is er tegelijk hoofd van de
  Anglicaanse Kerk, die zich vijf eeuwen geleden afgescheurd heeft van de
  Katholieke Kerk. Een anachronistische vermenging van staat en
  godsdienst, die in de praktijk toch wel meevalt.
 12. Salafisten als nuttige idioten
  Abdelrahim Ayachi, de salafist die op dit ogenblik in Brussel wegens terrorisme en banden met Al Qaeda terechtstaat maar op dit ogenblik in Syrië vecht, is geen  onbekende voor het Belgisch gerecht.
 13. De salafist mijn vriend en vijand
 14. Syrisch Sektarisch Geweld
  Religieus geïnspireerde moorden veroorzaken een groeiend aantal slachtoffers in Syrië. Het dodental wordt dus niet uitsluitend veroorzaakt door veiligheidstroepen versus demonstranten. Sektarische liquidaties winnen snel terrein. Dat maakt de kans op een vreedzame oplossing steeds kleiner.
  +
  Uniek zijn sektarische moorden in het Midden-Oosten niet. In buurland Irak kwamen tienduizenden mensen om het leven bij soennitische versus sjiitische vergeldingen na de verdrijving van dictator Saddam Hoessein in 2003. De confrontaties duren voort tot de dag van vandaag. In Libanon stierven tijdens de burgeroorlog van 1975-1990 duizenden in een strijd die vooral langs religieuze en etnische lijnen liep.
 15. Syrische Oorlog in 4 Scenario’s
  ‘De Arabische Lente in Syrië is te rooskleurig voorgesteld. Het zijn
  niet uitsluitend vreedzame demonstranten tegen een repressief regime’,
  zegt arabist Nikolaos ‘Koos’ van Dam (66).
  +
  ’ Een vertrek van Assad betekent daarbij niet automatisch pais en vree.
  De orthodoxe moslimbroederschap en de extremistische salafisten, die
  waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een kwart van de meer dan
  4.000 slachtoffers, lukt het electoraal nooit om democratisch de macht
  te grijpen. ‘Die zullen dat eerder gewapend proberen als ze de kans
  krijgen en anderen misschien ook.’ (De VN verhoogde het aantal doden
  tot 5000 in nog geen twee weken wat mij lichtjes verbaast. Ik hecht
  weinig geloof aan hun methode van telling)
 16. De Standaard en Masha Gessen over Poetin
 17. Noord en Zuid – De slag om Iran gaat versnelling hoger
  In de vroegere Sovjetrepubliek Azerbeidzjan is men zinnens het land te
  herdopen in Noord-Azerbeidzjan en ook de grondwet aan te passen.
  Voortaan zou de republiek volgens die nieuwe grondwet bestaan uit zowel
  een Noord- als een Zuid-Azerbeidzjan.
 18. In de naam van de vader
  Het is al herhaalde malen gezegd en geschreven dat het eerste
  slachtoffer van de oorlog steevast de waarheid is. Zodra onze westerse
  regeringen denken een bepaald land te kunnen veroveren begint in onze
  media een ware kruistocht tegen de regering in dat land.
  +
  Israël en zijn westerse vazalstaten willen elke oppositie tegen de
  zionistische agressie voor lang uitschakelen en willen daarom Hezbollah,
  Hamas, Syrië en Iran uit de weg, vernielen. Daarover gaat het hier,
  niet over mensenrechten.
  +
  Dat christelijke geestelijken, ook Nederlanders, vrezen voor de toekomst
  van hun kerken daar eens de rebellen zouden winnen is haar blijkbaar
  onbekend. Maar ja, die worden als we haar moeten geloven onder druk
  gezet. Met andere woorden: je moet hun visie niet voor waar nemen.
 19. Grootste Belgische wapensmokkelaar was de ideale verkoper
 20. Hillary heeft Haast in Homs
  Een dictator als Hosni Mubarak van Egypte werd in 2009 door Clinton nog
  een ‘vriend van de familie’ genoemd. In het voorjaar van 2011 werd hij
  bij een draaiende wind onmiddellijk gedumpt. Daarna grepen de VS-haters
  van de moslimbroederschap en salafisten de macht. Ze leren het blijkbaar
  nooit.
  +
  In Irak werd na de invasie van 2003 de dictatuur van Saddam Hoessein
  ingewisseld voor een instabiele samenleving, waarin ruim 100.000 burgers
  omkwamen en nog dagelijks bomaanslagen plaatsvinden.
  En nu bemoeien de VS zich dus met de Syrische opstand, voornamelijk om aartsvijand Iran dwars te zitten.
 21. De Mediawerkgroep Syrië bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor
  het zelfbeschikkingsrecht van het Syrische volk en het respecteren van
  de Syrische soevereiniteit volgens het internationaal recht.
  >
  Westen erkent Syrische Nationale Raad terwijl Golfstaten gewapende rebellen betalen
  >> Massa’s leugens en riooljournalistiek
  De alternatieve webstek Zonnewind schrijft: “Al-Qaida wordt al jarenlang gebruikt als vriend en vijand
  naargelang welk strategisch belang ze moeten dienen. Tegen regimes als
  dat van Assad worden ze zwaar bewapend en gesteund om de burgers te
  terroriseren. [In dit licht is het ook straf om te zien hoe verschillend
  gevestigde media berichten over dode regeringstroepen in Jemen en in
  Syrië. In Syrië kiest het Westen partij voor de rebellen, in Jemen is
  men juist tegen de rebellen, AP]“

Vindt ook:

 1. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 2. Het Boek der Boeken de Bijbel
 3. Bestseller aller tijden
 4. Fundament in de Schrift
 5. Geloof
 6. Geloof in Jezus Christus
 7. Geloof in slechts één God
 8. Geloofsbelijdenissen
 9. Geloofspunten van de Christadelphians
 10. Geloof voor God aanvaardbaar
 11. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 12. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 13. Gods hoop en onze hoop
 14. God versus goden
 15. Heilige Drievuldigheid of Drie-Eenheid
 16. Is God Drie-eenheid
 17. Jehovah wiens naam heilig is
 18. Christen, Jood of Volk van God
 19. Christen genoemd
 20. Christus toebehorenden
 21. Christadelphian mens
 22. Belangrijke verschillen tussen Christadelphians en andere christenen
 23. Mijn geloof
 24. Gekristalliseerd harmonieus denken
 25. Opdracht tot getuigenis
 26. Opdracht voor christen
 27. Op wie hoop stellen
 28. Organisatie der broeders in Christus
 29. Overwegingen over Wiens leiding
 30. Plan van God
 31. Plan van God en wereldvrede
 32. Redding
 33. Redenen dat Jezus niet God is
 34. Redenen om gedoopt te worden
 35. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 36. Relatie tot Christus
 37. Relatie tot God
 38. Relatie tot medemens
 39. Rond de Bijbel
 40. Rond God de Allerhoogste
 41. Rond Jezus
 42. Uitvaren
 43. Verkondigen
 44. Verschillen
 45. Verwachtingen
 46. Wat is Gods doel met de aarde?
 47. Wat te vinden in de Bijbel
 48. Wie, wat & hoe Christadelphians
 49. Woord van God
 50. Zoon van God
 51. Uitzicht op de toekomst

Om te overdenken:


Het vermijden van al het foute gedrag,

Het ondernemen van het goede,
En het ontwikkelen van je eigen geest;
Dit is de leer van de Boeddha’s.

Boeddha (Dhammapada vers 183)
+++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken

 1. Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, over het salafisme: “Het salafisme is momenteel waarschijnlijk de grootste bedreiging voor onze democratie. Het is een beweging met enkele duizenden sympathisanten in België, en enkele honderden militanten. En dan heb je nog een tiental fanatici die naar Pakistan en Afghanistan trekken om zich daar te laten scholen, of om er te deel te nemen aan gevechten.

  »Het grootste gevaar zijn niet die enkele salafisten die tot het ergste in staat zijn. Het gevaar zit ‘m vooral in de poging van het salafisme om een parallelle maatschappij te creëren die elke invloed van een westerse democratie verwerpt. Salafisten streven naar een eigen geneeskunde, een eigen economie, een eigen politie, een eigen justitie, een eigen religie. Uiteraard komt dat de integratie niet ten goede. Aan de andere kant neemt het risico op een reactie van extreemrechts toe. In buitenlandse grootsteden heb je al bewegingen tegen de islamisering, de zogenoemde defense leagues – het ene extremisme wakkert het andere aan. Dat is een gevaarlijke dynamiek. Voor alle duidelijkheid: je hebt zo’n zeshonderdduizend moslims in België. Salafisten vormen een kleine minderheid. Maar: een minderheid die wij gevaarlijk achten.” (Bron: Humo)

  Like

 2. rose says:

  Oude garde ervaart ‘een zeker gevoel van opluchting’ na de val van het kabinet.

  De Moslim organisaties zijn ook blij omdat het rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, Moskeebouw, uithuwelijk, eerwraak en het heilige massa verzameling kan weer ongestoord doorgaan.
  Massa immigratie is weer gered, moslimlanden zijn zeer tevreden. Ambtenaren klasse is hard aan het werk. Feestende PVDA, CDA, D66, CU en Groenlinks brengen islamitische afvalputje niet in gevaar, ze gedragen zich als islamitische verlenging.
  Mohammed’s, Mehmet’s, Ali ‘s, Newzat’s kunnen weer aan het werk: “… Nevzat K. werd in Turkije ook al eens veroordeeld voor moord, maar in 2007 kwam hij naar Nederland en kreeg verblijfsvergunning. (…) Het hof acht bewezen dat Nevzat K.. de 32-jarige Çakmakçi-Erbas op 10 augustus 2009 met messteken om het leven heeft gebracht. Dat gebeurde op klaarlichte dag op de parkeerplaats voor haar crèche Moeders Schoot in Amsterdam-West. K. besloop haar van achteren en stak met een groot mes bijna 20 keer op haar in. Hij bleef steken toen Erbas zich omdraaide en zich verweerde en ging door toen zij in elkaar zakte. …”.

  “…Stratmann van juwelierszaak Lapidee aan de Beeklaan in Den Haag werd vorige week woensdag overvallen en neergeschoten door twee mannen, Ziya B. en Sandro Grigolia.(…) Het gaat om de 19-jarige Ziya B., die dinsdag rond middernacht in de Haagse Schilderswijk is gearresteerd, meldt de politie Haaglanden woensdag….” 
  Hoeveel van de criminelen hebben de laatste jaren vestigingsvergunningen gekregen? Hoeveel moslims lopen met de wapens rond? Waarom tienduizenden moslimjongeren gewapend zijn? Groeiende criminalisering in Nederland gaat gepaard met de etnische verminking van de grotsteden bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de burgeroorlogen.
  Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Ze werd onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de ultra asociale Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Dit is de kernstrategie van de islamitische verbreiding die sinds 7de eeuw succesvol wordt toegepast.
  Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn.
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de werkende burgers.
  Moslimlanden en hun collaborateurs in Nederland gaan over tot de vorming van moslimenclaves als toekomstige overkoepelende gebieden die meerdere steden en dorpen in zich verenigd. Om niet het gevaar te lopen bij de verdere uitbreiding van deze Moslimenclaves, wordt gezocht naar de aanvullende internationale moslimorganisaties.

  De basis van slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van Bureaucratische kaste moet drastisch ingeperkt worden. Eerst beginnen met alle onzinnige, onnodige en tijdrekkende regeltjes schrappen. Ambtenaren die zich op kosten van de belastingbetaler wentelen in een luxe die diezelfde belastingbetalers zich niet op hun werkplek kunnen veroorloven.
  Bijna 40% van de ambtenaren zijn met de moslim immigratie en de verwerking van de eindeloze gevolgen bezig. In Nederland heeft de Islam zich vooral door migratie verspreid. De kolonisatie van de belangrijkste wijken/gebieden heeft er voor gezorgd dat een groot aantal moslims zich na het verkrijgen van de “vaste voet” vergunningen eindeloze vervolg migratie tot stand brengen.
  Veel moslimlanden willen hier hun overbodige bevolking kwijt en Nederland moest een zware staatsmechanisme ontwikkelen voor de opvang van hun eindeloze stroom. Veel politici en ambtenaren staan ver van de probleemsteden. Ze doen alsof ze op een andere planeet leven. Problemen die veroorzaakt worden door hun “nieuwkomers” bestaan gewoon niet!. Grote Steden bevolking is door de strot geduwd door mensen die alleen maar achter hun bureaus zitten. Normen en waarden worden overboord gegooid handhaving van wetgeving is hun vreemd. Klachten van burgers worden niet beantwoord.
  Veel ambtenaren leven nog volgens het islamitische jaartelling. Ze willen niet horen dat Islam een woestijn indoctrinatie is. De islam is gemaakt door mannen, voor mannen. Moslimmannen hebben kledingvrijheid, de moslimvrouwen daarentegen niet, zij moeten zich verplicht verbergen in lappen stof. Je ziet die vrouwen zelfs op het strand liggen met burka en al, sterker nog, ze gaan zelfs met die burka het water is. De moslims van de oude garde in Nederland, na de generaties gaan toch gekleed in hun uniformen, hoofddoeken/burka’s/soepjurken zodat duidelijk te zien is dat ze het islamitische politieke ideologie aanhangen.
  Kennelijk worden grotsteden bestuurd door lieden waarbij het behoorlijk schort aan beoordeling vermogen waardoor zij niet in staat blijken een tamelijk eenvoudige inschatting te maken waneer ze zelf verdreven worden door de gewapende Moslims. Ze kijken nergens heen en hopen dat ze altijd kunnen uitwijken naar één van hun vakantieoptrekje!
  De Moslimimmigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide uitstoot werd erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuw kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentsering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de eindloze massaverplaatsing van Moslimbevolking.
  Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Als er bezuinigd moet worden dan met z’n allen. Laten we echter niet vergeten dat het fatale Moslim Immigratie miljarden heeft gekost.
  De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Maar deze landen hebben nog steeds te veel eisen en willen nog meer uitstoot dumpen in Nederland. Nederland moet snel stoppen met het onderhoud van de vijandige landen.
  Probleemwijken worden nog groter, Islam is groeiende en wordt militanter.
  Sinds jaren 60 worden ze steeds groter en duurder. De burger is het slachtvee geworden. Moslims terroriseren buurtbewoners en veroorzaken overlast, ergernis en angst. Zestig procent van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. Het probleem hoe Marokkaanse en Turkse ouders hun kinderen opvoeden op weg naar de probleemsteden blijft de kern van hele verhaal. Zet daar meer politie in, of stuur desnoods het leger, want die wijken mogen niet in handen van bendes vallen, maar moeten terug onder het gezag van het lokale bestuur en de lokale veiligheidsdiensten komen.
  Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.
  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Er mogen alleen werkvergunningen gegeven worden.

  Like

 3. marcusampe says:

  Gewapende moslim jongeren zijn zoals geen enkele gewapende Nederlander of Belg verantwoord en kunnen niet toegelaten worden.
  In het westelijk deel van het vaste land (Benelux, Frankrijk en Duitsland) treffen wij ergerlijk genoeg bepaalde moslims aan die de islam bezoedelen door hun houding die eigenlijk weinig met godsdienst te maken heeft maar eerder met de malaise waarin zij zich bevinden.

  Zo we Nederland als België moeten een duidelijke houding nemen naar de oosterse landen en mogen geen vals beeld creëren naar de bevolking van die landen waar heel wat mensen denken dat het hier het land van honing en melk is. De laatste jaren zijn wij in onze contreien overdonderd met economische vluchtelingen. Onder die bevolking waren ook een heel groot deel niet gelovigen. Maar dezen werden over de zelfde kam geschoren als de gelovigen. Nog erger is het dat onder velen van die jongeren er lui wannessen waren of zijn die het vertikken om degelijk te studeren en zich gewillig aan te bieden voor werk . Onder de niet gelovigen zijn ook een heleboel herriezoekers. Maar voor de ingezetenen lijken deze allemaal op elkaar en wordt dan ook met een beshculdigende vinger naar die Turken, Marokanen, Tjetsenen, Albanezen, Slovaken, Serviërs en anderen gewezen.

  De Europese landen zouden beter consequent al diegenen die zich misdragen stante pede terug naar hun thuisland sturen en eisen dat zij daar de gevangenis in gaan, al zouden wij niemand een Marokaanse gevangenis toewensen. Maar wie zich niet gedraagt moet er de gevolgen van dragen. En diegenen die zich niet kunnen aanpassen aan of verzoenen met onze beschaving en onze levenswijze hoeven zich helemaal niet verplicht voelen om hier te komen wonen. Niemand moet hier blijven. Iedereen zou moeten beseffen dat het een voorrecht mag zijn dat hij of zij hier mag blijven.
  Dit vergt echter duidelijke politieke moed. En deze ontbreekt totaal in België en Nederland.

  Indien in Nederland de moslimbevolking haar eigen ideeën aan anderen willens nillens wil opdringen is er duidelijk iets verkeerds aan de hand.

  Geen enkele godsdienst heeft het recht zich op te dringen aan anderen; dus neen aan irritant klokkengelui, neen aan geschreeuw door luidsprekers om op te roepen tot gebed. (Ik ga er totaal mee akkoord dat die moskeeën geen geluid in de omgeving moeten loslaten, maar de gebedshuizen mogen er gerust zijn.)

  Waar haalt u de cijfers: “Zestig procent van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding.”? Een groot deel is wel werkloos, maar zou zoals geen enkele ingezeten continue mogen voorzien worden van een werkloosheidsbijdrage zonder er iets voor in de plaats te doen. Dezen die verdacht zijn van een misdaad of overtreding moeten de nodige opvolging krijgen en daar ontbreekt het dikwijls aan, en indien schuldig moeten ook een degelijke straf krijgen, of indien geen ingezetene van het land (Nederland of België) terug gestuurd worden naar hun eigen land. Dat terug sturen mag niet verlopen door hen gewoon een uitwijzingsbriefje te geven, zoals men hier in België doet, terwijl zij verder vrij rond kunnen lopen en gewoon in het land kunnen en zullen blijven.
  In 2005: De werkloosheid onder allochtonen is veel hoger dan onder autochtonen. In 2004 had gemiddeld 16 procent van alle allochtonen tussen de vijftien en vierenzestig jaar oud geen betaald werk. Bij autochtonen is dat percentage veel lager: 5,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  De werkloosheid is in januari gestegen naar een hoger niveau dan de piek in februari 2010. Onder mannen is het werkloosheidspercentage een half procentpunt hoger dan toen. Bij vrouwen is het aandeel werklozen in de beroepsbevolking ongeveer gelijk aan dat van begin 2010. De werkloosheid onder vrouwen is wel nog steeds hoger dan onder mannen.

  Onder jongeren is de werkloosheid, ondanks een toename in januari, nog steeds lager dan bijna twee jaar geleden. Daarentegen is de werkloosheid bij mensen van 25 jaar en ouder hoger dan begin 2010.

  De stijging van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in 2010 naar verhouding even groot als de werkloosheidstoename bij autochtonen. In 2010 was 12,6 procent van de niet-westerse allochtonen werkloos. Onder autochtonen lag de werkloosheid op 4,5 procent. Een jaar eerder waren deze percentages 10,9 en 3,9 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

  Hoewel de werkloosheid in Nederland de laatste tien maanden van het vorige jaar daalde, was de gemiddelde werkloosheid in 2010 onder autochtonen en niet-westerse allochtonen hoger dan in 2009. In 2010 hadden 95 duizend niet-westerse allochtonen en ruim 280 duizend autochtonen geen werk.

  Van de niet-westers allochtone mannen was 12,3 procent werkloos. In 2009 was dit nog 11,2 procent. De werkloosheid onder niet-westers allochtone vrouwen is toegenomen van 10,5 in 2009 naar 13,0 procent in 2010. In het begin van de economische crisis nam vooral de werkloosheid onder de mannen toe. In 2010 vlakte deze stijging af en is vooral de werkloosheid onder niet-westerse vrouwen toegenomen.

  In 2010 was de werkloosheid onder niet-westers allochtone jongeren 23 procent. Hoewel het werkloosheidspercentage ten opzichte van 2009 is toegenomen, is het aantal werkloze niet-westerse jongeren gelijk gebleven. De stijging van het werkloosheidspercentage is volledig toe te schrijven aan een daling van het aanbod van jonge allochtonen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat ze langer onderwijs volgen. Hetzelfde beeld is terug te zien bij autochtone jongeren. Het aantal jonge autochtone werklozen was gelijk aan een jaar eerder, terwijl het werkloosheidspercentage wel iets opliep.

  Net als in andere jaren was van de vier grootste niet-westerse groepen de werkloosheid het hoogst onder Marokkanen en het laagst onder Surinamers, namelijk 14,6 en 10,3 procent. Vooral onder Marokkanen en overige niet-westerse allochtonen is de werkloosheid in 2010 toegenomen. De laatstgenoemde groep betreft vooral personen uit het Midden-Oosten.

  Het grote probleem in Nederland en België is dat men in de sociale huisvesting en in de huursubsidiewoningen een verkeerd beleid voert waardoor en concentratie wijken komen. Door dat er onvoldoende menging van verscheidene bevolkingsgroepen en bevolkingsklassen is ontstaan juist de op elkaar ‘gekoekte’ groepen waar men een groot aantal probleem gevallen bijeen krijgt. Het is het falende woningbeleid dat daar met de vinger moet gewezen worden.

  Op vele plaatsen is de wijkagent zoek en is er wetteloosheid gekomen. Dat kan gewoon in geen enkele maatschappij. Elk asociaal gedrag, van wie ook, moet dadelijk bij de horens gepakt worden.

  Indien men overal de rotte appels er uit zou halen zal men kunnen merken dat dezen een totaal vertekend beeld geven aan een hele groep mensen.

  Als Nederlanders en Belgen ook wat meer van de andere cultuur zouden te weten komen zullen zij kunnen inzien dat hun angst voor die ‘vreemde cultuur’ een beetje onterecht is. Wel moet onze maatschappij naar de andere cultuur een duidelijk teken geven dat zij hier in het gastland zijn en zich ook als gast moeten gedragen en dat zij hun cultuur niet mogen komen opdringen of er respectloos mogen tegen over staan.

  Like

 4. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles? | Broeders in Christus

 5. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro | Broeders in Christus

 6. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 7. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 8. Pingback: Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation | Stepping Toes

 9. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 10. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 11. Pingback: Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 14. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 16. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 18. Pingback: Over de ‘normaliteit’ van antisemitisme in Europa | From guestwriters

 19. Pingback: Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.