Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden

De afgelopen dagen heb ik echt versteld gestaan van enkele websites die ik tegen kwam waarop ik eigenlijk ontoelaatbaar materiaal kwam te zien. Het verbaast mij dat de extreem rechtse praat en haatteksten tegenover bepaalde groepen van de bevolking zo maar te grabbel liggen op het net en dat die mensen ongestoord zulke dingen kunnen spuien.

Ook het EESC is zich bewust van deze opkomende trend van haatgedachten en overduidelijk racisme. Maar het erkent dat, afgezien van een aantal kwalitatief hoogwaardige initiatieven, er niet genoeg gedaan om te voorkomen dat jongeren zwichten voor de verleiding van gewelddadig extremisme.

Als wij rondom ons kijken kunnen wij sowieso een verrechtsing merken en zien wij hoe populistische politici het gros van de mensen kunnen vermurwen en angst aan jagen voor dingen waar men geen angst voor moet hebben.

In de strijd tegen de radicalisering van jongeren moeten de lidstaten en de EU maatschappelijke organisaties doeltreffender betrekken als partners die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de sociale en op waarden gebaseerde weerbaarheid tegen extremistische ideeën,

aldus het EESC tijdens zijn zitting van december.

In plaats van te focussen op een bestraffend veiligheidsbeleid op korte termijn dat wordt ingegeven door crisissituaties, moet het EU-beleid meer investeren in snelle maar ook gecoördineerde preventieve maatregelen op de lange termijn,

verklaarde het EESC in zijn advies inzake Samenwerking met het maatschappelijk middenveld om radicalisering van jongeren te voorkomen.

De Europese leiders zouden veel meer moeten doen om duidelijke informatie te geven en de media te verzoeken meer informatieve programma’s te laten uitzenden zodat mensen een veel klaarder beeld krijgen van de werkelijke situatie.

Foto: Paul van Welden

Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai

Her en der ziet men extremistische propaganda en valse informatie opduiken. Vreemd genoeg heb ik de laatste dagen websites kunnen aantreffen die de verschrikkelijke grootheid van de Holocaust ontkennen. Al is het negationisme verboden kunnen wij toch zulke websites aantreffen die de enorme verschrikking van vorig eeuw durven minimaliseren. Dan vraag ik mij af waar de staatsveiligheid is, of richten die heden enkel hun pijlen op Moslims. Ook zien wij dezer dagen meer en meer mensen die door politieke partijen gebruikt worden om de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst in te perken. Ook al vermoed ik dat zij daar zelf niet bewust van zijn dat zij als een speelbal worden gebruikt door die partijen, zoals de Iraans Belgische Darya Safai.

Hoofdboek_cover1Safai beschouwt de verplichte hoofddoek in haar geboorteland als een symbool van discriminatie en onderdrukking van de Iraanse vrouwen. Maar zij denkt dat hier in België de vrouwen ook te bang zijn om hun eigen stem te laten horen en dat de vrouwen ook te zwak zijn om de mannen te weerstaan. Zij gelooft dat de Belgische jongeren zich niet kunnen weren tegen de dwang van hun ouders en dat twintigers hier ook niet voldoende kracht hebben om zelf te beslissen wat zij willen dragen als kledij of hoe zij zich zelf en hun geloof willen uiten.

Le hijab1Uit het debat op de VRT (VRT Nieuws 2018/02/28 Hoofddoekendebat – Terzake)kon duidelijk opgemaakt worden hoe deze vrouw gefrustreerd en getraumatiseerd is door haar verschrikkelijke ervaringen in Iran. Maar het is totaal verkeerd van haar om haar beeld van de Iraanse maatschappij te interpoleren op onze maatschappij. Hiermee geeft ze trouwen de extremisten die tegen alle moslims zijn nog meer olie om op het vuur te gooien.

Ik kan begrijpen dat zij zich onrecht voelt aangedaan en dat zij het helemaal niet leuk vond om met bedekkende kleding naar school te moeten gaan, dit terwijl zij de jongens kon zien die ‘zo maar alles mochten aantrekken wat ze wilden’. Om die reden staat ze ook kritisch ten opzichte van opiniemakers die argumenteren dat de acceptatie van de hoofddoek in het Westen een kwestie van godsdienstvrijheid en gelijke rechten voor moslima’s is, en dat de hoofddoek daarmee een symbool van diversiteit vormt.

Safai voert aan dat de keuze om een hoofddoek te dragen niet gemaakt wordt door meisjes zelf en dat zij geen kans zien om onderuit de sociale druk vanuit de moslimgemeenschap te geraken. Zij doet zelfs alsof er hier in België een ‘zedenpolitie’ zou rondlopen en die jongeren zou straffen als zij hen betrappen op het niet dragen van de juiste moslimklederdracht en indien zij muziek zouden beluisteren. Nochtans kan men op vele pleintjes in Brussel en Antwerpen moslim hangjongeren zien die zeer luide rap- en andere hedendaagse muziek spelen tot overlast van de buren.

Het kan gerust waar zijn dat zes jarige meisjes een hoofddoek zouden dragen dat dit dan door hun ouders gevraagd kan zijn. Maar dat zou volgens Safia verboden moeten worden. Volgens haar hebben de ouders het recht niet om te bepalen welk geloof hun kinderen mogen hebben en hoe zij dat geloof moeten uitdragen of dienen.

Voor haar is het vergoelijken van de hoofddoek uit zogenaamde verdraagzaamheid eerder een vorm van cultuurrelativisme en onterechte steun voor geïnstitutionaliseerde discriminatie.

Voor Safai is de hoofddoek wel degelijk een symbool van onderdrukking.

“Mannen dragen geen hoofddoek, dat is het beste bewijs”,

aldus Safai, waarbij zij vergeet dat in meerdere religieuze groepen zo wel mannen als vrouwen ook hun hoofd bedekken. Zij lijkt denkelijk niet bewust te zijn van de vele mannelijke Joden in België die zich ook niet onderdrukt voelen bij het dragen van een hoofddeksel.

Vanhecke voert terecht aan dat niet alleen moslims slachtoffer zijn van het hoofddoekendebat en wijst op de uitsluiting van onderwijs voor enkele groepen in de Limburg.

“Door een verbod op hoofddeksels worden niet alleen moslims getroffen”,

Afbeeldingsresultaat voor sikh hoofdbedekkingaldus Vanhecke.

“In Sint-Truiden waren er nooit problemen doen de Sikh-jongens met een tulband naar school kwamen, door het verbod hebben zij geen toegang meer tot onze school.”

Door het verbod van hoofdbedekking en religieuze tekens voelen vele mannelijke Joden zich aangewezen om enkel nog in uitsluitend Joodse scholen terecht te kunnen.

Op de man-vrouw situatie repliceert Van Hecke terecht

“Bij Joden dragen enkel de mannen een keppeltje, en dat wordt ook niet gezien als een symbool van onderdrukking.”

Meer zelfs: Van Hecke vindt dat er ook meisjes onderdrukt worden als ze de hoofddoek niet mogen dragen.

“Een godsdienst verplicht de hoofddoek, een samenleving verbiedt het. Dat is hetzelfde principe.”

“U interfereert in een fundamenteel recht van ouders om keuzes te maken voor hun kinderen”,

aldus Van Hecke.

Daya Safia wil dat de staat ouders het recht ontneemt om te beslissen welke godsdienst zij moeten volgen en hoe zij deze moeten volgen. Door in het Gemeenschapsonderwijs en in Katholieke scholen, of ander Vrij Onderwijs, een hoofddoeken verbod op te leggen leidt Darya Safai die meisjes en andere moslim jongeren juist zelf in de handen van private Moslim scholen waar er juist dan geen degelijk opvolging kan zijn en er dan juist wel indoctrinatie kan gebracht worden. Dat waar zij zo bang voor is creëert zij juist zelf.

Ook de anderen die zo voor een openlijke vertoning zijn van het geloof maken het juist minder makkelijk om tot een aanvaardbare multiculturele samenleving te komen. Juist als kinderen leren inzien dat men meerdere geloven heeft en welke de verschillen zijn tussen de verschillende gemeenschappen die hier in dit land wonen, zullen zij veel makkelijker begrip kunnen tonen voor die anders denkenden.

Door te doen alsof er geen verschillen zijn tussen de verschillende bevolkingsgroepen die hier wonen maakt men het juist niet makkelijker om tot een algemeen begrip voor elkaar te komen en gaat men diegene die zich anders voor doet ook scheef blijven bekijken. Dat ziet men hier in België ook met de gehandicapten. In Groot-Brittannië is het heel normaal een eenarmige reporter of een zonder benen te zien op de openbare omroep, of zelfs dwergen, en daar is dat allemaal heel gewoon, zoals men daar het heel gewoon vindt om kleurlingen in allerlei posities te zien, terwijl hier nog steeds ongelijkheid of racisme bestaat voor hen.

Vandaag hoort men meerdere stemmen op gaan om die mensen met een andere kleurtint en met een ander geloof dan het hier ‘genormeerde’ uit onze maatschappij te weren.

Rapporteur Christian Moos (groep Diverse werkzaamheden, DE) benadrukte dat met name jongeren kwetsbaar zijn voor extremistische propaganda, omdat zij geen sterk gevoel van identiteit hebben en zich vaak door de maatschappij buitengesloten voelen.

(foto: Filip Naudts)

Belgisch bestuurder en voormalig politica voor de CVP en diens opvolger CD&V Mieke Van Hecke

Onze maatschappij moet er op toe zien dat er vermeden wordt dat mensen haat beginnen te dragen tegenover anderen. Dit kan hoofdzakelijk bekomen worden door te beginnen bij de allerkleinsten. Door deze te laten beseffen dat er verscheidene culturen zijn met verschillende godsdienstbelevingen. En niet zoals Safai wil hebben dat ouders verboden worden om hun kinderen naar eigen religieuze gedachte op te voeden. Wat zij in het programma Ter Zake verkondigde was duidelijk een oproep om de Belgische burgers hun vrijheden te beperken.  Haar oproep in het programma en haar hevig debat met ex-verantwoordelijke van het Katholieke onderwijs Mieke van Hecke, maakten duidelijk dat zij zelf niet inziet hoe zij zelf de mogelijkheid wil creëren om meer indoctrinatie te krijgen.

Preventie vereist een interdisciplinaire aanpak waarbij beleidsmakers, politie en gevangenissen, maatschappelijk werkers, scholen, de media, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn. Maar hiertoe moeten die diensten duidelijk de stempel dragen van neutraliteit. Men moet er op toe zien dat in die controle diensten geen mensen zitten die uitgesproken racistische meningen hebben.

De heer Moos heeft de werkzaamheden van de Europese Commissie op dit gebied geprezen. Het Europees netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN) brengt eerstelijnsmedewerkers en medewerkers aan de “frontlinie” bijeen en stimuleert de uitwisseling van beste praktijken en praktijkervaringen, terwijl de deskundigengroep over radicalisering advies moet geven over de verdere ontwikkeling van het EU-beleid en over een meer gestructureerde samenwerking tussen belanghebbenden en tussen de lidstaten.

Desondanks geeft het EESC aan dat deze initiatieven niet voldoende zijn.

Het EESC legt speciale nadruk op formeel en niet-formeel onderwijs in het kader van een actieve deelname aan een heterogene samenleving, het onderwijzen van kritisch denken en mediageletterdheid.

De vorige weken hebben wij duidelijk kunnen zien hoe een Joodse meisjesschool in Antwerpen (de Benoth Jerusalem school) haar leerkrachten zo selecteerde dat die alleen in zeer strikt fundamentalistische Joodse gedachten zouden onderwijzen. Daar werd aan de leerkrachten verzocht om niet te spreken over seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, en persoonlijke aangelegenheden. Benoth Jerusalem in de Breughelstraat is een Vrije Israëli­tische school voor secundair onderwijs. Er gaan alleen meisjes naar school en ook het lerarenkorps bestaat alleen maar uit vrouwen. De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt dan ook subsidies. als men dan ziet dat in zulk een erkende school zo een beperking al kan gebeuren, wat schuilt er dan niet in een privé school waar Darya Safia zo op aanstuurt. Dan zal indoctrinatie nog makkelijker kunnen gebeuren vooral als die scholen dan nog door bepaalde groepen, zoals Salafistische Moslims zouden ondersteund en betaald worden.

De bestrijding van xenofobe en populistische tendensen door middel van meer intercultureel bewustzijn en ook door middel van een goed begrip van de EU-waarden wordt eveneens als nuttig gezien.

Jongerenorganisaties zijn genoemd als waardevolle alternatieve mogelijkheden voor het ontwikkelen van een gezond gevoel van persoonlijke identiteit. Het EESC benadrukt bovendien de rol van vakbonden en religieuze gemeenschappen, evenals die van ondersteunende diensten en netwerken die scholen en gezinnen kunnen helpen bij het detecteren van de eerste tekenen van radicalisering. en dat is waar elke school moet op toe zien, hoe de kinderen naar elkaar opzien of neerzien. In alle scholen zou elk kind vrij moeten zijn om religieuze symbolen te dragen. Indien geen uniform verplicht is moet ook een hoofdbedekking, als een hijbab of turban of tulband kunnen

Er moet op toe gezien worden dat al de jongeren gelijke kansen krijgen om een zelfde gewaarborgd (hoog) peil te bereiken. Door hoofddoek en andere hoofbedkkingsverboden is er het gevaar dat bepaalde jongeren niet in de Vrije of Gemeenschapsscholen gaan terecht komen maar in speciale eigen geloofsscholen terecht komen of op de straat. Hierbij ontstaat er een gevaar voor indoctrinatie maar ook voor een minderwaardig onderwijs dat mogelijks ook een toename in de werkloosheid en armoede onder jongeren gaat doen verhogen. De bestrijding van werkloosheid en armoede onder jongeren moet dan ook hoog op de agenda staan, zoals aanbevolen door het EESC.

+

Voorgaande

Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

Geïnstitutionaliseerde discriminatie

Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import

Virussen van onze maatschappij

Geïnstitutionaliseerde discriminatie

Lees ook mijn artikel:

It’s Time real lovers of God to Stand and Speak Out!

++

Aanvullende lectuur

 1. Motie over Godsdienstvrijheid
 2. Racisme geen eenrichtingsverkeer
 3. Migratie en veiligheid even geherformuleerd
 4. Een schandvlek op de Europese Unie
 5. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 6. Veroverende geloofsgroep
 7. Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen
 8. Angst en verlossing van het kwaad
 9. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 10. Kerken moeten zich uitspreken tegen racisme
 11. Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018
 12. Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging

+++

Verder gerelateerd

 1. Toestand van de wereld
 2. Diversiteit
 3. Discriminatie
 4. Grondwet
 5. Een religie in onze zin van het woord ontstaat pas wanneer een geestelijke elite probeert om de wildgroei aan bovennatuurlijke overtuigingen en praktijken in te dammen, en een bepaalde orthodoxie aan de gemeenschap op te leggen; nuttige politieke handleiding voor parlementair debat @trouw
 6. Het nieuwe midden‘White Privilege is een feit’Feminisme, kapitalisme en discriminatieSeksuele intimidatie
 7. Darya Safai
 8. Wat moet men nog geloven
 9. Een hoofddoek dragen in de Islam
 10. Vrouwen die een hoofddoek dragen, maken de kloof in onze samenleving ongewild nog groter
 11. De hoofddoek is een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw!
 12. Wat vindt de Islam van het Christendom?
 13. Sikhs vechten hoofddoekenverbod aan
 14. Gastblog: “Was hij een foutje?” en andere discriminerende opmerkingen die mensen maken
 15. Racisme, Tijdperk van burgerlijke revoluties
 16. Meer migranten, Mijnheer Lubbers? Graag maar…
 17. Hoe een prominent FvD-lid in een besloten appgroep praat over ras, homoseksualiteit en de doodstraf
 18. De lotgevallen van de Witte: Over privileges, rechten en macht.
 19. Blondie probeert wederom aangifte te doen
 20. Uitzenders moeten op cursus tegen discriminatie – want werkgevers mogen in dit land niet hun eigen personeel uitkiezen
 21. Politie roept achttien verdachten blokkade A7 Sinterklaasintocht op – Turkse Rotterdam-bezetters en anti-ZwartePiet- activisten gaan vrijuit
 22. Een afgelegen Italiaans bergdorp is ‘opeens Afrika’.
 23. Structureel racisme: ad nauseam
 24. Opgeruimd staat netjes
 25. Krijgers
 26. Sylvana Simons wenst niet met Annabel Nanninga te debatteren: ‘Racisme is geen mening, maar een misdrijf’
 27. Video: Plak mee tegen racisme! Hoe maak je lijm en plak je posters?
 28. [Maastricht] ”Geen stem voor racisme”-flyeractie
 29. Actiemateriaal: Geen Stem voor Racisme!
 30. AFA Amsterdam: Flyeractie ‘Geen Stem Voor Racisme’
 31. Zet een Streep Door Discriminatie
 32. De hamvraag rondom IQ vs. Afkomst
 33. Uitzenders moeten op cursus tegen discriminatie – want werkgevers mogen in dit land niet hun eigen personeel uitkiezen
 34. Video: Geert Wilders zet aanklacht discriminatie tegen Rutte door
 35. Hoe meer zelfvertrouwen krijgen?
 36. Racisme subsidie clubje eist dat 400 jaar oude Duitse familie apotheek de naam ‘Mohren’ verandert want deze naam is racistisch
 37. Arabieren houden negers, die elkaar opeten, als slaven – Anti-Pieten protesteren tegen blanken die slavernij afschaften
 38. Racisme in Chinees provinciaal museum op tentoonstelling ‘This is Africa’
 39. Insta-poëet Rupi Kaur is een revolutionair van onze tijd en ‘the sun and her flowers’ een momentum
 40. Trump wil een einde maken aan anti-blank racisme op universiteiten
 41. Stiksienig of onverskillig?
 42. ’n Mens beveg nie ongeregtigheid met haatspraak nie
 43. Baudet begrijpt ophef over ’racisme’ niet
 44. Tweet van Thierry Baudet (Forum voor Democratie)
 45. Waarom politici Baudet demoniseren
 46. Boekestijn framet Baudet’s nationalisme als racisme
 47. RT @mapimartens: Echt jammer dat Harry van Bommel weggaat. Zeer betrokken bij godsdienstvrijheid @harryvandesp #bahai
 48. ‘In naam van God’ door Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt (deel 1) #PaulCliteur @DirkVerhofstadt ‏ @Liberalesbe
 49. De echte paradox van Popper
 50. Hoe Bleri kwaliteit beoordeelt.
 51. /jaar Penitentiair Beambten Trainingsacteur – Omgaan met radicalisering 2014 Boréalis Trainingsacteur – Trauma MIVB / …
 52. ça sent si bon la france
 53. Philippe Couillard propose une lutte contre le racisme, plutôt qu’une journée contre l’islamophobie
 54. Dove: Racism or misunderstanding? / Dove : racisme ou malentendu ?
 55. Cable Street and Anti Fascism in the US Today.
 56. Thousands march in family-friendly anti-racism protest
 57. Britain is No.1 in Europe… for online jihadist propaganda, report finds
 58. Preliminary Research Design
 59. Border Crossing Review
 60. ‘Refugees to Europe are easy prey for Islamic radicalization’ – Italian police chief
 61. Imam breaks down in tears – says islam is to blame for isis radicalization

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in B4Peace, Cultuur, Nieuws en politiek, Onderwijs en Opvoeding, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen, World and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Angst voor Islamisering dat juist leidt tot indoctrinatiemogelijkheden

 1. Pingback: Pushing people in a corner danger for indoctrination and loss of democratic values | Marcus Ampe's Space

 2. Pingback: Evangelisatie en open karakter – Jeshua-ists

 3. Pingback: Populism endangering democracy | Marcus Ampe's Space

 4. Pingback: Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait | From guestwriters

 5. Pingback: Godsdienstvrijheid onder druk – Some View on the World

 6. Pingback: Angst en verlossing van het kwaad – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.